Zienswijze Meer Buren op plannen bij Hampshire

Groningen – Het Bestuur van Meer Buren dient bij de gemeente Groningen de volgende zienswijzen in over het ter inzage liggende ontwerp­bestemmingsplan ‘Noordoosthoek Hoornse Meer’ (zie ook: de procedure).

Dit zijn onze vier zienswijzen (verkorte versie):Masterplan Hampshirehotel

Zienswijze 1 – Bewonersparticipatie: Meer Buren moet helaas constateren dat er wel is gesproken met, maar niet geluisterd naar de bewoners.

Zienswijze 2 – Belangenafweging:  Het lijkt erop dat ons meergebied uitgebaat wordt als verdienmodel voor (horeca)ondernemers. Dit gaat ten koste van de belangen van omwonenden, recreanten en de natuur.

Zienswijze 3 – Belangenafweging \ akoestische woonkwaliteit Meer Buren heeft grote zorgen voor de borging van de akoestische woonkwaliteit. Veel van onze leden hebben vaak wakker gelegen door geluidsoverlast vanuit Paviljoen Kaap Hoorn. Dit plan maakt extra potentiële bronnen van geluidsoverlast mogelijk. Volgens Meer Buren zou de gemeente zich moeten verplichten om:

 • geen ontheffingen te verlenen voor “boven het toegestane geluidsniveau” en expliciet normen te hanteren voor een gebied met natuurwaarden;
 • de geluidsnormen strikt te handhaven;
 • de status van het gebied als gebied met natuurwaarden niet te wijzigen.

Zienswijze 4 – Financiële onderbouwing /economische uitvoerbaarheid: Er wordt onvoldoende inzicht gegeven in de financiële onderbouwing c.q. de economische uitvoerbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling. Worden hier gronden van het Meerschap worden overgedragen aan of ter beschikking gesteld van het Hampshire Hotel? Welke bedragen? Liggen de de kosten van het beheer en onderhoud bij het Meerschap? Kan dit wel? Iedereen weet dat het Meerschap  stevig moet bezuinigen. Meer Buren is van mening dat zowel de financiële onderbouwing als de economische uitvoerbaarheid feitelijk ontbreken en dientengevolge niet open en transparant, laat staan aangetoond zijn.

 

Lees hier onze volledige zienswijzen: Meer Buren – Zienswijzen ontw.best.plan Noordoosthoek Hoornse Meer FW 2015-09-20.

 

 

 

Noodopvang Van Swietenlaan – informatie 21/9 in Martiniplaza

GRONINGEN – De noodopvang voor maximaal 550 vluchtelingen in de stad Groningen komt dichtbij het Martini Ziekenhuis in een kantoorpand aan de Van Swietenlaan 23.

De eerste bewoners zullen volgende week rond deze tijd in het gebouw gehuisvestlogo-gemeente-groningen zijn, verwacht het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Dat is donderdag bekendgemaakt op een persconferentie op het stadhuis van Groningen. Het gaat om kortdurende opvang voor een jaar, met een optie om te verlengen met nog een half jaar.

Den Oudsten: ,,Tussen nu en een week proberen we de vergunning te verstrekken en het gebouw op veiligheid te controleren. Alles moeten we nu heel snel voor elkaar boksen.”

Wethouder Roeland van der Schaaf laat weten dat er voor omwonenden (o.a. uit Corpus, Hoornse Meer, Hoornse Park, Piccardhof) komende maandag (21 september) een openbare bijeenkomst is in Martiniplaza. Die begint om 19.30 uur. Bewoners van Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof hebben donderdag voorafgaand aan de persconferentie een brief ontvangen waarin het besluit kenbaar wordt gemaakt.

COA en gemeente Groningen zijn al een poosje in gesprek over een noodopvang. Ook vindt overleg plaats over twee locaties voor een asielzoekerscentrum met elk plek voor 600vluchtelingen.

 

Mocht u na afloop van de Informatiebijeenkomst van maandagavond 21 september nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid de bijeenkomst te bezoeken, dan kunt u vanaf dinsdag 22 september contact opnemen met de gemeente Groningen via telefoonnummer 14050. Mailen kan natuurlijk ook: noodopvang@groningen.nl

 

 

Bron: DvhN en COA Noodopvang Groningen

Kom op 24/9 naar het Heymanshuis – Toelichting NOG! bezwaren bestemmingsplan Hampshire

Groningen – Nieuws van de werkgroep NOG! voor alle wijkbewoners van het Hoornse Meer (en andere belangstellenden).

Zoals eerder gemeld kan tot 30 september kan bezwaar gemaakt worden tegen het ontwerpbestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer in de vorm van een „zienswijze”.  De zienswijze van de werkgroep Noordoosthoek Groen (NOG!) is klaar. Deze vindt u in bijlage zienswijze NOG.NOG- noordoosthoekGROENNOG-2

Wij houden voor u een bijeenkomst en geven daar een toelichting op onze bezwaren.

Datum: 24 september 2015
Plaats: Baarveldzaal van het Heymanshuis, Henri Dunantlaan 20
Tijd: vanaf 19.30 uur geopend met koffie en thee.

Om 20.00 uur geven wij een toelichting over de knelpunten in de gemeentelijke voorstellen.
Daarna laten we u een presentatie zien met alternatieven die tot nu toe afgewezen zijn.

Met de bijlage Bezwaarformulier kunt u ons bezwaar naar de gemeente ondersteunen.
Dat kan op de volgende vier manieren:

1. U ondertekent een bezwaarformulier op de bijeenkomst op 24 september, of

2. U vult zelf uiterlijk 30ste september een digitaal bezwaar in. U gaat dan naar de site van de gemeente Groningen over bestemmingsplannen. Daar klikt u op het rode deel onderaan waarin staat zienswijze indienen. In het omlijnde deel kopieert u de tekst van het formulier of u maakt een eigen versie met gelijke strekking, nadat u alle gevraagde informatie hebt ingevuld drukt op <volgende> rechts onderaan en gaat door tot het verzonden wordt of u het kunt verzenden, of

3. U levert het ingevulde formulier uiterlijk 27september bij ons in. Daarvoor opent u de bijlage, drukt het bezwaarformulier af, vult dat volledig in en doet het in de brievenbus van Den Uylstraat 314 of 318, of

4. Ook kunt u ons vragen via mailadres no-groen@ziggo.nl om langs te komen om het bezwaarformulier te laten ondertekenen, liefst zo snel mogelijk.

Informatie over de plannen rond het Hoornse Meer kun u ook vinden op www.Meerburen.nl

Wij hopen op uw steun. Deel dit bericht via de sociale media of stuur dit bericht door aan bekenden die tevreden zijn over de huidige situatie van het Hoornse Meer.

Namens de werkgroep NOG!

Carla Prop

NOG! nieuws over ontwerp bestemmingsplan Hampshire

Groningen – De (bewoners) werkgroep NoordOosthoek Groen! (NOG!) meldt nieuws over het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied rondom het Hampshire Hotel is op 19 augustus officieel ter inzage is gelegd. Veel informatie is te vinden op de site van de gemeente Groningen sommige stukken zijn (tegen betaling op te vragen).  NOG! heeft de stukken gelezen en stelt dat het plan inhoudelijk nog steeds hetzelfde is nl. uitgraven van het meer tot vrijwel aan het hotelterras, een paviljoen in het water en een kanaal vanuit het hotel naar het huidige meer door het Gasthuisland (aan uiteinde ±100 meter breed en bij de nieuw aan te leggen brug ±21 meter breed met daarbij een steiger voor 40 boten.logo-gemeente-groningen

Op 24 september vanaf 19.30 is er een wijkbijeenkomst met een korte uitleg van de stand van zaken en gelegenheid om een bezwaar te tekenen.

Deze wijkbijeenkomst vindt plaats in de Baarveldzaal van het Heymanscentrum, Henri Dunantlaan 20 te Groningen.

De route naar Baarveldzaal: Palmestraat > bij stoplichtlichten oversteken> voorbij grasveld direct rechts naar hoofdingang heymanshuis> links de gang in tot de plantenbak en dan weer links.

Vanaf 20 augustus tot en met 30 september 2015 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze (c.q. bezwaar) over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, tel. (050) 367 83 40. U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website  www.groningen.nl/bestemmingsplan door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Inspreken en een zienswijze indienen’ of bij raadpleging van het plan op de digitale kaart.

De periode van bezwaar maken is dus ingegaan en uiterlijk 30 september moet het bezwaar in de vorm van een zienswijze bij de gemeente binnen zijn. Wie nu geen zienswijze indient heeft verder geen recht meer op bezwaar maken. Het is dus nu of nooit.

Onze werkgroep NOG! gaat een scherp geformuleerde uitgebreide zienswijze maken die u kunt steunen met een formulier waarin verwezen wordt naar deze zienswijze met uw naam, adres en handtekening!  Uiteraard kunt u ook een eigen zienswijze indienen. Ons formulier sturen we rond aan de ons bekende adressen zodra we dat klaar hebben. Iedereen kan een zienswijze als bezwaar insturen. Denk daarbij aan bekenden van u die hier komen wandelen of fietsen in deze rustige hoek.

Verder hopen we dat in elk huizenblok iemand ons kan helpen met het verzamelen van bezwaarformulieren in dat woonblok. We zullen ons best doen om bij zoveel mogelijk mensen langs te gaan die niet op onze maillijst staan. Helpt u ons mee zo veel mogelijk mensen te bereiken om een bezwaar te ondertekenen? De gemeente doet zijn best om dit plan erdoor te krijgen, maar veel tegenstemmen hebben invloed.

Namens de werkgroep NOG!

Carla Prop

Diefstal buitenboordmotor Kaapsebaan

Getuigen gezocht: diefstal buitenboormotor Kaapse Baan te HAREN GN

De politie onderzoekt sinds 22 juli j.l. een incident van diefstal van een buitenboordmotor in onze buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van dit geval van deze diefstal buitenboormotor.Politie-logo-522x391

De diefstal buitenboormotor is gepleegd tussen vrijdag 17 juli 2015 12:00 uur en maandag 20 juli 2015 11:30 uur in de omgeving van Kaapse Baan te Haren Gn.

Het signalement van de verdachte(n) is niet bekend.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

 • Rond het tijdstip van het delict een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?
 • Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
 • Kennis van getuigen die dit delict hebben waargenomen?
 • Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met dit delict, neemt u dan direct contact op met de politie via de “Reageren”-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).

Met vriendelijke groet,

Politie Groningen

Telefoon: 0900-8844
BVH nummer: 2015211468

Bewoners NO-hoek vinden geen gehoor bij gemeente

Groningen –  Begin mei heeft de Werkgroep NO-Groen u gemeld dat zij aan het Hampshire Hotel en de gemeente een plan hadden voorgelegd voor een ecologische groenzone tussen hotel en Hoornse Meer. Doel van de werkgroep Nooroosthoek Groen! was een natuurlijke strook te behouden, die voor bewoners van wijk en stad als rustig wordt ervaren en die toch ook voor hotelgasten aantrekkelijk is. Pas in juli kon de werkgroep haar voorstel bespreken met dhr Legters (projectleider voor Hampshire Hotel) en dhr Corzaan (projectleider voor de gemeente).

De werkgroepleden verwachtten over haar eigen voorstel te mogen discussiëren, maar al heel snel bleek dat zij het plan wederom volledig onacceptabel vonden:Masterplan Hampshirehotel

 • NO-Groen had zich niet aan de afspraken gehouden (dat is aantoonbaar niet waar),
 • De procedure is volgens Legters al te ver gevorderd (het ontwerpbestem­mingsplan bevindt zich nog niet eens in de inspraakfase),
 • De provincie, de gemeente, het Meerschap en het Waterschap vinden een ecologische zone tussen hotel en meeruitbreiding niet nodig (onduidelijk is wanneer iets wel ‘nodig’ zou zijn).

Vervolgens hebben dhr Legters en dhr Corzaan aan de stadsecoloog dhr Van Nierop gevraagd om een plan op te stellen voor een natuurvriendelijke uitvoering van de plannen van het hotel. Hij kreeg de opdracht zich te houden aan de door het hotel geschetste contouren van het bestemmingsplan. Van Nierop ziet wel mogelijkheden om de plannen voor terras en boulevard van het hotel te ‘vergroenen’. Het paviljoen in het water valt er buiten.

Dit compromisplan is nog onvolledig en wordt door de werkgroep ervaren als een doekje voor het bloeden.

Kortom, het Hampshire Hotel is niet bereid na te denken over een andere opzet dan hun eigen plannen. De gemeente laat zich volledig door het hotel sturen bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dat al bij de raad ligt.

Er valt niet te overleggen over een alternatieve opzet als die afwijkt van de plannen van de gemeente zoals verwoord in het ontwerp bestemmingsplan, ondanks het feit dat de gemeente haar burgers serieus inspraak wil geven en daar ook een verantwoordelijkheid in heeft.

Een van de werkgroepleden is op 14 juli j.l. geïnterviewd door OOG TV rond het thema: ” inspraak, een lachertje” . U kunt deze uitzending bekijken via deze link.

Aan de werkgroep NO-Groen is toegezegd dat het vergroende hotelplan, dat zij in juli kreeg toegelicht, uitgewerkt zal worden tot een duidelijke situatieschets. Zodra deze schets wordt dit aan u gemeld. De werkgroep zou het op prijs stellen als u uw mening aan haar kunt geven wanneer u het plan van de werkgroep, dat begin mei bekend werd en onder belangstellenden is verspreid,  vergelijkt met dat van het vergroende hotelplan. Het grote verschil zit in de afstand van het hotel tot het water en een paviljoen in het water of aan het water dichterbij het hotel.

Op grond van de schets van het hotelplan en uw opmerkingen maakt de werkgroep een officiële zienswijze als inspraak op het ontwerpbestemmingsplan. Dat staat na 18 augustus a.s. te gebeuren, want dan komt het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar voor de inspraak en is er een termijn van 6 weken om een zienswijze in te dienen. U kunt deze dan ondertekenen of zelf opsturen met een bericht aan de werkgroep, zodat we weten hoeveel mensen het met de werkgroep eens zijn.

Hopend op uw steun en medewerking.

Vriendelijke groeten

Carla Prop

Namens de werkgroep NO-groen

P.S.

In december heeft de PvdA een wijkscan over het plan uitgevoerd. WijDe werkgroepleden zijn in die periode ook aanwezig geweest bij een wijkbijeenkomst van de PvdA. Over een resultaat van die scan is toen niets gemeld. Veel later hebben wij vernomen, onder andere van de heer Loopstra van de PvdA op een AB-vergadering van het Meerschap en via de Zuidwester dat uit die scan duidelijk zou zijn dat er een zwijgende meerderheid in de Hoornse Meer wijk is die het plan van het Hampshire Hotel prima vindt. Kent u mensen die iets gevraagd is, geef dan aan de werkgroep door wat hen gevraagd is en liefst ook in welk deel van de wijk ze wonen. Misschien is de omgekeerde vraag ook interessant: Hebben ze u niets gevraagd en in welk deel van de wijk woont u?

15 Juni AB vergadering Meerschap

Groningen – Op 15 juni aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde op haar locatie in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46, te Haren. Twee weken voor de Meerschap logo 2010vergadering worden de agenda en bijbehorende stukken op de website van het Meerschap geplaatst. Hier vindt u ook informatie over eerdere AB vergaderingen.

Bron: Meerschap Paterswolde

Vanavond St Tropez Beach House

Groningen – Het feest bij kaap Hoorn gaat niet onopgemerkt voorbij. Vanavond is het Saint Tropez Beach House feest.

Zoals wij op 15 mei jongstleden al op deze website gemeld hebben duurt het feest tot diep in de nacht. Echter vanaf 01:00 uur moet het geluidsniveau weer op de normale waarde zitten.

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van deze festiviteit dan kunt u hiervan melding maken bij bevoegde instanties (zie onder).  Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

 • Op de avond zelf: Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844
 • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

 

 

Nauwelijks wijzigingen plannen Hampshire

Groningen – Afgelopen januari heeft de werkgroep Noordoosthoek logo-gemeente-groningenGroen! (NOG!) met uw steun bezwaar gemaakt tegen het voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer. Deze week heeft de gemeente Groningen haar eindverslag over deze inspraakronde toegestuurd aan de personen die hadden gereageerd.

Gelet op de vele reacties zijn deze door de gemeente per thema samengevat. Daarbij zijn reacties geherformuleerd en vervolgens grotendeels door de gemeente verworpen. Op de wezenlijke bezwaren van de werkgroep NOG! is inhoudelijk amper ingegaan. De doelstelling van onze (!) gemeente met de bestemmingsplanwijziging blijft gericht op verbetering van de exploitatiemogelijkheden van het Hampshire hotel, in plaats van een opwaardering van de noordoosthoek van het Hoornse Meer.

Op 4 juni verschijnt het ontwerp bestemmingsplan op de website van de gemeente Groningen. Alle belanghebbenden hebben dan tot en met 15 juli de tijd om te reageren met een “zienswijze”. Op grond daarvan kán de gemeente haar definitieve voorstel nog aanpassen, voordat deze ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Uit het eindverslag blijkt dat het belangrijk is dat de werkgroep NOG! bij de volgende inspraakronde van haar achterban de juiste naam, adres en ook handtekening krijgen bij ondersteuning van een gezamenlijke zienswijze, zodat het aantal niet weer gebagatelliseerd kan worden.Masterplan Hampshirehotel

Zoals de werkgroep NOG! u onlangs (o.a. via deze website) heeft laten weten overlegt de werkgroep intussen ook nog met gemeente en Hampshire Hotel over verandering van de plannen. Als dat positieve resultaten heeft zal de gemeente die verwerken in het definitieve voorstel van het bestemmingsplan.

U kunt binnenkort weer activiteiten van de werkgroep Noordoosthoek Groen verwachten, want we zijn er nog lang niet.

U kunt rechtstreeks bericht van de werkgroep NO Hoek Groen! ontvangen, wanneer u dat meldt via no-groen@ziggo.nl.

Werkgroep Noordoosthoek Groen!

 

Nieuwe poging voor toren in de Onlanden

Groningen – Natuurmonumenten gaat onderzoeken of er tóch een uitkijktoren in De Onlanden vlakbij Groningen gebouwd kan worden. Eind vorig jaar ging er een streep door het futuristische ontwerp van ‘het hoge hert’ vanwege de financiële risico’s. Er Natuurmonumentenwordt nu gekeken naar een minder complex ontwerp.

De ambities van Natuurmonumenten zijn daarmee niet afgezwakt. ‘We gaan nog steeds voor een 24 meter hoge toren. Zo kunnen bezoekers genieten van zowel natuurgebied De Onlanden als uitkijken over de stad Groningen en omliggende dorpen.’

Lees meer op de site van Natuurmonumenten

Recente opmerkingen
Buienradar
Who's Online
 • 0 Members.
 • 2 Guests.
Login
Archief