Diefstal buitenboordmotor Kaapsebaan

Getuigen gezocht: diefstal buitenboormotor Kaapse Baan te HAREN GN

De politie onderzoekt sinds 22 juli j.l. een incident van diefstal van een buitenboordmotor in onze buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van dit geval van deze diefstal buitenboormotor.Politie-logo-522x391

De diefstal buitenboormotor is gepleegd tussen vrijdag 17 juli 2015 12:00 uur en maandag 20 juli 2015 11:30 uur in de omgeving van Kaapse Baan te Haren Gn.

Het signalement van de verdachte(n) is niet bekend.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

 • Rond het tijdstip van het delict een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?
 • Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
 • Kennis van getuigen die dit delict hebben waargenomen?
 • Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met dit delict, neemt u dan direct contact op met de politie via de “Reageren”-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).

Met vriendelijke groet,

Politie Groningen

Telefoon: 0900-8844
BVH nummer: 2015211468

Bewoners NO-hoek vinden geen gehoor bij gemeente

Groningen –  Begin mei heeft de Werkgroep NO-Groen u gemeld dat zij aan het Hampshire Hotel en de gemeente een plan hadden voorgelegd voor een ecologische groenzone tussen hotel en Hoornse Meer. Doel van de werkgroep Nooroosthoek Groen! was een natuurlijke strook te behouden, die voor bewoners van wijk en stad als rustig wordt ervaren en die toch ook voor hotelgasten aantrekkelijk is. Pas in juli kon de werkgroep haar voorstel bespreken met dhr Legters (projectleider voor Hampshire Hotel) en dhr Corzaan (projectleider voor de gemeente).

De werkgroepleden verwachtten over haar eigen voorstel te mogen discussiëren, maar al heel snel bleek dat zij het plan wederom volledig onacceptabel vonden:Masterplan Hampshirehotel

 • NO-Groen had zich niet aan de afspraken gehouden (dat is aantoonbaar niet waar),
 • De procedure is volgens Legters al te ver gevorderd (het ontwerpbestem­mingsplan bevindt zich nog niet eens in de inspraakfase),
 • De provincie, de gemeente, het Meerschap en het Waterschap vinden een ecologische zone tussen hotel en meeruitbreiding niet nodig (onduidelijk is wanneer iets wel ‘nodig’ zou zijn).

Vervolgens hebben dhr Legters en dhr Corzaan aan de stadsecoloog dhr Van Nierop gevraagd om een plan op te stellen voor een natuurvriendelijke uitvoering van de plannen van het hotel. Hij kreeg de opdracht zich te houden aan de door het hotel geschetste contouren van het bestemmingsplan. Van Nierop ziet wel mogelijkheden om de plannen voor terras en boulevard van het hotel te ‘vergroenen’. Het paviljoen in het water valt er buiten.

Dit compromisplan is nog onvolledig en wordt door de werkgroep ervaren als een doekje voor het bloeden.

Kortom, het Hampshire Hotel is niet bereid na te denken over een andere opzet dan hun eigen plannen. De gemeente laat zich volledig door het hotel sturen bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dat al bij de raad ligt.

Er valt niet te overleggen over een alternatieve opzet als die afwijkt van de plannen van de gemeente zoals verwoord in het ontwerp bestemmingsplan, ondanks het feit dat de gemeente haar burgers serieus inspraak wil geven en daar ook een verantwoordelijkheid in heeft.

Een van de werkgroepleden is op 14 juli j.l. geïnterviewd door OOG TV rond het thema: ” inspraak, een lachertje” . U kunt deze uitzending bekijken via deze link.

Aan de werkgroep NO-Groen is toegezegd dat het vergroende hotelplan, dat zij in juli kreeg toegelicht, uitgewerkt zal worden tot een duidelijke situatieschets. Zodra deze schets wordt dit aan u gemeld. De werkgroep zou het op prijs stellen als u uw mening aan haar kunt geven wanneer u het plan van de werkgroep, dat begin mei bekend werd en onder belangstellenden is verspreid,  vergelijkt met dat van het vergroende hotelplan. Het grote verschil zit in de afstand van het hotel tot het water en een paviljoen in het water of aan het water dichterbij het hotel.

Op grond van de schets van het hotelplan en uw opmerkingen maakt de werkgroep een officiële zienswijze als inspraak op het ontwerpbestemmingsplan. Dat staat na 18 augustus a.s. te gebeuren, want dan komt het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar voor de inspraak en is er een termijn van 6 weken om een zienswijze in te dienen. U kunt deze dan ondertekenen of zelf opsturen met een bericht aan de werkgroep, zodat we weten hoeveel mensen het met de werkgroep eens zijn.

Hopend op uw steun en medewerking.

Vriendelijke groeten

Carla Prop

Namens de werkgroep NO-groen

P.S.

In december heeft de PvdA een wijkscan over het plan uitgevoerd. WijDe werkgroepleden zijn in die periode ook aanwezig geweest bij een wijkbijeenkomst van de PvdA. Over een resultaat van die scan is toen niets gemeld. Veel later hebben wij vernomen, onder andere van de heer Loopstra van de PvdA op een AB-vergadering van het Meerschap en via de Zuidwester dat uit die scan duidelijk zou zijn dat er een zwijgende meerderheid in de Hoornse Meer wijk is die het plan van het Hampshire Hotel prima vindt. Kent u mensen die iets gevraagd is, geef dan aan de werkgroep door wat hen gevraagd is en liefst ook in welk deel van de wijk ze wonen. Misschien is de omgekeerde vraag ook interessant: Hebben ze u niets gevraagd en in welk deel van de wijk woont u?

15 Juni AB vergadering Meerschap

Groningen – Op 15 juni aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde op haar locatie in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46, te Haren. Twee weken voor de Meerschap logo 2010vergadering worden de agenda en bijbehorende stukken op de website van het Meerschap geplaatst. Hier vindt u ook informatie over eerdere AB vergaderingen.

Bron: Meerschap Paterswolde

Vanavond St Tropez Beach House

Groningen – Het feest bij kaap Hoorn gaat niet onopgemerkt voorbij. Vanavond is het Saint Tropez Beach House feest.

Zoals wij op 15 mei jongstleden al op deze website gemeld hebben duurt het feest tot diep in de nacht. Echter vanaf 01:00 uur moet het geluidsniveau weer op de normale waarde zitten.

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van deze festiviteit dan kunt u hiervan melding maken bij bevoegde instanties (zie onder).  Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

 • Op de avond zelf: Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844
 • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

 

 

Nauwelijks wijzigingen plannen Hampshire

Groningen – Afgelopen januari heeft de werkgroep Noordoosthoek logo-gemeente-groningenGroen! (NOG!) met uw steun bezwaar gemaakt tegen het voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer. Deze week heeft de gemeente Groningen haar eindverslag over deze inspraakronde toegestuurd aan de personen die hadden gereageerd.

Gelet op de vele reacties zijn deze door de gemeente per thema samengevat. Daarbij zijn reacties geherformuleerd en vervolgens grotendeels door de gemeente verworpen. Op de wezenlijke bezwaren van de werkgroep NOG! is inhoudelijk amper ingegaan. De doelstelling van onze (!) gemeente met de bestemmingsplanwijziging blijft gericht op verbetering van de exploitatiemogelijkheden van het Hampshire hotel, in plaats van een opwaardering van de noordoosthoek van het Hoornse Meer.

Op 4 juni verschijnt het ontwerp bestemmingsplan op de website van de gemeente Groningen. Alle belanghebbenden hebben dan tot en met 15 juli de tijd om te reageren met een “zienswijze”. Op grond daarvan kán de gemeente haar definitieve voorstel nog aanpassen, voordat deze ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Uit het eindverslag blijkt dat het belangrijk is dat de werkgroep NOG! bij de volgende inspraakronde van haar achterban de juiste naam, adres en ook handtekening krijgen bij ondersteuning van een gezamenlijke zienswijze, zodat het aantal niet weer gebagatelliseerd kan worden.Masterplan Hampshirehotel

Zoals de werkgroep NOG! u onlangs (o.a. via deze website) heeft laten weten overlegt de werkgroep intussen ook nog met gemeente en Hampshire Hotel over verandering van de plannen. Als dat positieve resultaten heeft zal de gemeente die verwerken in het definitieve voorstel van het bestemmingsplan.

U kunt binnenkort weer activiteiten van de werkgroep Noordoosthoek Groen verwachten, want we zijn er nog lang niet.

U kunt rechtstreeks bericht van de werkgroep NO Hoek Groen! ontvangen, wanneer u dat meldt via no-groen@ziggo.nl.

Werkgroep Noordoosthoek Groen!

 

Nieuwe poging voor toren in de Onlanden

Groningen – Natuurmonumenten gaat onderzoeken of er tóch een uitkijktoren in De Onlanden vlakbij Groningen gebouwd kan worden. Eind vorig jaar ging er een streep door het futuristische ontwerp van ‘het hoge hert’ vanwege de financiële risico’s. Er Natuurmonumentenwordt nu gekeken naar een minder complex ontwerp.

De ambities van Natuurmonumenten zijn daarmee niet afgezwakt. ‘We gaan nog steeds voor een 24 meter hoge toren. Zo kunnen bezoekers genieten van zowel natuurgebied De Onlanden als uitkijken over de stad Groningen en omliggende dorpen.’

Lees meer op de site van Natuurmonumenten

Paterswoldsemeer opgenomen in wandelroute NS

Groningen – Goed bericht voor wandelaars die alle 46 NS-wandelingen al gelopen hebben. De populaire reeks, wandelen van station naar station, is ook dit jaar weer vernieuwd.  Voor het nieuwe seizoen heeft NS in samenwerking met de Stichting Wandelnet weer vijf nieuwe NS-wandelingennswandelingen ontwikkeld. Eén van deze vijf wandeltochten volgt een route tussen het Hoofdstation in Groningen en het station van Haren.

Het zijn eigenlijk drie wandelingen in één, dus voor elk wat wils. Met alleen de stadswandeling door Groningen kun je jezelf ook makkelijk een dag vermaken. Verleidingen genoeg onderweg: het befaamde Groninger Museum, ateliers, bijzondere winkeltjes en terrassen.

De route van Haren naar Groningen is circa 12 km lang (lopend in te korten tot 9 of 10 km). De route door de stad Groningen is 6,5 km lang. Beide zijn apart van elkaar te lopen of te combineren tot een route van 19 km.

Routebeschrijving en routekaart: Je kunt de routebeschrijving en routekaart downloaden en uitprinten. De NS-wandeling Paterswoldsemeer Groningen is ook verkrijgbaar als GPS-route. Je kunt de GPS-route gratis downloaden.

5e editie Hoornse Meer Concert – 6 juni

Groningen –  Zaterdag 6 juni 2015 is de vijfde editie van het Hoornse Meer Concert en dat is een feestje waard. Het wordt bijzonder, dat staat vast!

Het Prins Claus Conservatorium, dansacademie Lucia Marthas en Miranda van Kralingen hebben hun medewerking reeds toegezegd.Concert
U kunt genieten van diverse muziekstijlen, dans, solo optredens en niet te vergeten een spectaculaire opening.
Net als voorgaande jaren komt er een mooi podium op het water. Direct achter de steiger, zodat iedereen goed zicht heeft.

De financiële basis voor dit gratis concert wordt gelegd door sponsoren uit het bedrijfsleven, diverse fondsen en overheden.

Blij met het jaarlijkse Hoornse Meer Concert? U kunt voor 10 euro Vriend HMC 2015 worden (aanbevolen door Meer Buren). Die vrienden zijn voor ons concert de kers op de taart. Zie voor meer info www.hoornsemeerconcert.nl

Honolulu Beach bij Donitas

Groningen – Wellicht heeft u de muziek en de omroeper al gehoord. Dacht u dat het geluid afkomstig was van een kleintje mei-kermis aan de Hoornseplas? Het is een sportevenement. Vandaag, zaterdag 16 mei, houdt G.S.V.V. Donitas namenlijk haar zestiende editie van Donitas Beach, dit jaar gedoopt tot Honolulu Beach 2015. Bij de Hoornse Plas in Groningen zal op twintig velden gevolleybald worden op alle niveaus: van vierde klasse tot en met A/B league. Volgens de organisatie belooft het weer een gezellig en sportief toernooi te worden. Voorgaande jaren was het toernooi een groot succes. Kijk op donitasbeach voor informatie.Donitas - honolulu beach 2015

Het Meerschap heeft een vergunning heeft verleend voor dit evenement op 16 mei, van 10:00 uur tot 18:00 uur. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen naar 050 5255381 (werkdagen, overdag) of 050-5263583 of mailen naar info@meerschap-paterswolde.nl. Het 2e telefoonnummer is buitenwerkdagen en in de avonduren bereikbaar indien er voor diezelfde avond ook een vergunning met versterkt geluid is afgegeven door het Meerschap.

Bron: Meerschap Paterswolde

Fietsexcursie: vogelgekwetter in de Onlanden

EELDERWOLDE – Natuurmonumenten heeft voor zondag 17 mei a.s. een fietsexcursie door de Onlanden georganiseerd. Deze excursie is getiteld: ‘Vogelgekwetter in de Onlanden’.

Samen met boswachter Rob Rakers wordt door de De Onlanden, de grootste waterberging van Nederland, gefietsDe Onlanden-1t. In dit natuurgebied zijn bijzondere soorten als de roerdomp en het kleinst waterhoen als broedende vogels gespot. De wulp en de veldleeuwerik zorgen voor de ‘achtergrondmuziek’.

De Onlanden NatuurMonumentenAanmelden

De excursie start om 10.00 uur bij de Onlanderij aan de Madijk 1 in Eelderwolde. Aanmelden: www.natuurmonumenten.nl.

Bron: Gezinsbode/Natuurmonumenten

 

Recente opmerkingen
Buienradar
Who's Online
 • 0 Members.
 • 3 Guests.
Login
Archief