10 maart a.s. ALV Meer Buren

Groningen – De negende jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Meer Buren wordt gehouden op dinsdagavond 10 maart a.s.

 • Noteert u alvast de datum
 • Locatie*: Hampshire Hotel-Plaza, Laan Corpus den Hoorn 330, Groningen
 • Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:45)
 • Toegang: uitsluitend voor leden (evt. ter plaatse inschrijven).
 • Gastspreker: De heer Verdonk, voormalig stadsbouwmeester van de gemeente Groningen, geeft een presentatie over de totstandkoming van de wijk Hoornse Meer.
 • Middels een e-mail krijgen de leden nadere informatie toegestuurd.
 * De locatie is t.o.v. eerdere berichtgeving gewijzigd. Bovenstaande is definitief. De naam van de zaal waar wij vergaderen staat bij binnenkomst van het hotel op het zalenbord vermeld.

 

Bewoners verwerpen bestemmingsplan Noordoosthoek

Groningen – Het is vandaag 7 januari, de laatste dag dat op het voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse meer kan worden gereageerd.Masterplan Hampshirehotel

De reactie van omwonenden, verenigd in Noordoosthoek Groen!, is naar de gemeente gestuurd en digitaal aangeleverd met nog een paar toevoegingen van namen van mensen die na het posten van de brief nog een reactie gaven. Klik op Reactie op voorontwerp bestemmingsplan voor een pdf-versie van de reactie aan de gemeente. Ook is er een Persbericht_7-1-2015.pdf uitgegaan. Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar: no-groen@ziggo.nl.

De verenigde bewonerswerkgroep Noordoosthoek Groen! is er trots op dat, sinds de Noordoosthoek Groen! bijeenkomst van 15 december jongstleden, er maar liefst 115 mensen naar ons hebben gereageerd en onze ideeën hebben ondersteund. Alle reacties op het voorontwerp zullen door de gemeente worden verwerkt en dan komt er een ontwerp bestemmingsplan. Wie dan niet reageert heeft verder geen recht van spreken meer.

De acties van de Werkgroep Noordoosthoek Groen!  hebben er in elk geval toe geleid dat de voornaamste belanghebbende, te weten hoteleigenaar van Hampshire, beseft dat het geen gelopen race is, maar dat er aanzienlijk verzet is. Het eerste steeds tegengehouden overleg met hen is aanstaande.

Oproep : Kent u nog buurtgenoten die ons ook nog willen ondersteunen maar dat tot nu toe niet gedaan hebben? Laat hen dan een mail sturen naar no-groen@ziggo.nl met vermelding van naam en adres. Ook zij worden dan in de lijst  van de Werkgroep Noordoosthoek Groen! opgenomen voor de volgende stap.

Als volgende stap willen wij als Werkgroep Noordoosthoek Groen! een zienswijze indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Om dat te bereiken moeten we als betrokkenen eerst nadenken over goede alternatieven voor het huidige plan. Als u creatieve of leuke  ideeën of wensen heeft voor een alternatief stuur ze dan aan ons. Dan proberen wij een zo goed mogelijk alternatief, passend bij en een oplossing vormend voor onze genoemde bezwaren, te verwoorden in een zienswijze en deze vervolgens voor te leggen aan de gemeente Groningen bij de volgende ronde. Die kunt u dan weer ondersteunen met liefst evenzoveel mensen als nu.

Iedere belanghebbende kan op eigen kracht een alternatieve zienswijze indienen, maar wij staan als omwonenden sterker als er een degelijk en goed onderbouwde zienswijze is die door veel mensen wordt ondersteund. De Werkgroep Noordoosthoek Groen! zal de (bij haar bekende) belangstellende omwonenden blijven informeren om te zijner tijd ieders mening over de zienswijze te vernemen.Klik hier voor de volledige reactie van Werkgroep Noordoosthoek Groen! op het Voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer.

Samen sterk – Wij willen als Werkgroep Noordoosthoek Groen! sterk blijven staan als wijkbewoners. Daarvoor is openheid en overleg een belangrijke voorwaarde.

Iedereen hartelijk dank voor de steun!

 

Werkgroep Noordoosthoek Groen!

Veel belangstelling Scandinavische woonbuurt

Groningen – Maar liefst zestig belangstellenden kwamen woensdag 10 december jongstleden naar de eerste bijeenkomst voor een Scandinavische woonbuurt in of bij Groningen.  KUUB helpt bij het opzetten van collectief particulier opdrachtgeverschap.Kuub - scandinavischebuurt 2014Kuub - scandinavischebuurt 2014Kuub - scandinavischebuurt 2014

Kuub - scandinavischebuurt 2014Initiatiefnemers Alf Ruchtie en Siert Helder van de stichting KUUB willen samen met andere gezinnen op een ruime kavel Scandinavische woningen gaan bouwen. Vrijstaande, houten, duurzame woningen met veel ruimte en groen eromheen. En mogelijk met een gezamenlijke speelplek, moestuin, dieren, fruitbomen en een vuurplaats.  Het idee is om in totaal met 10 gezinnen te gaan bouwen, op fietsafstand van de stad Groningen. Ieder woont in een eigen huis, met eigen tuin, en daarnaast is er een stuk grond voor gezamenlijk gebruik. De richtprijs voor de vrijstaande woningen bedraagt € 240.000,-.

Meer informatie vindt u op de website van KUUB.

Hier leest u een artikel dat onlangs in het Dagblad van het Noorden verscheen.

Bron: Dagblad van het Noorden (11-12-2014) en website KUUB

Wall House bij Groninger Museum

Groningen – Het Groninger Museum gaat het Wall House beheren. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders aan de raad.Groninger Museum

 

Het Wall House zelf blijft eigendom van de gemeente. Het Wallhouse is een beeldbepalend gebouw aan het Hoornsemeer en het enige werkelijk gerealiseerde woonhuis van architect John Hejduk. Aan een muur zijn diverse kamers en een gang opgehangen. De stichting die het gebouw tot nu toe beheerde moest het pand in 2010 weer terug verkopen aan de gemeente wegens gebrek aan geld voor het onderhoud.

Het Museum gaat het verhaal van het Wall House vertellen om het te introduceren bij een breder publiek en wil via het gebouw de wijk in gaan. Dat gaat het museum doen samen met de afdeling kunstgeschiedenis van de RUG.

Bekijk ook het nieuwsitem van OOG TV

Bron: OOG TV

Druk bezochte bewonersavond Hampshire-plannen

Drukbezochte bewonersavond: grote zorgen over plannen Hampshire in Hoornse Meer!

Groningen – Ongeveer negentig bewoners van de wijk Hoornse Meer bezochten maandagavond 15 december j.l. in Maartenshof een door de werkgroep Noordoosthoek Groen! georganiseerde avond. De werkgroep lichtte de aanwezigen voor over de plannen van Hampshire, het grootste bouwproject in het Hoornse Meer gebied sinds de bouw van Kaap Hoorn. De gemeente Groningen ondersteunt het plan en wil daarvoor het geldende bestemmingsplan wijzigen. De aanwezige bewoners werden opgeroepen hun reacties op de plannen aan de gemeente te sturen. Ongeveer de helft van de aanwezigen deed dat zelfs al ter plekke. De werkgroep vindt dat met de plannen van Hampshire de oevers van het meer nóg verder ‘verstenen’: “Het is groen, mooi en rustig er wordt volop gerecreëerd en er is al horeca genoeg rond het meer”. De werkgroep sprak af de wijkbewoners goed op de hoogte te houden en verwerkt de opmerkingen van de aanwezigen in de reacties die ze aan de gemeente stuurt.

Noord-Oosthoek

 

 

 

 

 

U kunt reageren naar de werkgroep via e-mail: no-groen@ziggo.nl

Bron en foto: Persbericht Werkgroep Noordoosthoek Groen! (16.12.2014)

 

Bewonersbijeenkomst – bestemmingsplan Hampshire

Groningen – De bewonerswerkgroep Noord-Oosthoek  (w.o. leden van Meer Buren) nodigen de bewoners van de wijk Hoornse Meer en gebruikers van het Hoornse Meer gebied uit voor een bijeenkomst betreffende de wijziging van het bestemmingsplan.Hampshirehotels logo
De eigenaar van het Hampshirehotel wil in de groene noordoosthoek van het Hoornse Meer het grootste bouwproject realiseren sinds de bouw van Kaap Hoorn. En de gemeente Groningen wil dat mogelijk maken door het huidige bestemmingsplan te wijzigen. Wij vinden dat een enorme aantasting van de kwaliteit van het gebied: het is mooi zoals het nu is en er is al horeca genoeg rond het meer! We hebben ons als verontruste bewoners en leden van Meerburen georganiseerd in de Werkgroep Noordoosthoek Groen!
 Omdat we de komende weken nog bezwaar kunnen maken tegen de wijziging van het bestemmingsplan organiseren we op maandagavond 15 december een avond over de plannen in de Tuinzaal van Maartenshof, om 19.30 uur. Voor bewoners en door bewoners. We geven u daar informatie en u kunt daar besluiten ook bezwaar te maken tegen de bestemmingsplanwijziging. Meer informatie vindt u in deze 2014-12 Buurtflyer A4. U kunt ons ook mailen: NO-groen@ziggo.nl
We hopen u te mogen begroeten in de Maartenshof!
De bewonerswerkgroep Noordoosthoek Groen!

 

Royal Aspen 2014 bij Kaap Hoorn

Komend weekend op zaterdag 13 december, vindt in Paviljoen Kaap Hoorn de lounge party Royal Aspen plaats. Op dit winterfeest vinden muziekstijlen uptempo lounge en soul elkaar. Vanaf 18:00 uur begint het feest met Chill&Eat en vanaf 21:00 gaat het feest los.

De gemeente Haren heeft Kaap Hoorn hiervoor toestemming  verleend. Volgens de vergunning gelden de eisen voor geluid uit het evenementenbeleid van de gemeente Haren. Dit kan uiterlijk tot 01.00 uur voortduren. Daarna moet de rust terugkeren. Ondanks regelgeving en toezicht op naleving daarvan door de gemeente Haren is geluidoverlast niet uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….2014 Kaap Hoorn royal-aspen

Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

Op de avond zelf:

 • Gemeente Haren van 21:00 uur tot 01:30 uur via 06-15043902
 • Milieuklachtenlijn 050-3180000
 • Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844

Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

Visie Meer Buren op plannen Noordoosthoek

Groningen – Hierbij geeft het bestuur van bewonersvereniging Meer Buren haar visie op de plannen van het Hampshire Hotel en daarmee op het Voorontwerp Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer.

Het plan en de aanloopMasterplan Hampshirehotel

In de plannen komen het nieuwe paviljoen en het beoogde terras tamelijk dicht bij de woonbebouwing te liggen. Ook is er sprake van herinrichting van groen. De aanbiedingsbrief bij het voorontwerpplan maakt daarbij gewag van de toename van natuurwaarden en de verbetering van biodiversiteit. In het plan is (onder andere) sprake van uitbreiding van het terras aan de waterkant, de bouw van een paviljoen – bedoeld als restaurant – en mogelijk uitbreiding van de parkeerplaats achter het hotel, die grenst aan de groenstrook en de bebouwing van de Den Uylstraat.

Een aantal bewoners in dit gebied maakt zich grote zorgen over deze plannen, met name op het punt van geluidsoverlast, parkeerdruk, verlies van groen en natuur en daarmee van natuurlijke waarde.

De informatie naar de buurt toe is nogal rommelig geweest: naast twee informatiebijeenkomsten was er overleg met kleine groepjes en individuen.

 

Onze visie

Het Hoornse Meergebied is destijds ingericht als een gebied waar wonen, recreatie en natuur naast elkaar bestaan. We signaleren dat horecagelegenheden soms erg dominant aanwezig kunnen zijn (zie bijvoorbeeld Kaap Hoorn). We willen voorkomen dat het gebied afglijdt naar een vestigingslocatie voor horeca. Daarmee zou het zijn karakter verliezen, en veel van de waarden die bewoners en bezoekers zo aanspreken. Dat kan geenszins de bedoeling zijn, ook niet volgens de vigerende beleids- bestemmingsplannen.

In de Beleidsvisie 2012 van het Meerschap Paterswoldse Meer worden natuurlijke en landschappelijke waarden als randvoorwaarde gesteld bij de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Daar zijn wij het geheel mee eens, maar mét de toevoeging dat woonwaarden net zo belangrijk zijn in dit gebied. Woonwaarden vormen net als de landschappelijke en natuurwaarden een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van voorzieningen. ‘ Dit zou – als randvoorwaarde – direct van toepassing moeten zijn op de plannen van Hampshire.

Wij pleiten er daarom voor dat de gemeente in haar bestemmingsplan de garantie inbouwt dat het nieuwe plan niet kan leiden tot geluidsoverlast voor omgeving. Wij beseffen dat dit ook geenszins de bedoeling is van het Hampshire Hotel, maar je kunt van te voren niet weten welke nieuwe ontwikkelingen zich in de toekomst voordoen. Het nieuw te bouwen paviljoen krijgt een ‘horeca-2 aanduiding’, dat wil zeggen, een ‘horecabedrijf gericht op het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants, bistro’s en daarmee vergelijkbare horecabedrijven’. Uitwassen à la dancefeesten van Kaap Hoorn en andere lawaai-activiteiten lijken daarmee uitgesloten. Dit is in onze ogen een absolute voorwaarde voor een nieuwe horecagelegenheid in de Noordoosthoek van het meer.

Verder zijn wij van mening dat dit plan van het Hampshire Hotel niet mag leiden tot nog meer horecagelegenheden in dit gebied. Dat zou strijdig zijn met het uitgangspunt in de Beleidsvisie 2012 van het Meerschap om aan de oostzijde van het meer de natuurlijk waarden te versterken én met de belangen van de wijkbewoners, namelijk een rustige en plezierige woonomgeving.

Wat betreft de verwachte toename van natuurwaarde en biodiversiteit: we begrijpen dat dit misschien best mogelijk is, maar dat er dan wél blijvend natuuronderhoud gepleegd moet worden, wanneer het plan is gerealiseerd. In hoeverre is dit in de plannen ingebouwd? Zo niet, dan zou dit alsnog moeten.

Als het paviljoen een succes wordt, zou dit kunnen leiden tot toename van autoverkeer en parkeerdruk, aan de kant van de buurt, maar ook bij de Hoornse Dijk. Wordt dit in het bestemmingsplan adequaat opgelost?

Last but not least: wij pleiten ervoor, dat gemeente en Hampshirehotel bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen in gesprek blijven met de wijkbewoners.

 

Kortom

Wij delen de zorgen van de bewoners rond de Noordoosthoek van het meer, waar het gaat om het risico van geluidsoverlast, parkeeroverlast en mogelijke aantasting van groen en natuur.

Als het Hampshire hotel een paviljoen met restaurantmogelijkheden wil, zorg er dan voor dat dit een gelegenheid wordt die rust uitstraalt, met respect voor de ligging in een natuurlijke omgeving én die rekening houdt met de bewoners die in de omgeving wonen. Houd het klein(schalig)!

Blijf in gesprek en blijf zorgen voor de natuur in het gebied, ook op het terrein van Hampshire.

 

Gemeent al jaren eerder akkoord met Hampshire

Bewoners voeren een achterhoedegevechtlogo-gemeente-groningen

Groningen – Het College van B&W heeft zich, zo blijkt uit hun brief van 18 november, voorgenomen de noordoosthoek van het Hoornse Meer te laten verbouwen tot een horecagebied. Met als  argument dat dit de recreatiemogelijkheden  zou verbeteren en het gebied zou “opwaarderen”. Wethouder Van der Schaaf geeft zelfs hoog op van de ecologische verbetering die deze bouwplannen zouden betekenen en van de mooie “overgang” die hotel en paviljoen zouden gaan vormen met de groenstrook aan de oostkant van het meer. Een grote groep bewoners van de omringende wijk denkt daar heel anders over. Die wil het gebied groen en rustig houden. Het is prachtig zoals het is, in het groen wordt volop gerecreëerd, er is meer dan genoeg horeca rondom het Hoornse Meer.

De bewoners willen niet dat het bos, water en groen plaats moeten maken voor een consumptieve pretstrook. Het steekt hun ook dat ze tot nu toe stelselmatig buiten de discussie  worden gehouden. Een discussie die, zo blijkt uit de brief van het College, in feite een achterhoedegevecht is omdat de gemeente Groningen al jaren eerder met de plannen van Hampshire akkoord is gegaan.

De bewoners hebben middels een brief hun beklag gedaan bij de Raadscommissie Ruimte en Wonen van de gemeente Groningen. ZieBrief raadscie RW 3 dec 2014 .

Laangs de Zunneriepe

De Hoornseplas is elke waarme zummer weer n begrip ien Stad. t Bekende duo Pé en Rinus zingn’ der ok nog ains n prachteg laid over. Gelukkeg is der veur elknain dei van fietsen en van Grunneger toal holdt ok wat te zain: De Zunneriepe.

Hailendal an de zuudkaant van de Stad, laangs t Hoornsemeer, lopt n fietspad mit n mooie noam “Zunneriepe” . Het is n onverwachte Grunneger noam, dit ligt in t verlengde van de Olaf Palmelaan en noast de Dag Hammarskoldstraat.Groninger vlag N Riep(e) is n aander woord veur stoep; t voutpad noast de grote weg om op te loopn. De dakloznkraant ien Stad hait doarom “ De Riepe”. Ien t dikke woordnbouk van Ter Laan stait vot achter t woord ‘riep(e)’ de verwiezing noar ‘Glinne riepe’, de stoep op de Vismaarkt ien Stad. Want hier is de riep geregeld waarm van de zunne en dus is t aileks ok n “ Zunneriepe”.

Woordnboukman Helmer Molema (1822-1897) keek aaltied noar verwantschap en hai zag dat ‘Riep(e)’ ok ien Drente en Overiessel bruukt wordt, t is n raand, voak n oever. Ien n dörps- of stadsnoam komm wie t doarom ok geregeld teegn: ien Noord-Holland ligt vlakbie Alkmaar t dörp De Rijp, ien Oost-Friesland (Duutsland) ligt vlakbie Emden t plak Riepe en ien Zuud-Denemarken ligt n stadje dat hait: Ribe.

T vaalt op dat ze aalmoal vlak an t wotter liggn of derbie leegn hemmen. Zuks geldt ok veur t Grunneger dörp Riep (Zeeriep/Zeerijp). Hier is ientussn ok t wotter verder vot. Molema nuimt ien zien woordnbouk t latiense woord veur raand en doarmit wordt veul duudlek: ‘ Ripa’

 

Naar: Toalproat, Tonko Ufkes (Dagblad van het Noorden, 7 oktober 2014)

Buienradar
Who's Online
 • 0 Members.
 • 1 Guest.
Login
Archief