Bewonersbijeenkomst – bestemmingsplan Hampshire

Groningen – De bewonerswerkgroep Noord-Oosthoek  (w.o. leden van Meer Buren) nodigen de bewoners van de wijk Hoornse Meer en gebruikers van het Hoornse Meer gebied uit voor een bijeenkomst betreffende de wijziging van het bestemmingsplan.Hampshirehotels logo
De eigenaar van het Hampshirehotel wil in de groene noordoosthoek van het Hoornse Meer het grootste bouwproject realiseren sinds de bouw van Kaap Hoorn. En de gemeente Groningen wil dat mogelijk maken door het huidige bestemmingsplan te wijzigen. Wij vinden dat een enorme aantasting van de kwaliteit van het gebied: het is mooi zoals het nu is en er is al horeca genoeg rond het meer! We hebben ons als verontruste bewoners en leden van Meerburen georganiseerd in de Werkgroep Noordoosthoek Groen!
 Omdat we de komende weken nog bezwaar kunnen maken tegen de wijziging van het bestemmingsplan organiseren we op maandagavond 15 december een avond over de plannen in de Tuinzaal van Maartenshof, om 19.30 uur. Voor bewoners en door bewoners. We geven u daar informatie en u kunt daar besluiten ook bezwaar te maken tegen de bestemmingsplanwijziging. Meer informatie vindt u in deze 2014-12 Buurtflyer A4. U kunt ons ook mailen: NO-groen@ziggo.nl
We hopen u te mogen begroeten in de Maartenshof!
De bewonerswerkgroep Noordoosthoek Groen!

 

Royal Aspen 2014 bij Kaap Hoorn

Komend weekend op zaterdag 13 december, vindt in Paviljoen Kaap Hoorn de lounge party Royal Aspen plaats. Op dit winterfeest vinden muziekstijlen uptempo lounge en soul elkaar. Vanaf 18:00 uur begint het feest met Chill&Eat en vanaf 21:00 gaat het feest los.

De gemeente Haren heeft Kaap Hoorn hiervoor toestemming  verleend. Volgens de vergunning gelden de eisen voor geluid uit het evenementenbeleid van de gemeente Haren. Dit kan uiterlijk tot 01.00 uur voortduren. Daarna moet de rust terugkeren. Ondanks regelgeving en toezicht op naleving daarvan door de gemeente Haren is geluidoverlast niet uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….2014 Kaap Hoorn royal-aspen

Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

Op de avond zelf:

  • Gemeente Haren van 21:00 uur tot 01:30 uur via 06-15043902
  • Milieuklachtenlijn 050-3180000
  • Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844

Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

Visie Meer Buren op plannen Noordoosthoek

Groningen – Hierbij geeft het bestuur van bewonersvereniging Meer Buren haar visie op de plannen van het Hampshire Hotel en daarmee op het Voorontwerp Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer.

Het plan en de aanloopMasterplan Hampshirehotel

In de plannen komen het nieuwe paviljoen en het beoogde terras tamelijk dicht bij de woonbebouwing te liggen. Ook is er sprake van herinrichting van groen. De aanbiedingsbrief bij het voorontwerpplan maakt daarbij gewag van de toename van natuurwaarden en de verbetering van biodiversiteit. In het plan is (onder andere) sprake van uitbreiding van het terras aan de waterkant, de bouw van een paviljoen – bedoeld als restaurant – en mogelijk uitbreiding van de parkeerplaats achter het hotel, die grenst aan de groenstrook en de bebouwing van de Den Uylstraat.

Een aantal bewoners in dit gebied maakt zich grote zorgen over deze plannen, met name op het punt van geluidsoverlast, parkeerdruk, verlies van groen en natuur en daarmee van natuurlijke waarde.

De informatie naar de buurt toe is nogal rommelig geweest: naast twee informatiebijeenkomsten was er overleg met kleine groepjes en individuen.

 

Onze visie

Het Hoornse Meergebied is destijds ingericht als een gebied waar wonen, recreatie en natuur naast elkaar bestaan. We signaleren dat horecagelegenheden soms erg dominant aanwezig kunnen zijn (zie bijvoorbeeld Kaap Hoorn). We willen voorkomen dat het gebied afglijdt naar een vestigingslocatie voor horeca. Daarmee zou het zijn karakter verliezen, en veel van de waarden die bewoners en bezoekers zo aanspreken. Dat kan geenszins de bedoeling zijn, ook niet volgens de vigerende beleids- bestemmingsplannen.

In de Beleidsvisie 2012 van het Meerschap Paterswoldse Meer worden natuurlijke en landschappelijke waarden als randvoorwaarde gesteld bij de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Daar zijn wij het geheel mee eens, maar mét de toevoeging dat woonwaarden net zo belangrijk zijn in dit gebied. Woonwaarden vormen net als de landschappelijke en natuurwaarden een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van voorzieningen. ‘ Dit zou – als randvoorwaarde – direct van toepassing moeten zijn op de plannen van Hampshire.

Wij pleiten er daarom voor dat de gemeente in haar bestemmingsplan de garantie inbouwt dat het nieuwe plan niet kan leiden tot geluidsoverlast voor omgeving. Wij beseffen dat dit ook geenszins de bedoeling is van het Hampshire Hotel, maar je kunt van te voren niet weten welke nieuwe ontwikkelingen zich in de toekomst voordoen. Het nieuw te bouwen paviljoen krijgt een ‘horeca-2 aanduiding’, dat wil zeggen, een ‘horecabedrijf gericht op het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants, bistro’s en daarmee vergelijkbare horecabedrijven’. Uitwassen à la dancefeesten van Kaap Hoorn en andere lawaai-activiteiten lijken daarmee uitgesloten. Dit is in onze ogen een absolute voorwaarde voor een nieuwe horecagelegenheid in de Noordoosthoek van het meer.

Verder zijn wij van mening dat dit plan van het Hampshire Hotel niet mag leiden tot nog meer horecagelegenheden in dit gebied. Dat zou strijdig zijn met het uitgangspunt in de Beleidsvisie 2012 van het Meerschap om aan de oostzijde van het meer de natuurlijk waarden te versterken én met de belangen van de wijkbewoners, namelijk een rustige en plezierige woonomgeving.

Wat betreft de verwachte toename van natuurwaarde en biodiversiteit: we begrijpen dat dit misschien best mogelijk is, maar dat er dan wél blijvend natuuronderhoud gepleegd moet worden, wanneer het plan is gerealiseerd. In hoeverre is dit in de plannen ingebouwd? Zo niet, dan zou dit alsnog moeten.

Als het paviljoen een succes wordt, zou dit kunnen leiden tot toename van autoverkeer en parkeerdruk, aan de kant van de buurt, maar ook bij de Hoornse Dijk. Wordt dit in het bestemmingsplan adequaat opgelost?

Last but not least: wij pleiten ervoor, dat gemeente en Hampshirehotel bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen in gesprek blijven met de wijkbewoners.

 

Kortom

Wij delen de zorgen van de bewoners rond de Noordoosthoek van het meer, waar het gaat om het risico van geluidsoverlast, parkeeroverlast en mogelijke aantasting van groen en natuur.

Als het Hampshire hotel een paviljoen met restaurantmogelijkheden wil, zorg er dan voor dat dit een gelegenheid wordt die rust uitstraalt, met respect voor de ligging in een natuurlijke omgeving én die rekening houdt met de bewoners die in de omgeving wonen. Houd het klein(schalig)!

Blijf in gesprek en blijf zorgen voor de natuur in het gebied, ook op het terrein van Hampshire.

 

Gemeent al jaren eerder akkoord met Hampshire

Bewoners voeren een achterhoedegevechtlogo-gemeente-groningen

Groningen – Het College van B&W heeft zich, zo blijkt uit hun brief van 18 november, voorgenomen de noordoosthoek van het Hoornse Meer te laten verbouwen tot een horecagebied. Met als  argument dat dit de recreatiemogelijkheden  zou verbeteren en het gebied zou “opwaarderen”. Wethouder Van der Schaaf geeft zelfs hoog op van de ecologische verbetering die deze bouwplannen zouden betekenen en van de mooie “overgang” die hotel en paviljoen zouden gaan vormen met de groenstrook aan de oostkant van het meer. Een grote groep bewoners van de omringende wijk denkt daar heel anders over. Die wil het gebied groen en rustig houden. Het is prachtig zoals het is, in het groen wordt volop gerecreëerd, er is meer dan genoeg horeca rondom het Hoornse Meer.

De bewoners willen niet dat het bos, water en groen plaats moeten maken voor een consumptieve pretstrook. Het steekt hun ook dat ze tot nu toe stelselmatig buiten de discussie  worden gehouden. Een discussie die, zo blijkt uit de brief van het College, in feite een achterhoedegevecht is omdat de gemeente Groningen al jaren eerder met de plannen van Hampshire akkoord is gegaan.

De bewoners hebben middels een brief hun beklag gedaan bij de Raadscommissie Ruimte en Wonen van de gemeente Groningen. ZieBrief raadscie RW 3 dec 2014 .

Laangs de Zunneriepe

De Hoornseplas is elke waarme zummer weer n begrip ien Stad. t Bekende duo Pé en Rinus zingn’ der ok nog ains n prachteg laid over. Gelukkeg is der veur elknain dei van fietsen en van Grunneger toal holdt ok wat te zain: De Zunneriepe.

Hailendal an de zuudkaant van de Stad, laangs t Hoornsemeer, lopt n fietspad mit n mooie noam “Zunneriepe” . Het is n onverwachte Grunneger noam, dit ligt in t verlengde van de Olaf Palmelaan en noast de Dag Hammarskoldstraat.Groninger vlag N Riep(e) is n aander woord veur stoep; t voutpad noast de grote weg om op te loopn. De dakloznkraant ien Stad hait doarom “ De Riepe”. Ien t dikke woordnbouk van Ter Laan stait vot achter t woord ‘riep(e)’ de verwiezing noar ‘Glinne riepe’, de stoep op de Vismaarkt ien Stad. Want hier is de riep geregeld waarm van de zunne en dus is t aileks ok n “ Zunneriepe”.

Woordnboukman Helmer Molema (1822-1897) keek aaltied noar verwantschap en hai zag dat ‘Riep(e)’ ok ien Drente en Overiessel bruukt wordt, t is n raand, voak n oever. Ien n dörps- of stadsnoam komm wie t doarom ok geregeld teegn: ien Noord-Holland ligt vlakbie Alkmaar t dörp De Rijp, ien Oost-Friesland (Duutsland) ligt vlakbie Emden t plak Riepe en ien Zuud-Denemarken ligt n stadje dat hait: Ribe.

T vaalt op dat ze aalmoal vlak an t wotter liggn of derbie leegn hemmen. Zuks geldt ok veur t Grunneger dörp Riep (Zeeriep/Zeerijp). Hier is ientussn ok t wotter verder vot. Molema nuimt ien zien woordnbouk t latiense woord veur raand en doarmit wordt veul duudlek: ‘ Ripa’

 

Naar: Toalproat, Tonko Ufkes (Dagblad van het Noorden, 7 oktober 2014)

Ton Schroor wijkwethouder voor de Hoornsewijken

Groningen – In de stad Groningen heeft iedere wijk straks een eigen wijkwethouder. Deze manier van werken is afgesproken in het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. Door wijkwethouders in te zetten wil het College het gebiedsgericht werken versterken.logo-gemeente-groningen

Wijkinitiatief – De wijkwethouders sturen de nieuwe manier van werken in de wijken aan, waarbij de kracht en het initiatief van de wijk voorop staan. De wethouders zijn aanjager van nieuwe specifieke vraagstukken en projecten in hun wijken en onderhouden er nauwe contacten: zowel met bewoners en ondernemers als met de professioneel betrokkenen bij de wijk. De nieuwe aanpak past in het streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand aan de kant blijft staan. Om dat te bereiken wil de gemeente op een open, laagdrempelige manier samen met alle betrokkenen in de wijk activiteiten en initiatieven ondersteunen.

Op basis van de indeling van de wijkwethouders is Ton Schroor verantwoordelijk voor stadsdeel Zuid:

  • Stadsdeel Zuid: Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort, Corpus den Hoorn, Hoornsewijken, Piccardthof, De Wijert, Helpman / Coendersborg;

De wijken – Vanaf november 2014 gaan de wijkwethouders hun wijken in. Ze willen er praten over de belangrijkste aandachtspunten in de wijk: wat speelt er nu en in de toekomst. Samen met alle betrokkenen gaan de wijkwethouders actief op zoek naar nieuwe ideeën en plannen. Alle wethouders kunnen een eigen budget inzetten, bedoeld om acute problemen op te lossen en initiatieven in de wijk te stimuleren.

Sociale team – De gemeente werkt met sociale teams in de wijken om de decentralisatie in de zorg, jeugdzorg en werk in goede banen te leiden. Het integraal gebiedsgericht werken sluit hierbij aan: gezamenlijk richten ze zich op het aanbod van collectieve voorzieningen.

Contact – Wilt u contact opnemen met uw wijkwethouder over iets dat speelt in uw wijk? Alle wethouders zijn per mail bereikbaar. U kunt ook bellen met de gemeente via 14 050 (zonder netnummer). Dit nummer is bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor de Hoornsewijken: Ton Schroor – ton.schroor@groningen.nl – stadsdeel Zuid

 

Bron: gemeente Groningen

Steun voor omwonenden bij zorgen over uitbreidingsplannen Hampshire Hotel

Groningen – Bewoners van de wijk Hoornse Meer, die tegen de uitbreidingsplannen van het Hampshire Hotel zijn, hebben steun gekregen van oppositiepartijen SP en CDA. Die willen van het stadsbestuur weten in hoeverre de gemeente Hampshirehotels logomeewerkt aan de plannen.

Het hotel wil aan de achterzijde een paviljoen bouwen en het Hoornsemeer uitbreiden zodat het paviljoen aan het water ligt. Enkele omwonenden zijn het daar niet mee eens en zijn verbolgen over de slechte manier waarop ze door het Hampshire Hotel op de hoogte worden gehouden.

SP en CDA willen dat het stadsbestuur zich hierover uitspreekt en ook zegt in hoeverre de gemeente de plannen steunt.

Zie de reportage van 16 oktober j.l. van OOG TV op youtube.

Masterplan Hampshirehotel

Bron:

OOG TV

RTV Noord

Milieuschandaal Haren – polder Oosterland vol zware metalen: koeien dood

Haren – “Dit jaar moest het goed gaan, maar nee. In no time lag er weer één van onze koeien dood in de wei.” Aan het woord is Sandra Woldring. Met haar man heeft zij een boerderij aan de Hoornsedijk. Overgenomen van Woldring senior, die er 75 jaar geleden begon met boeren op het Oosterland, de polder achter het Friescheveen. Op dat land had het echtpaar zo’n tweehonderd vleeskoeien. Had, want door verontreiniging met zware metalen lijkt er daar nu een eind te komen. Woldring: “Het land is van ons en van natuurmonumenten en wordt ecologisch beheerd. Naast dat wij eigendommen het Oosterland hebben pachten wij gronden van o.a. natuurinstanties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.logo-harenPolder het Oosterland HarenPolder het Oosterland HarenPolder het Oosterland HarenPolder het Oosterland Haren

Deze gronden worden ecologisch beheerd. We kregen steeds meer te maken met zieke koeien. Het duurt dan lang voordat je er achter bent wat er aan de hand is, want je weet niet in welke richting je het moet zoeken. We zijn er al zo’n vijf jaar mee bezig. Ten slotte kwamen we er achter dat het om zware metalen gaat, zink, mangaan en selenium. Nog nooit hadden ze zoveel zware metalen aangetroffen in een genomen monster.

Riooloverstort - Wie is die vervuiler? Woldring senior meent de oorzaak wel te kennen. Een oude riooloverstort. “Als het hard had geregend kwam al het water uit Drenthe hier naartoe. Als de overstort dan in werking ging, stond er hier soms wel meer dan een meter drabbig zwart water op het land. Bij Oosterland botste het overstortwater vanuit de Eelder Schipsloot tegen het water van het Noord-Willemskanaal en kon dan geen andere kant op dan het Oosterland in te lopen. In dat water moeten zware metalen hebben gezeten, bijvoorbeeld van zinken dakgoten, maar misschien ook wel van industrie. Dat trok hier allemaal de bodem in.”

Ecologische hoofdstructuur - De  gemeente Haren wordt gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen voor het Paterswoldsemeer als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt aangelegd met een doorgang van het water uit Oosterland naar het Paterswoldsemeer, dwars op de Meerweg.

Vervuiler betaalt? – Onduidelijk is op dit moment wie verantwoordelijk is voor de schade en de daar uitvloeiende kosten. Provincie? Waterschap? De gemeente Tynaarlo? Het waterschap, de Provincie en de gemeente Haren zijn nu ook bezig met het doen van onderzoek om uit te zoeken wat er nu eigenlijk aan de hand is en wie daar voor verantwoordelijk is.

Bron: Harener Weekblad 9 oktober 2014

Bovenstaande is een samenvatting, lees hier het complete artikel.

Inspraak 12 evenementenlocaties

Inspraak concept-profielen voor 12 evenementenlocatieslogo-gemeente-groningen

Groningen, 2 oktober 2014 – Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat ze deconcept-locatieprofielen hebben vastgesteld. Deze locatieprofielen geven zij vrij voor inspraak.

Wat zijn locatieprofielen?

De concept-locatieprofielen die vanaf vandaag ter inzage liggen, bevatten een aantal vaste onderdelen. In de eerste plaats wordt een algemene beschrijving van de locatie gegeven: ligging, karakter, etc. Vervolgens worden feitelijke gegevens beschreven: oppervlak, mogelijk aantal bezoekers, soort ondergrond, ontsluiting, aanwezigheid van voorzieningen (water, elektriciteit, toiletten, parkeren, etc.). Per locatie wordt een voorkeursrichtlijn voor de inrichting van de evenementenlocatie gemaakt (opstelling podium, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten, plaatsing fietsenstallingen, etc.). Tenslotte worden mogelijke beperkingen opgenomen gelet op de ligging en de akoestische eigenschappen van een locatie.

Dit inspraaktraject gaan we in met 12 concept-locatieprofielen: Grote Markt, Vismarkt, Waagplein, Damsterplein, Ebbingekwartier, Noorderplantsoen, Ossenmarkt, Westerkade, drafbaan Stadspark, P2, Roodehaan en Kardinge. De locatieprofielen zullen worden vastgesteld door de burgemeester.

Terinzagelegging

Vanaf 2 oktober kan van de mogelijkheid tot inspraak, conform de algemene inspraakverordening Groningen 2005, gebruik worden gemaakt. De concept- locatieprofielen liggen vanaf vandaag tot en met 30 oktober 2014 voor iedereen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 te Groningen. Het GIC is geopend op maandag van 13.00-17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00- 17.00 uur. De concept-locatieprofielen te vinden op de website groningen.nl/evenementen.

Lees alles hierover in: Stadsberichten 2 oktober 2014

AB Meerschap buigt zich over plannen Hampshire

Meerschap logo 2010Groningen – Op 25 september jongstleden heeft het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde in besloten kring de nieuwe inrichting van de noord-oosthoek (bij het Hampshire hotel) van het recreatiegebied onder ogen gekregen. De plannen leven al een jaar en zijn in maart dit jaar aan de buurtbewoners gepresenteerd. Meer Buren ziet uit naar de publicatie van de plannen door het Meerschap. Of met de zorgen van omwonenden ook rekening is gehouden in de plannen kunnen we dan zien. Het bestuur van Meer Buren blijft alert en zal opkomen voor de belangen van omwonenden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Buienradar
Who's Online
  • 0 Members.
  • 2 Guests.
Login
Archief