Belang omwonenden op tweede plaats

Groningen – Hier de reactie van Meer Buren op de recente uitspraak van de Raad van State. Het Hoornse Meer is inderdaad de achtertuin van de omwonenden, maar dan tegen wil en dank. Het was immers de gemeente Groningen die dit bij het ontwerp van dit gebied, onder de noemer van Wonen aan het Water, zo bedacht heeft. Het bestuur van Meer Buren betreurt het dat de belangen van de omwonenden én van de natuur, in toenemende mate op de tweede plaats komen. En dat is niet zozeer een juridische kwestie maar een politieke keuze.

Het Bestuur.

Meer Buren niet in bezwaar bestemmingsplan Noordoosthoek

Groningen – Het bestuur van Meer Buren zal geen gebruik maken van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer. De heer Ed Moonen, voorzitter van Meer Buren, verwoordt het als volgt:

Wij hebben afgezien van die mogelijkheid omdat we weinig tot geen reële mogelijkheden zien voor een kansrijk bezwaar. Een bezwaar is een zodanig zwaar en vér strekkend middel dat wij ons als bestuur daartoe niet gemandateerd, en als vereniging daarvoor niet geëquipeerd, achten.

 

ALV op 14 maart in Semmelstee – 10 jaar jubileum

Groningen – Het Bestuur van Bewonersvereniging Meer Buren nodigt haar leden uit voor de tiende Algemene ledenvergadering die  op maandag 14 maart aanstaande wordt gehouden in De Semmelstee (zaal 2). Aanvang 20:00 uur.

De agenda en vergaderstukken zijn reeds via e-mail aan de leden verstuurd. Mocht u nog niets hebben ontvangen, neem dan even contact op met de secretaris (zie onder).

In de pauze gaan we het 10-jarig bestaan van Meer Buren vieren, en na de pauze zal de heer G. Zeemans, projectleider Waterberging en beekherstel bij het waterschap Noorderzijlvest, een presentatie over De Onlanden geven.

Wij hopen veel leden te mogen begroeten!

 • Adres van De Semmelstee, het nieuwe buurtcentrum voor de Hoornse Wijken: Semmelweisstraat 182, bij de rotonde Laan Corpus den Hoorn. Zie www.semmelstee.nl
 • Voor meer informatie over De Onlanden:  www.natuurindeonlanden.nl

Namens het Bestuur

Jacqueline de Nooy

 • Secretariaat bewonersvereniging Meer Buren
 • Postadres: A.J.Lutulistraat 7, 9782 WT Groningen
 • E-mail: info@meerburen.nl

Eerste reactie gemeente op bezwaar Meer Buren

Groningen – De dienst Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed van de gemeente Groningen heeft een eerste reactie gegeven op de door het bestuur van Meer Buren ingediende visie (bezwaar) op het Ontwerp Bestemmingsplan voor de Noord Oosthoek Hoornsemeer bij het Hampshire Hotel.

Het Bestuur van Meer Buren wil deze (procedurele) reactie graag met u delen:

 • de afhandeling van het bezwaar vindt plaats door de genoemde dienst en zal enkele maanden duren.
 • de zienswijze van Meer Buren zal betrokken worden bij et uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad voor vaststelling van het bestemmingplan
 • zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen, worden wij geïnformeerd over hun standpunt over onze zienswijze.
 • het vastgestelde bestemmingsplan zal vervolgens gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. We hebben dan de mogelijkheid om tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zienswijze Meer Buren op plannen bij Hampshire

Groningen – Het Bestuur van Meer Buren dient bij de gemeente Groningen de volgende zienswijzen in over het ter inzage liggende ontwerp­bestemmingsplan ‘Noordoosthoek Hoornse Meer’ (zie ook: de procedure).

Dit zijn onze vier zienswijzen (verkorte versie):Masterplan Hampshirehotel

Zienswijze 1 – Bewonersparticipatie: Meer Buren moet helaas constateren dat er wel is gesproken met, maar niet geluisterd naar de bewoners.

Zienswijze 2 – Belangenafweging:  Het lijkt erop dat ons meergebied uitgebaat wordt als verdienmodel voor (horeca)ondernemers. Dit gaat ten koste van de belangen van omwonenden, recreanten en de natuur.

Zienswijze 3 – Belangenafweging \ akoestische woonkwaliteit Meer Buren heeft grote zorgen voor de borging van de akoestische woonkwaliteit. Veel van onze leden hebben vaak wakker gelegen door geluidsoverlast vanuit Paviljoen Kaap Hoorn. Dit plan maakt extra potentiële bronnen van geluidsoverlast mogelijk. Volgens Meer Buren zou de gemeente zich moeten verplichten om:

 • geen ontheffingen te verlenen voor “boven het toegestane geluidsniveau” en expliciet normen te hanteren voor een gebied met natuurwaarden;
 • de geluidsnormen strikt te handhaven;
 • de status van het gebied als gebied met natuurwaarden niet te wijzigen.

Zienswijze 4 – Financiële onderbouwing /economische uitvoerbaarheid: Er wordt onvoldoende inzicht gegeven in de financiële onderbouwing c.q. de economische uitvoerbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling. Worden hier gronden van het Meerschap worden overgedragen aan of ter beschikking gesteld van het Hampshire Hotel? Welke bedragen? Liggen de de kosten van het beheer en onderhoud bij het Meerschap? Kan dit wel? Iedereen weet dat het Meerschap  stevig moet bezuinigen. Meer Buren is van mening dat zowel de financiële onderbouwing als de economische uitvoerbaarheid feitelijk ontbreken en dientengevolge niet open en transparant, laat staan aangetoond zijn.

 

Lees hier onze volledige zienswijzen: Meer Buren – Zienswijzen ontw.best.plan Noordoosthoek Hoornse Meer FW 2015-09-20.

 

 

 

Stadsbouwmeester: Hoornsemeer een mooie wijk!

Groningen – Afgelopen dinsdag, op 10 maart in het Hampshire Hotel (na afloop van de A.L.V.) gaf de heer Niek Verdonk, voormalig Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen, een lezing  over de stedenbouwkundige historie van onze wijk Hoornsemeer. Hier volgt een samenvatting van een zeer boeiend verhaal door een gepassioneerde stedenbIMG_1694ouwkundige.

De eerste concrete plannen van de gemeente Groningen voor een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van de Stad (nu Hoornsemeer) dateren uit 1963. Het stadsbestuur voorzag toen een groei naar circa 265.000 inwoners in het jaar 2000. Bij de verwachte economische groei veronderstelde men toen dat de auto hét vervoermiddel van de Stadjers zou worden. Men voorzag al de behoefte van een tweede ringweg rondom de Stad die over het water langs de woonwijk geprojecteerd was. Uiteindelijk zijn die plannen gewijzigd en wordt het Meerschapsgebied niet verstoord door een snelweg, maar nog steeds zijn de sporen van de plannen zichtbaar (nb. de eilanden in het Hoornsemeer zouden dienen als fundering voor de fly-over autoweg).

Met het ontwikkelen van de wijk Hoornse Meer in de jaren ’80 en ’90 kwam de Stad eindelijk aan het water te liggen. Een veelgekoesterde wens in een tijd dat er concurrentie was op de woningmarkt van het platteland. De Hoornsemeer zou expliciet ruimte moeten geven voor ook de lagere inkomens in Groningen Zuid. Het fenomeen dat Groningen-Zuid het domein was voor de meer gevulde portomonaie wilde men zo doorbreken. Groningen wilde leren van stedenbouwkundige concepten zoals Berlage, Amsterdamse School. Het moest anders dan eerste naoorlogse innovaties qua stedenbouw zoals toegepast in De Weijert Zuid en Corpus den Hoorn en beter dan Beijum of Vinkhuizen. Inspiratie vond men ook dichtbij: De Oosterparkwijk met ruimte voor groen en grote bouwblokken. Voor de Hoornsemeer werden juist architecten uitBerlijn en Frankfurt betrokken in verband met hun vooruitstrevendheid op gebied van sociale woningbouw. De stedenbouwkundige hadden ook de bewoners als uitgangspunt. De inrichting van het recreatiegebied wat tegelijkertijd in ontwikkeling was werd onder leiding van het Meerschap Paterswolde vormgegeven waarbij de recreant het uitgangspunt centraal stond. De wijk Hoornsemeer is ontwikkeld in samenwerking met woningcorperaties  (Gruno en Groningen), pensioenfondsen en projectontwikkelaars. Doel was het realiseren van een compacte stad waarbij alle verkeersroutes gericht zijn op het water. Beleidsmatig gezien was het een soort huwelijk van voor-oorlogse- met na-oorlogse stedenbouw. Na oplevering was de Hoornsemeer één van de nieuwste wijken in Nederland hetgeen ook internationaal waardering en navolging gaf.

Verdonk eindigt met de constatering dat de wijk Hoornsemeer de tijd goed heeft doorstaan (m.n. in vergelijking met Leeuwenborg of Vinkhuizen). Het is een mooie en robuuste wijk! Alle aanwezige Meer Buren leden waren het daar roerend mee eens.

Bijgaand enkele foto’s als impressie.

IMG_1696IMG_1695

 

10 maart a.s. ALV Meer Buren

Groningen – De negende jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Meer Buren wordt gehouden op dinsdagavond 10 maart a.s.

 • Noteert u alvast de datum
 • Locatie*: Hampshire Hotel-Plaza, Laan Corpus den Hoorn 330, Groningen
 • Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:45)
 • Toegang: uitsluitend voor leden (evt. ter plaatse inschrijven).
 • Gastspreker: De heer Verdonk, voormalig stadsbouwmeester van de gemeente Groningen, geeft een presentatie over de totstandkoming van de wijk Hoornse Meer.
 • Middels een e-mail krijgen de leden nadere informatie toegestuurd.
 * De locatie is t.o.v. eerdere berichtgeving gewijzigd. Bovenstaande is definitief. De naam van de zaal waar wij vergaderen staat bij binnenkomst van het hotel op het zalenbord vermeld.

 

Visie Meer Buren op plannen Noordoosthoek

Groningen – Hierbij geeft het bestuur van bewonersvereniging Meer Buren haar visie op de plannen van het Hampshire Hotel en daarmee op het Voorontwerp Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer.

Het plan en de aanloopMasterplan Hampshirehotel

In de plannen komen het nieuwe paviljoen en het beoogde terras tamelijk dicht bij de woonbebouwing te liggen. Ook is er sprake van herinrichting van groen. De aanbiedingsbrief bij het voorontwerpplan maakt daarbij gewag van de toename van natuurwaarden en de verbetering van biodiversiteit. In het plan is (onder andere) sprake van uitbreiding van het terras aan de waterkant, de bouw van een paviljoen – bedoeld als restaurant – en mogelijk uitbreiding van de parkeerplaats achter het hotel, die grenst aan de groenstrook en de bebouwing van de Den Uylstraat.

Een aantal bewoners in dit gebied maakt zich grote zorgen over deze plannen, met name op het punt van geluidsoverlast, parkeerdruk, verlies van groen en natuur en daarmee van natuurlijke waarde.

De informatie naar de buurt toe is nogal rommelig geweest: naast twee informatiebijeenkomsten was er overleg met kleine groepjes en individuen.

 

Onze visie

Het Hoornse Meergebied is destijds ingericht als een gebied waar wonen, recreatie en natuur naast elkaar bestaan. We signaleren dat horecagelegenheden soms erg dominant aanwezig kunnen zijn (zie bijvoorbeeld Kaap Hoorn). We willen voorkomen dat het gebied afglijdt naar een vestigingslocatie voor horeca. Daarmee zou het zijn karakter verliezen, en veel van de waarden die bewoners en bezoekers zo aanspreken. Dat kan geenszins de bedoeling zijn, ook niet volgens de vigerende beleids- bestemmingsplannen.

In de Beleidsvisie 2012 van het Meerschap Paterswoldse Meer worden natuurlijke en landschappelijke waarden als randvoorwaarde gesteld bij de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Daar zijn wij het geheel mee eens, maar mét de toevoeging dat woonwaarden net zo belangrijk zijn in dit gebied. Woonwaarden vormen net als de landschappelijke en natuurwaarden een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van voorzieningen. ‘ Dit zou – als randvoorwaarde – direct van toepassing moeten zijn op de plannen van Hampshire.

Wij pleiten er daarom voor dat de gemeente in haar bestemmingsplan de garantie inbouwt dat het nieuwe plan niet kan leiden tot geluidsoverlast voor omgeving. Wij beseffen dat dit ook geenszins de bedoeling is van het Hampshire Hotel, maar je kunt van te voren niet weten welke nieuwe ontwikkelingen zich in de toekomst voordoen. Het nieuw te bouwen paviljoen krijgt een ‘horeca-2 aanduiding’, dat wil zeggen, een ‘horecabedrijf gericht op het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants, bistro’s en daarmee vergelijkbare horecabedrijven’. Uitwassen à la dancefeesten van Kaap Hoorn en andere lawaai-activiteiten lijken daarmee uitgesloten. Dit is in onze ogen een absolute voorwaarde voor een nieuwe horecagelegenheid in de Noordoosthoek van het meer.

Verder zijn wij van mening dat dit plan van het Hampshire Hotel niet mag leiden tot nog meer horecagelegenheden in dit gebied. Dat zou strijdig zijn met het uitgangspunt in de Beleidsvisie 2012 van het Meerschap om aan de oostzijde van het meer de natuurlijk waarden te versterken én met de belangen van de wijkbewoners, namelijk een rustige en plezierige woonomgeving.

Wat betreft de verwachte toename van natuurwaarde en biodiversiteit: we begrijpen dat dit misschien best mogelijk is, maar dat er dan wél blijvend natuuronderhoud gepleegd moet worden, wanneer het plan is gerealiseerd. In hoeverre is dit in de plannen ingebouwd? Zo niet, dan zou dit alsnog moeten.

Als het paviljoen een succes wordt, zou dit kunnen leiden tot toename van autoverkeer en parkeerdruk, aan de kant van de buurt, maar ook bij de Hoornse Dijk. Wordt dit in het bestemmingsplan adequaat opgelost?

Last but not least: wij pleiten ervoor, dat gemeente en Hampshirehotel bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen in gesprek blijven met de wijkbewoners.

 

Kortom

Wij delen de zorgen van de bewoners rond de Noordoosthoek van het meer, waar het gaat om het risico van geluidsoverlast, parkeeroverlast en mogelijke aantasting van groen en natuur.

Als het Hampshire hotel een paviljoen met restaurantmogelijkheden wil, zorg er dan voor dat dit een gelegenheid wordt die rust uitstraalt, met respect voor de ligging in een natuurlijke omgeving én die rekening houdt met de bewoners die in de omgeving wonen. Houd het klein(schalig)!

Blijf in gesprek en blijf zorgen voor de natuur in het gebied, ook op het terrein van Hampshire.

 

Steun voor omwonenden bij zorgen over uitbreidingsplannen Hampshire Hotel

Groningen – Bewoners van de wijk Hoornse Meer, die tegen de uitbreidingsplannen van het Hampshire Hotel zijn, hebben steun gekregen van oppositiepartijen SP en CDA. Die willen van het stadsbestuur weten in hoeverre de gemeente Hampshirehotels logomeewerkt aan de plannen.

Het hotel wil aan de achterzijde een paviljoen bouwen en het Hoornsemeer uitbreiden zodat het paviljoen aan het water ligt. Enkele omwonenden zijn het daar niet mee eens en zijn verbolgen over de slechte manier waarop ze door het Hampshire Hotel op de hoogte worden gehouden.

SP en CDA willen dat het stadsbestuur zich hierover uitspreekt en ook zegt in hoeverre de gemeente de plannen steunt.

Zie de reportage van 16 oktober j.l. van OOG TV op youtube.

Masterplan Hampshirehotel

Bron:

OOG TV

RTV Noord