Vaarrecreant heeft baat bij dieper meer

Groningen/Haren- Het Paterswoldsemeer wordt in opdracht van het Meerschap Paterswolde de komende tijd dieper gemaakt.

Hiervoor tilt een kraan dagelijks 800 kuub slib uit het water. Dat gebeurt op de meest gangbare vaarroute van de oude schutsluis richting de jachthaven. Het meer wordt op deze route uitgediept tot 1.40 meter. In het verleden waren er veel klachten van vaarrecreanten die vast kwamen te zitten met hun boot. Aan het einde van het project (half mei) verwacht het Meerschap circa 25.000 kuub slib te hebben opgebracht. Het slib wordt naar de noordkant van het meer gebracht achter de halve manen-eilanden. Daar wordt het gestort om zo een rietzone te creëren die weer goed is voor de waterzuivering van het meer.

Het Hoornsemeer dat veel jonger is, is een stuk dieper. Het is de eerste keer dat het meer dieper wordt gemaakt. In het verleden wilden de deelnemende gemeenten hiervoor geen kosten maken. Financiële meevallers maakten een gedeeltelijke aanpak mogelijk. Het Paterswoldsemeer ligt in een laagveengebied. Dit meer ligt gedeeltelijk in de provincie Groningen en gedeeltelijk in Drenthe. Het meer heeft een oppervlakte van zo’n 300 ha, maar het totale natuurgebied bestrijkt zo’n 900 ha. Het meer is ontstaat door veenwinning en heeft zijn huidige vorm sinds 1830.

Bron: RTV Drenthe, Dagblad v/h Noorden (26-4-2014)

 

 

Bewonersbijeenkomst Masterplan Hampshirehotel

Groningen – Het Hoornse- of Paterswoldsemeer wordt een stukje groter. Het Hampshire Hotel Hoornsemeer komt aan het water te liggen. En als Mohammed niet naar de berg komt, dan moet de berg naar Mohammed, dus wordt er een flink stuk meer bij gegraven. Dit blijkt het het Masterplan Hampshirehotel, ‘De Stad aan het water.’

In de Gezinsbode lezen we wat de heer Jan Legters van het Hampshire Hotel zegt: “Hier komen twee wensen samen: het Meerschap vindt dat er iets met dit gebied met gebeuren, omdat het nu een achterafhoekje is, en wij willen graag een toegang tot het meer. We hebben nu een terras aan deze zijde van het Hotel, maar we willen dat graag een stukje aantrekkelijker maken.” In samenwerking met de gemeente Groningen en het Meerschap Paterswolde is een plan uitgewerkt voor verbetering van deze punt van het meer. Het meer wordt groter en krijgt natuurlijke oevers. Er komt een bevaarbare verbinding tot aan het hotel, dat een aanlegpunt voor bootjes krijgt. Een archeologisch monument – een veenterp – wordt herkenbaar gemaakt. Voor het plan moeten ook de fiets- en wandelpaden worden aangepast. En natuurlijk gaat het hotel er op vooruit. Het krijgt een terras en een ‘klein hoogwaardig restaurant’ en kan zich in folders mooi afficheren als ‘Hotel aan het Paterswoldsemeer.’

Het Masterplan Hampshirehotel “an sich” is niet nieuw voor Meer Buren. Dit plan maakt deel uit van het bekende Koepelplan (januari 2009) van het Meerschap Paterswolde.  Alle bewoners van de wijk Hoornsemeer hebben deze week hierover van de gemeente Groningen een brief met uitnodiging voor een bijeenkomst ontvangen. Wat wel nieuw is, is dat Meer Buren via de media moest vernemen dat dit Masterplan concrete vormen aanneemt zonder dat het Meerschap belanghebbenden hierover heeft betrokken via bijvoorbeeld de Klankbordgroep. Meer Buren is positief en betrokken waneer het gaat over verbeteringen rondom het Meerschapsgebied. Meer Buren is voorstander van het participatiemodel zoals de Klankbordgroep. Bijzonder is dat het Meerschap nu niet handelt conform haar eigen communicatiebeleid zoals vastgesteld in het AB van 9 december 2009. Via deze website houden we u op de hoogte over dit Masterplan.

Informatie – Om de wijk te informeren over de plannen worden er in het Hampshirehotel twee bewonersavonden georganiseerd:

 • Donderdag 6 maart van 20.00 tot 22.00 uur
 • Zaterdag 8 maart van 11.00 tot 13.00 uur

Meer Buren adviseert haar leden om zich tijdens een van deze bijeenkomsten te laten informeren.

Bron/lees meer op: Gezinsbode

Paterswoldsemeer wordt uitgebaggerd

Haren – Goed nieuws voor zeilers en andere watersporters: nog voor het komende vaarseizoen hoopt het Meerschap Paterswolde een deel van het Paterswoldsemeer te hebben uitgebaggerd. Dat is hard nodig omdat schepen nu soms al met de kiel de bodem raken en dreigen vast te lopen. Ook heeft het meer steeds meer te maken met overlast van blauwalg.

Voor het uitbaggeren van het hele meer zou naar schatting 2 tot 3 miljoen nodig zijn. Dat is er niet, maar nu is er zo’n 600.000 euro gevonden. De komende tijd wordt bekeken waar en hoe precies moet worden gebaggerd. Het baggeren zal in ieder geval in de komende winter en voorjaar moeten plaatsvinden.

Minder blauwalg

Het uitbaggeren zal niet alleen de diepte van het meer maar ook de waterkwaliteit ten goede komen, zodat de blauwalg minder kans krijgt. Daarnaast is de opknapbeurt voor de Meerweg in volle gang. Onderdeel daarvan is een ecologische verbindingszone tussen het Friescheveen en het Paterswoldsemeer. Daardoor zal schoon water van de Drentse Aa het meer in stromen.

Bron: Harener Weekblad

Meerschap: Positieve effecten handhaving: einde vrijstaat!

Haren/Groningen – Bijna dagelijks wordt rond het Paterswoldsemeer en de Hoornseplas een bekeuring uitgeschreven door buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Tussen augustus 2012 en augustus van dit jaar zijn 313 bonnen uitgedeeld aan overtreders. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven aan hondenbezitters die hun viervoeter niet aangelijnd hadden en aan automobilisten die hun wagen fout parkeerden.

Voorheen leek het Meerschapsgebied welhaast een vrijstaat waarin bezoekers in de veronderstelling verkeerden dat alles werd gedoogd. Sinds de handhaving door specifieke inzet van boa’s is het tij gekeerd. Onder andere loslopende honden kom je nauwelijks nog tegen.

Sekstoerisme blijft een toenemende zorg. Ondanks genomen ontmoedigende maatregelen. De ordehandhavers zijn zelden in het gebied wanneer de seks-“recreanten” elkaar daar treffen.

Gezien de goede effecten wil het Meerschap doorgaan met het toezicht. Openbare orde en veiligheid is echter niet een taak van het Meerschap maar van de drie deelnemende gemeenten t.w. Groningen, Haren en Tynaarlo.

Bron: Dagblad van het Noorden 2 oktober 2013 (Stad & Haren)

Lees hier het DvhN artikel

Meer info over boa’s in Groningen

Vergadering AB Meerschap 8 oktober 2013

Haren – De eerstvolgende openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde, zal plaatsvinden op dinsdag (afwijkende dag!) 8 oktober 2013, in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren. Aanvang 16.30 uur.

Er is voor het publiek (zij het beperkt) ruimte om in te spreken.

O.a. de volgende onderwerpen staan op de concept-agenda:

 • Conceptverslag AB 17 juni en besluitenlijst DB vergadering 16 april.
 • Actieplan 2013: Voortgangsrapportage no.2.
 • TRIP: Voortgangsrapportage no.11
 • Vervolg Handhaving Openbare Orde en Veiligheid APVM.
 • Vergaderrooster 2014.

De volledige (concept) agenda alsook de vergaderstukken vindt u op de website van het Meerschap

Bron: Website Meerschap Paterswolde

Opknapbeurt Hoornseplas klaar voor zomervakantie

Haren – Op dit moment wordt er hard gewerkt om het plein bij Kaap Hoorn en de waterskiclub én de fietsdam, naast de voetgangersdam, voor de zomervakantie helemaal klaar te hebben. Met de fietsdam is er voortaan een directe aansluiting op het complete fietspadennet rond het Paterswoldsemeer/Hoornsemeer.

Na de zomervakantie, op 2 september a.s., beginnen de werkzaamheden aan de sluis Nijveensterkolk. De werkzaamheden duren tot 31 mei 2014. De sluis zal gedurende deze periode gesloten zijn voor boten. Ook de Hoornsedijk zal voor autoverkeer, ter hoogte van de sluis, zijn afgesloten.

Alles met elkaar  is er veel gerealiseerd. Op de plek waar de Palenberg stond, is nu een nieuw  speelgebied voor kinderen ingericht met spectaculaire klimrekken. Het is de grootste openbare speelvoorziening van Europa! De aanwinsten op een rij:

 • nieuw modern en ruim speelgebied
 • strandje en ligweide zuidzijde vergroot
 • gebied zuidzijde anders ingericht
 • nieuwe wandel- en fietspaden
 • nieuwe toiletvoorzieningen
 • nieuwe kiosk
 • parkeerplaatsen aangepast
 • extra fietsenrekken

Het nieuwe fietspad sluit aan op het fietspadennet rond het Paterswoldsemeer en net ligt met de wandelroute buiten het zicht van het vrije recreatiestrand zodat gebruikers gescheiden kunnen recreëren. Hiermee is tevens een verbeterde recreatieve fietsroute tussen de Peizer- en Eeldermaden en de Hoornseplas en, via het nieuwe fietspad over de Nijdam, met Kaap Hoorn gerealiseerd.

Bekijk ook de foto’s en lees meer op Harener Weekblad

Bron: Harener Weekblad

Dagblad: Bestuur Meerschap blijft

GRONINGEN – Geen enthousiasme onder omwonenden, geen enthousiasme onder belanghebbenden rond het Paterswoldsemeer en al helemaal geen enthousiasme onder het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde. Dus restte voorzitter Jan Seton – ook wethouder in Groningen – van het dagelijks en het algemeen bestuur van het Meerschap maandagmiddag niets anders dan het voorstel om beide besturen samen te voegen tot een personele unie in te trekken.

Toch wordt er de komende tijd wel gesproken over een andere organisatiestructuur, kondigde Seton aan. “We gaan hier wel mee verder. We moeten de gesprekken aangaan over hoe het Meerschap er over 15 jaar uitziet.”

Bron: website DvhN

Algemeen Bestuur Meerschap blijft!

Haren – Het was een levendige vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde afgelopen maandag. Punt vijf op de agenda (Voorstel Wijziging Bestuursmodel) maakte veel los bij de zeer betrokken leden van het AB. Ook vanuit de publieke tribune werd dankbaar gebruik gemaakt van de inspreek mogelijkheid om steun te geven voor het behouden van het AB in haar huidige vorm.

Namens Meer Buren heeft voorzitter Ferry Wester benadrukt tevreden te zijn met het huidige model waar bestuur dichtbij de omwonenden staat. Ook stelt hij de vraag of de wijziging daadwerkelijk tot meer efficiency voor de gemeenteraden leidt. Ook meldt Ferry dat de afspraken en betrokkenheid van de Klank Bord Groep niet helder zijn. Tenslotte ziet Ferry nog niet een absoluut einde aan de gebiedsontwikkeling zoals in het voorstel wordt gesuggereerd en benadrukt hij dat er bij omwonenden ook dan opnieuw zorgen kunnen ontstaan (o.a. geluidsoverlast). Lees hier de volledige tekst.

Duidelijk werd dat alle AB-leden zich zeer betrokken voelen bij het besturen van het Meerschap. Vanuit deze verantwoordelijkheid werd door AB-leden uitdrukkelijk gepleit voor het handhaven van het bestaande bestuursmodel. Volgens Jetze Luhoff (D66, Groningen) hebben de drie gemeenten bevoegdheden aan het Meerschap gedelegeerd en het AB is er om democratische controle uit te oefenen op het Dagelijks Bestuur (DB). Niet alleen voor wat betreft beleid en strategie maar zeker ook voor dagelijkse problemen, aldus Jan Spakman (PvdA, Groningen). Het ” inwisselen”  van het AB en deze controletaak te vervangen door behandeling in de drie (volledige) gemeenteraden wordt niet als een efficiëntere werkwijze gezien zegt Ton Sprenger (PvdA, Haren).  Ook werd benadrukt dat het contact en de betrokkenheid met gebruikers en omwonenden in de huidige opzet goed is geregeld. De afstand tussen politiek (bestuur) en maatschappij wordt hiermee verkleind.

Voorzitter Jan Seton  (CDA, Groningen), maakte bekend, na een korte schorsing, dat het DB haar Voorstel tot Wijziging Bestuursmodel had ingetrokken. Wel merkte hij op dat het DB samen mét het AB de komende periode na moet denken over de wijze van bestuur over circa 15 jaar (rekening houdende met gemeentelijke herindeling, red.)

Meer Buren is tevreden over dit genomen besluit.

Toekomst verdeelt bestuur Meerschap

Haren – De geschiedenis herhaalt zich bij Meerschap Paterswolde. Ruim 10 jaar geleden strandde het voorstel om de bestuurlijke organisatie in te dammen. Reden was een matig functionerend Dagelijks Bestuur (DB). Het een dualistisch bestuursmodel (controle DB door Algemeen Bestuur (AB)) bleek nuttig en was een goede borging voor de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Komende maandag op de AB vergadering (openbaar) van het Meerschap doet het DB wederom een voorstel tot opheffing van het AB.

Het voorstel hiertoe kunt u nalezen op de website van het Meerschap. De progressieve vertegenwoordigers in het AB zijn nog niet overtuigd. Maandag zal er tijdens de AB vergadering nog stevig over worden gedebatteerd. Zoals gemeld is de vergadering openbaar, u bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen, zoals altijd is er voor insprekers (beperkte) tijd om een mening te geven. Meldt u zich in dat geval vooraf bij de secretaris van het Meerschap Paterswolde (dhr Klaas Haverdings).

Lees ook beide volgende artikelen uit het Dablad v/h Noorden (11 en 12 juni j.l.)