Stad lijdt onder megasuper

Tynaarlo – De komst van een megasupermarkt in de wijk Ter Borch bij Eelderwolde heeft ingrijpende gevolgen voor Groningen en Paterswolde. Dat stellen gezamenlijke ondernemers
verenigd in Eelde-Paterswolde Zakelijk en Commerciele Club Eelde. Zij slijpen hun messen tegen het supermarktplan in Ter Borch bij Eelderwolde. Ze doen een oproep aan College en de Raad van Tynaarlo, zo is te lezen in hun advertentie in De Vriezer Post.

Lees hier de oproep van de ondernemers aan de Raad.

Vooral voor de Albert Heijn in de Hoornsemeer en wellicht ook de Jumbo op het Overwinningsplein staat veel op het spel. Ook zijn er zorgen bij bewoners voor verkeersoverlast.

Dinsdag praat de Raad van Tynaarlo over de wijziging van het bestemmingsplan voor het entreegebied van Ter Borch. Waar ooit appartementen gepland waren zou nu de megasuper moeten verrijzen. Eelder ondernemers vinden het prima als er een wijksuper zou komen. Maar bij een megasuper vrezen zij substantieel omzetverlies en uiteindelijk verschraling van het winkelbestand in de dorpskern Eelde Paterswolde maar sluiten ook nadelige effecten voor winkels in de Hoornse Meer en het Overwinningsplein niet uit.

Lees ook het artikel op Dagblad van het Noorden

Geen P-plaats bij Hamshire-paviljoen

Groningen – De gemeente Groningen heeft alsnog de aanleg van een weg of een parkeerterrein nabij omwonenden van het nieuwe horecapaviljoen aan het Hoornse Meer onmogelijk gemaakt.

Daarmee komt de gemeente tegemoet aan een eis van de Raad van State om een andere bestemming aan het terrein nabij de woningen te geven, zo blijkt uit een definitieve uitspraak.

Met dit besluit is het onmogelijk geworden om vlak bij de woningen een pad, weg of parkeerplaats aan te leggen met het doel mogelijke overlast voor omwonenden te voorkomen.

Lees het volledige artikel in Dagblad van het Noorden

Bron: Dagblad van het Noorden

Agenda ALV Meerburen

Groningen – De (concept) agenda van de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging Meer Buren is bekend. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur ook dit jaar voor na het formele deel weer een interessante lezing op het programma gevonden. Mevrouw Alma, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, zal ons onder andere vertellen over de visie van het waterschap en het beleid voor waterbeheer van het Paterswoldsemeer/Hoornsemeer en de omgeving.

De ALV wordt gehouden op 6 maart aanstaande en begint om 20.00 uur  bij De Semmelstee (Semmelweisstraat 182). De secretaris zal de leden de vergaderstukken vooraf via e-mail toesturen.

Agenda (download agenda)

  1. Opening
  2. Huishoudelijke mededelingen
  3. Verslag ALV 2016
  4. Financieel
  5. Terugblik
  6. Stand van zaken Hampshire Plaza
  7. Mutaties in het bestuur
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

PAUZE van 20:45 tot 21:00 uur.

Lezing van het Waterschap Noorderzijlvest.

Lees meer op www.noorderzijlvest.nl en www.waternatuurlijk.nl

 

 

Toch uitbreiding Paviljoen Hampshire hotel

Groningen – Op 9 november jongstleden heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan noordoosthoek Hoornse meer. De bezwaren van de omwonenden, verenigd in Werkgroep
Noordoosthoek Groen!, zijn niet ontvankelijk, dan wel ongegrond verklaard op een ding na. De Raad van State heeft de gemeente opgedragen om binnen 20 weken een fout in het bestemmingsplan te herstellen. Dit betreft de mogelijkheid van een weg of pad tussen hotel en buren die officieel, in plaats van met een toezegging, ongedaan gemaakt moet worden.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.

Ter illustratie enkele foto’s gemaakt met een drone over het plangebied en daarin met behulp van planschetsen zo goed mogelijk de veranderingen die bij dit plan passen. Rode lijnen zijn hulplijnen passend bij plantekeningen.

Lees ook het artikel in het Dagblad van het Noorden 11.11.2016

Bron: WG NOG!

1e schets supermarkt Ter Borch gepresenteerd

EELDERWOLDE – Projectontwikkelaars Ballast Nedam en Heijmans presenteerden afgelopen maandagavond in het Familiehotel in Paterswolde de eerste schetsen voor de nieuwe supermarkt die moet verrijzen in de wijk Ter Borch in Eelderwolde.

“Dit is zeker niet hoe het moet worden”, zegt projectontwikkelaar Bernard Sinnema. “Dit is een eerste studie om te kijken hoe de supermarkt het beste op de locatie past.” De projectontwikkelaar wil tijdens een informatiebijeenkomst van bewoners van Ter Borch horen hoe zij denken over de supermarkt en welke vragen er in de wijk leven.
Bewoners verenigd in Supermarkt Ter Borch Onzinnig Plan, kortweg STOP Tynaarlo, denken daar heel anders over. Die vinden een supermarkt van 2000 vierkante meter veel te groot voor de wijk. Het liefst zien ze helemaal geen supermarkt en hebben ze liever bomen en struiken voor de deur. Ze zeggen voldoende te hebben aan de Jumbo aan het Overwinningsplein, de Albert Heijn bij Hoornse Meer in Groningen en de Albert Heijn in Paterswolde.

De supermarkt moet een winkeloppervlak krijgen van maximaal 2.000 vierkante meter en volgens de berekeningen zullen zo’n 10.000 mensen uit de omgeving er boodschappen doen. Het is nog onduidelijk welke supermarkt zich wil vestigen in Ter Borch. De grond is door de gemeente Tynaarlo onder voorbehoud verkocht, omdat het bestemmingsplan nog gewijzigd moet worden.

De gemeenteraad van Tynaarlo besprak dinsdagavond 13 september het bestemmingsplan voor Ter Borch. Daarbij komt ook het supermarktplan en de verkeersafwikkeling in de wijk aan de orde. Volgens wethouder Nina Hofstra loopt de gemeente Tynaarlo een miljoenenverlies als het plan voor de supermarkt niet door gaat. ,,Daar zal de rest van de gemeente dan voor moeten bloeden.”
Lees het de artikelen op: RTVDrenthe en Dagblad van het Noorden
Bron: RTVDrenthe, Dagblad van het Noorden

Raad van State moet zich nog uitspreken

Groningen – Nadat de Gemeenteraad van Groningen het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer heeft goedgekeurd op 24 februari 2016, zijn er drie bezwaren ingediend bij de Raad van State tegen het plan. Deze bezwaren kunnen alleen nog gaan over procedurefouten en niet over inhoudelijke aspecten van het plan. Over deze drie bezwaren heeft de Raad van State nog geen uitspraak gedaan.

Tegelijkertijd heeft de werkgroep Noord-Oost Groen een “voorlopige voorziening” aangevraagd bij de Raad van State. Doel daarvan is te voorkomen dat begonnen wordt met niet omkeerbare werkzaamheden voordat ook de Raad van State zich over het plan heeft uitgesproken. De gemeente heeft op verzoek van de Raad van State een verweerschrift ingediend aangaande onze bezwaren. Hierin worden de bekende opmerkingen herhaald.  Er wordt consequent niet gedacht aan belang van algemeen en openbaar groen dat vermindert bij deze planingreep. Het verzoek over de voorlopige vergunning is inmiddels afgewezen. Het zou dus kunnen dat binnenkort voorbereidende werkzaamheden gaan beginnen.
Voor meer informatie zie de site van de Raad van State
Bron: werkgroep NO Hoek Groen!

Belang omwonenden op tweede plaats

Groningen – Hier de reactie van Meer Buren op de recente uitspraak van de Raad van State. Het Hoornse Meer is inderdaad de achtertuin van de omwonenden, maar dan tegen wil en dank. Het was immers de gemeente Groningen die dit bij het ontwerp van dit gebied, onder de noemer van Wonen aan het Water, zo bedacht heeft. Het bestuur van Meer Buren betreurt het dat de belangen van de omwonenden én van de natuur, in toenemende mate op de tweede plaats komen. En dat is niet zozeer een juridische kwestie maar een politieke keuze.

Het Bestuur.

Fietspad Noord-Willemskanaal vanaf 17 juni gereed

Groningen – Bij werkzaamheden aan de dijk tussen de Meerwegbrug in Haren en de Van Ketwich Verschuurbrug in de stad waren ter hoogte van Haren een tweetal verzakkingen ontstaan.

Door de verzakkingen van de dijk was schade ontstaan aan het fietspad langs de oostkant van het kanaal, aan de kant van de A28. Hierdoor is het fietspad gestremd.

Het onderzoek naar de oorzaak van de verzakkingen is afgerond. Nu wordt het herstel aangepakt. De beschadigde asfaltverharding wordt verwijderd en daarna wordt een nieuwe fundering aangebracht. Vervolgens wordt een tijdelijke verharding aangebracht.

Naar verwachting kunnen fietsers vanaf 17 juni weer gebruik maken van het fietspad. In 2017 wordt het hele traject aangepakt. Daarbij komt de dijk op definitieve hoogte en wordt daarop een nieuw fietspad aangelegd.

Bron: gezinsbode

Meer Buren niet in bezwaar bestemmingsplan Noordoosthoek

Groningen – Het bestuur van Meer Buren zal geen gebruik maken van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer. De heer Ed Moonen, voorzitter van Meer Buren, verwoordt het als volgt:

Wij hebben afgezien van die mogelijkheid omdat we weinig tot geen reële mogelijkheden zien voor een kansrijk bezwaar. Een bezwaar is een zodanig zwaar en vér strekkend middel dat wij ons als bestuur daartoe niet gemandateerd, en als vereniging daarvoor niet geëquipeerd, achten.