Steun in Raad vóór plannen Hampshire Hotel

Groningen – Het lijkt erop dat het Hampshire Hotel kan uitbreiden. Een meerderheid van de logo-gemeente-groningengemeenteraad lijkt voor de plannen van het Hampshire Hotel te stemmen. Dit bleek woensdag 3 februari jongstleden bij de raadscommissie Ruimte en Wonen (lees hier de stukken). De noordoosthoek van het Hoornsemeer wordt groter gemaakt zodat het hotel aan het water komt te liggen.

Er zijn plannen voor een paviljoen annex restaurant, een terras en jachthaven. Volgens het college wordt hierdoor de recreatieve waarde van dit deel van het meer vergroot en worden de natuurlijke waarden zelfs verbeterd. Veel omwonenden zijn echter bang voor meer autoverkeer en geluidsoverlast.
‘Doe het niet’
Vanuit de oppositie vallen minder positieve woorden. Sommige fracties maken zich zorgen over de natuur of mogelijke geluidsoverlast. ‘Doe het niet. Dit is één van de laatste stukjes ongerepte natuur in de stad’, zegt raadslid Jimmy Dijk (SP). Ook de Partij voor de Dieren en het CDA zijn tegen. De laatste partij heeft vooral kritiek over de manier waarop het plan tot stand is gekomen.

Collegepartij GroenLinks en oppositiepartijen ChristenUnie, Stadspartij houden de kaarten nog tegen de borst. Inge Jongeman (ChristenUnie): ‘Ik wil alles nog eens wegen in de fractie. Wel opvallend vind ik dat er vanavond ook veel positieve insprekers waren van bewoners die voor het plan zijn. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt de afgelopen jaren.’

Buurtbewoner Ferry Wester, voorzitter van Bewonersvereninging Meer Buren, heeft zijn hoop gevestigd op de raadsvergadering: ‘We zijn heus niet tegen alle elementen in het plan, maar we willen gewoon meer garanties dat ons lawaaioverlast bespaard blijft. Een aantal fracties hebben we aan onze zijde.’

De gemeenteraad praat later voorjaar opnieuw over de plannen. Als de raad akkoord gaat ligt het bestemmingsplan vanaf augustus zes weken ter inzage.

Bron: OOGTV

Ook op RTV Noord

Meer Buren teleurgesteld in college Groningen

Groningen – De voorzitter van Meer Buren, Ferry Wester, geeft volgende week in de raadscommissie van 3 februari aanstaande een formele reactie op het besluit van de gemeente op de ingediende zienswijzen door omwonenden waaronder Meer Buren en ook Werkgroep Noordoosthoek Groen. Meer Buren heeft haar reactie verwoord in een brief die naar alle raadsfracties en de gemeenteraad is gestuurd.

Per saldo is Meer Buren zeer teleurgesteld, ongelofelijk dat de gemeente zo weinig van onze Masterplan Hampshirehotelzienswijzen en die van andere omwonenden heeft overgenomen.

Meer Buren vindt de volgende onderwerpen niet erkend in het ontwerp:

 1. Burgerparticipatie is door de gemeente en ook Meer Buren bepleit. Helaas is na overleg tussen gemeente en omwonenden, bij de gemeente geen enkele intentie te bespeuren dat zij haar burgers gehoord heeft en serieus neemt.
 1. Natuurwaarden wil Meer Buren behouden, dat is hier onze grote zorg. Mooie woorden van de gemeente beschouwt Meer Buren met scepsis. Wij vrezen dat de mooie woorden niet waargemaakt kunnen worden door aanhoudende bezuinigingen bij de gemeente en het Meerschap. Als de gemeente zo zeker en positief is waarom geeft de zij geen garantie?
 1. Reëel risico op geluidsoverlast mag niet worden onderschat vindt Meer Buren. In het ontwerp ligt in het gebied met natuurwaarden een nieuw paviljoen met klein restaurant. Misschien valt de overlast mee maar de ervaring leert ons anders. Bij Kaap Hoorn werd aanvankelijk ook verondersteld dat het louter om koffie en thee ging totdat duidelijk werd dat de vergunning ruimte bood aan house/dance feesten met bijkomende overlast. Waarom geeft de gemeente de omwonenden geen waarborgen waarmee overlast voorkomen wordt.

Kortom Meer Buren zet grote vraagtekens bij de objectieve beoordeling van de ingediende zienswijzen.

Meer Buren spreekt haar hoop uit dat zij in de komende raadscommissie bevredigende antwoorden op haar vragen krijgt.

 

Bezwaren omwonenden Hampshire ongegrond

Groningen – De gemeente Groningen verklaart nagenoeg alle bezwaren van omwonenden tegen het bestemmingsplan noordoosthoek Hoornsemeer ongegrond.Masterplan Hampshirehotel

In het gebied wil het Hampshire hotel uitbreiden, het komt nagenoeg aan het water te liggen en er verrijst een paviljoen. Enkele tientallen omwonenden vrezen voor de ecologische waarde van het gebied en extra verkeer. Ze vinden daarvoor te weinig gehoor bij de gemeente.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

Redactioneel commentaar: Kennelijk leert de overheid niet van ervaringen met het inpassen een horeca-paviljoen nabij woonwijken (bijvoorbeeld … Paviljoen Kaap Hoorn waarmee de bewoners in o.a. de Hoornsewijken, Eelderwolde en De Wijert ervaring hebben opgedaan)

Eerste reactie gemeente op bezwaar Meer Buren

Groningen – De dienst Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed van de gemeente Groningen heeft een eerste reactie gegeven op de door het bestuur van Meer Buren ingediende visie (bezwaar) op het Ontwerp Bestemmingsplan voor de Noord Oosthoek Hoornsemeer bij het Hampshire Hotel.

Het Bestuur van Meer Buren wil deze (procedurele) reactie graag met u delen:

 • de afhandeling van het bezwaar vindt plaats door de genoemde dienst en zal enkele maanden duren.
 • de zienswijze van Meer Buren zal betrokken worden bij et uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad voor vaststelling van het bestemmingplan
 • zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen, worden wij geïnformeerd over hun standpunt over onze zienswijze.
 • het vastgestelde bestemmingsplan zal vervolgens gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. We hebben dan de mogelijkheid om tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zienswijze Meer Buren op plannen bij Hampshire

Groningen – Het Bestuur van Meer Buren dient bij de gemeente Groningen de volgende zienswijzen in over het ter inzage liggende ontwerp­bestemmingsplan ‘Noordoosthoek Hoornse Meer’ (zie ook: de procedure).

Dit zijn onze vier zienswijzen (verkorte versie):Masterplan Hampshirehotel

Zienswijze 1 – Bewonersparticipatie: Meer Buren moet helaas constateren dat er wel is gesproken met, maar niet geluisterd naar de bewoners.

Zienswijze 2 – Belangenafweging:  Het lijkt erop dat ons meergebied uitgebaat wordt als verdienmodel voor (horeca)ondernemers. Dit gaat ten koste van de belangen van omwonenden, recreanten en de natuur.

Zienswijze 3 – Belangenafweging \ akoestische woonkwaliteit Meer Buren heeft grote zorgen voor de borging van de akoestische woonkwaliteit. Veel van onze leden hebben vaak wakker gelegen door geluidsoverlast vanuit Paviljoen Kaap Hoorn. Dit plan maakt extra potentiële bronnen van geluidsoverlast mogelijk. Volgens Meer Buren zou de gemeente zich moeten verplichten om:

 • geen ontheffingen te verlenen voor “boven het toegestane geluidsniveau” en expliciet normen te hanteren voor een gebied met natuurwaarden;
 • de geluidsnormen strikt te handhaven;
 • de status van het gebied als gebied met natuurwaarden niet te wijzigen.

Zienswijze 4 – Financiële onderbouwing /economische uitvoerbaarheid: Er wordt onvoldoende inzicht gegeven in de financiële onderbouwing c.q. de economische uitvoerbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling. Worden hier gronden van het Meerschap worden overgedragen aan of ter beschikking gesteld van het Hampshire Hotel? Welke bedragen? Liggen de de kosten van het beheer en onderhoud bij het Meerschap? Kan dit wel? Iedereen weet dat het Meerschap  stevig moet bezuinigen. Meer Buren is van mening dat zowel de financiële onderbouwing als de economische uitvoerbaarheid feitelijk ontbreken en dientengevolge niet open en transparant, laat staan aangetoond zijn.

 

Lees hier onze volledige zienswijzen: Meer Buren – Zienswijzen ontw.best.plan Noordoosthoek Hoornse Meer FW 2015-09-20.

 

 

 

Kom op 24/9 naar het Heymanshuis – Toelichting NOG! bezwaren bestemmingsplan Hampshire

Groningen – Nieuws van de werkgroep NOG! voor alle wijkbewoners van het Hoornse Meer (en andere belangstellenden).

Zoals eerder gemeld kan tot 30 september kan bezwaar gemaakt worden tegen het ontwerpbestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer in de vorm van een „zienswijze”.  De zienswijze van de werkgroep Noordoosthoek Groen (NOG!) is klaar. Deze vindt u in bijlage zienswijze NOG.NOG- noordoosthoekGROENNOG-2

Wij houden voor u een bijeenkomst en geven daar een toelichting op onze bezwaren.

Datum: 24 september 2015
Plaats: Baarveldzaal van het Heymanshuis, Henri Dunantlaan 20
Tijd: vanaf 19.30 uur geopend met koffie en thee.

Om 20.00 uur geven wij een toelichting over de knelpunten in de gemeentelijke voorstellen.
Daarna laten we u een presentatie zien met alternatieven die tot nu toe afgewezen zijn.

Met de bijlage Bezwaarformulier kunt u ons bezwaar naar de gemeente ondersteunen.
Dat kan op de volgende vier manieren:

1. U ondertekent een bezwaarformulier op de bijeenkomst op 24 september, of

2. U vult zelf uiterlijk 30ste september een digitaal bezwaar in. U gaat dan naar de site van de gemeente Groningen over bestemmingsplannen. Daar klikt u op het rode deel onderaan waarin staat zienswijze indienen. In het omlijnde deel kopieert u de tekst van het formulier of u maakt een eigen versie met gelijke strekking, nadat u alle gevraagde informatie hebt ingevuld drukt op <volgende> rechts onderaan en gaat door tot het verzonden wordt of u het kunt verzenden, of

3. U levert het ingevulde formulier uiterlijk 27september bij ons in. Daarvoor opent u de bijlage, drukt het bezwaarformulier af, vult dat volledig in en doet het in de brievenbus van Den Uylstraat 314 of 318, of

4. Ook kunt u ons vragen via mailadres no-groen@ziggo.nl om langs te komen om het bezwaarformulier te laten ondertekenen, liefst zo snel mogelijk.

Informatie over de plannen rond het Hoornse Meer kun u ook vinden op www.Meerburen.nl

Wij hopen op uw steun. Deel dit bericht via de sociale media of stuur dit bericht door aan bekenden die tevreden zijn over de huidige situatie van het Hoornse Meer.

Namens de werkgroep NOG!

Carla Prop

NOG! nieuws over ontwerp bestemmingsplan Hampshire

Groningen – De (bewoners) werkgroep NoordOosthoek Groen! (NOG!) meldt nieuws over het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied rondom het Hampshire Hotel is op 19 augustus officieel ter inzage is gelegd. Veel informatie is te vinden op de site van de gemeente Groningen sommige stukken zijn (tegen betaling op te vragen).  NOG! heeft de stukken gelezen en stelt dat het plan inhoudelijk nog steeds hetzelfde is nl. uitgraven van het meer tot vrijwel aan het hotelterras, een paviljoen in het water en een kanaal vanuit het hotel naar het huidige meer door het Gasthuisland (aan uiteinde ±100 meter breed en bij de nieuw aan te leggen brug ±21 meter breed met daarbij een steiger voor 40 boten.logo-gemeente-groningen

Op 24 september vanaf 19.30 is er een wijkbijeenkomst met een korte uitleg van de stand van zaken en gelegenheid om een bezwaar te tekenen.

Deze wijkbijeenkomst vindt plaats in de Baarveldzaal van het Heymanscentrum, Henri Dunantlaan 20 te Groningen.

De route naar Baarveldzaal: Palmestraat > bij stoplichtlichten oversteken> voorbij grasveld direct rechts naar hoofdingang heymanshuis> links de gang in tot de plantenbak en dan weer links.

Vanaf 20 augustus tot en met 30 september 2015 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze (c.q. bezwaar) over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, tel. (050) 367 83 40. U kunt ook online een zienswijze indienen. Dat kan via de website  www.groningen.nl/bestemmingsplan door gebruik te maken van het formulier dat u vindt onder ‘Inspreken en een zienswijze indienen’ of bij raadpleging van het plan op de digitale kaart.

De periode van bezwaar maken is dus ingegaan en uiterlijk 30 september moet het bezwaar in de vorm van een zienswijze bij de gemeente binnen zijn. Wie nu geen zienswijze indient heeft verder geen recht meer op bezwaar maken. Het is dus nu of nooit.

Onze werkgroep NOG! gaat een scherp geformuleerde uitgebreide zienswijze maken die u kunt steunen met een formulier waarin verwezen wordt naar deze zienswijze met uw naam, adres en handtekening!  Uiteraard kunt u ook een eigen zienswijze indienen. Ons formulier sturen we rond aan de ons bekende adressen zodra we dat klaar hebben. Iedereen kan een zienswijze als bezwaar insturen. Denk daarbij aan bekenden van u die hier komen wandelen of fietsen in deze rustige hoek.

Verder hopen we dat in elk huizenblok iemand ons kan helpen met het verzamelen van bezwaarformulieren in dat woonblok. We zullen ons best doen om bij zoveel mogelijk mensen langs te gaan die niet op onze maillijst staan. Helpt u ons mee zo veel mogelijk mensen te bereiken om een bezwaar te ondertekenen? De gemeente doet zijn best om dit plan erdoor te krijgen, maar veel tegenstemmen hebben invloed.

Namens de werkgroep NOG!

Carla Prop

Bewoners NO-hoek vinden geen gehoor bij gemeente

Groningen –  Begin mei heeft de Werkgroep NO-Groen u gemeld dat zij aan het Hampshire Hotel en de gemeente een plan hadden voorgelegd voor een ecologische groenzone tussen hotel en Hoornse Meer. Doel van de werkgroep Nooroosthoek Groen! was een natuurlijke strook te behouden, die voor bewoners van wijk en stad als rustig wordt ervaren en die toch ook voor hotelgasten aantrekkelijk is. Pas in juli kon de werkgroep haar voorstel bespreken met dhr Legters (projectleider voor Hampshire Hotel) en dhr Corzaan (projectleider voor de gemeente).

De werkgroepleden verwachtten over haar eigen voorstel te mogen discussiëren, maar al heel snel bleek dat zij het plan wederom volledig onacceptabel vonden:Masterplan Hampshirehotel

 • NO-Groen had zich niet aan de afspraken gehouden (dat is aantoonbaar niet waar),
 • De procedure is volgens Legters al te ver gevorderd (het ontwerpbestem­mingsplan bevindt zich nog niet eens in de inspraakfase),
 • De provincie, de gemeente, het Meerschap en het Waterschap vinden een ecologische zone tussen hotel en meeruitbreiding niet nodig (onduidelijk is wanneer iets wel ‘nodig’ zou zijn).

Vervolgens hebben dhr Legters en dhr Corzaan aan de stadsecoloog dhr Van Nierop gevraagd om een plan op te stellen voor een natuurvriendelijke uitvoering van de plannen van het hotel. Hij kreeg de opdracht zich te houden aan de door het hotel geschetste contouren van het bestemmingsplan. Van Nierop ziet wel mogelijkheden om de plannen voor terras en boulevard van het hotel te ‘vergroenen’. Het paviljoen in het water valt er buiten.

Dit compromisplan is nog onvolledig en wordt door de werkgroep ervaren als een doekje voor het bloeden.

Kortom, het Hampshire Hotel is niet bereid na te denken over een andere opzet dan hun eigen plannen. De gemeente laat zich volledig door het hotel sturen bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dat al bij de raad ligt.

Er valt niet te overleggen over een alternatieve opzet als die afwijkt van de plannen van de gemeente zoals verwoord in het ontwerp bestemmingsplan, ondanks het feit dat de gemeente haar burgers serieus inspraak wil geven en daar ook een verantwoordelijkheid in heeft.

Een van de werkgroepleden is op 14 juli j.l. geïnterviewd door OOG TV rond het thema: ” inspraak, een lachertje” . U kunt deze uitzending bekijken via deze link.

Aan de werkgroep NO-Groen is toegezegd dat het vergroende hotelplan, dat zij in juli kreeg toegelicht, uitgewerkt zal worden tot een duidelijke situatieschets. Zodra deze schets wordt dit aan u gemeld. De werkgroep zou het op prijs stellen als u uw mening aan haar kunt geven wanneer u het plan van de werkgroep, dat begin mei bekend werd en onder belangstellenden is verspreid,  vergelijkt met dat van het vergroende hotelplan. Het grote verschil zit in de afstand van het hotel tot het water en een paviljoen in het water of aan het water dichterbij het hotel.

Op grond van de schets van het hotelplan en uw opmerkingen maakt de werkgroep een officiële zienswijze als inspraak op het ontwerpbestemmingsplan. Dat staat na 18 augustus a.s. te gebeuren, want dan komt het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar voor de inspraak en is er een termijn van 6 weken om een zienswijze in te dienen. U kunt deze dan ondertekenen of zelf opsturen met een bericht aan de werkgroep, zodat we weten hoeveel mensen het met de werkgroep eens zijn.

Hopend op uw steun en medewerking.

Vriendelijke groeten

Carla Prop

Namens de werkgroep NO-groen

P.S.

In december heeft de PvdA een wijkscan over het plan uitgevoerd. WijDe werkgroepleden zijn in die periode ook aanwezig geweest bij een wijkbijeenkomst van de PvdA. Over een resultaat van die scan is toen niets gemeld. Veel later hebben wij vernomen, onder andere van de heer Loopstra van de PvdA op een AB-vergadering van het Meerschap en via de Zuidwester dat uit die scan duidelijk zou zijn dat er een zwijgende meerderheid in de Hoornse Meer wijk is die het plan van het Hampshire Hotel prima vindt. Kent u mensen die iets gevraagd is, geef dan aan de werkgroep door wat hen gevraagd is en liefst ook in welk deel van de wijk ze wonen. Misschien is de omgekeerde vraag ook interessant: Hebben ze u niets gevraagd en in welk deel van de wijk woont u?

Nauwelijks wijzigingen plannen Hampshire

Groningen – Afgelopen januari heeft de werkgroep Noordoosthoek logo-gemeente-groningenGroen! (NOG!) met uw steun bezwaar gemaakt tegen het voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer. Deze week heeft de gemeente Groningen haar eindverslag over deze inspraakronde toegestuurd aan de personen die hadden gereageerd.

Gelet op de vele reacties zijn deze door de gemeente per thema samengevat. Daarbij zijn reacties geherformuleerd en vervolgens grotendeels door de gemeente verworpen. Op de wezenlijke bezwaren van de werkgroep NOG! is inhoudelijk amper ingegaan. De doelstelling van onze (!) gemeente met de bestemmingsplanwijziging blijft gericht op verbetering van de exploitatiemogelijkheden van het Hampshire hotel, in plaats van een opwaardering van de noordoosthoek van het Hoornse Meer.

Op 4 juni verschijnt het ontwerp bestemmingsplan op de website van de gemeente Groningen. Alle belanghebbenden hebben dan tot en met 15 juli de tijd om te reageren met een “zienswijze”. Op grond daarvan kán de gemeente haar definitieve voorstel nog aanpassen, voordat deze ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Uit het eindverslag blijkt dat het belangrijk is dat de werkgroep NOG! bij de volgende inspraakronde van haar achterban de juiste naam, adres en ook handtekening krijgen bij ondersteuning van een gezamenlijke zienswijze, zodat het aantal niet weer gebagatelliseerd kan worden.Masterplan Hampshirehotel

Zoals de werkgroep NOG! u onlangs (o.a. via deze website) heeft laten weten overlegt de werkgroep intussen ook nog met gemeente en Hampshire Hotel over verandering van de plannen. Als dat positieve resultaten heeft zal de gemeente die verwerken in het definitieve voorstel van het bestemmingsplan.

U kunt binnenkort weer activiteiten van de werkgroep Noordoosthoek Groen verwachten, want we zijn er nog lang niet.

U kunt rechtstreeks bericht van de werkgroep NO Hoek Groen! ontvangen, wanneer u dat meldt via no-groen@ziggo.nl.

Werkgroep Noordoosthoek Groen!

 

Update plannen Hampshire Hotel

Groningen – De werkgroep NO Hoek Groen! houdt ook ons op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Hampshire Hotel. Masterplan HampshirehotelHier volgt een update van Carla Prop namens de werkgroep:

In onze laatste berichten hebben we verslag gedaan van de  bezwaren die bij de gemeente waren ingediend tegen het voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer, alsook over de reactie van de Groninger Ombudsman. Het is tijd om u op de hoogte te brengen van de verdere ontwikkelingen.

De plannen van het Hampshire Hotel zouden grotendeels uitgevoerd worden op terrein van het Meerschap. In een vergadering van het Meerschapsbestuur hebben leden van onze werkgroep opnieuw onze bezwaren toegelicht. Dat had tot onze spijt geen merkbare invloed op de houding van de bestuursleden. Het werd duidelijk dat die vooral oog hebben voor economische ontwikkelingen. Bovendien werd de verantwoordelijkheid gelegd bij de gemeenteraad van Groningen. De gemeente Groningen zal alle bezwaren moeten verwerken in het volgende voorstel voor het bestemmingsplan. Wij hebben geen informatie hoe ver de gemeente daarmee is gevorderd, maar we zijn benieuwd naar hun reactie op onze bezwaren.

Om onze ideeën kracht bij te zetten hebben leden van de werkgroep achtereenvolgens gesproken met de heer Postma (eigenaar Hampshire Hotel), de heer Van der Schaaf (wethouder gemeente Groningen) en uiteindelijk met de heer Legters (projectleider Hampshire) en de heer Corzaan (Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering). Onze grootste bezwaren zijn de plaatsing van een restaurant-paviljoen in het vergrote meer en de boulevard op de smalle strook die over blijft tussen hotel en meer. Wij willen een goede ecologische zone, waaraan ook hotelgasten plezier kunnen hebben. Door de gemeente werd toegegeven dat de boulevard in de voorstellen wat stenig overkomt. Wij vinden belangrijk dat de rustige noordoosthoek van het meer niet wordt verstoord door commerciële activiteiten.

Twee keer heeft de werkgroep een alternatief plan voorgesteld. Het eerste alternatief werd aanvankelijk door het hotel resoluut verworpen, omdat het meer niet tot bij het hotel werd vergroot en het restaurantpaviljoen niet in het water was gepland. Toch leidde dit voorstel tot verder overleg met de stadsecoloog Klaas van Nierop. Met zijn informatie is het tweede alternatief opgesteld, waarin een ecologische groenzone tussen hotel en meer is ontwikkeld. Dit alternatief heeft onze werkgroep Noordoost-Groen! op 8 mei aan het hotel en de gemeente aangeboden (zie bijlage). In deze opzet is zo goed mogelijk rekening gehouden met de belangen van het hotel en de wensen van de buurt. Inmiddels zijn we uitgenodigd om na Pinksteren naar aanleiding van dit alternatief verder te overleggen.

Wij hopen dat de projectgroep van de gemeente openstaat voor aanpassing van hun oorspronkelijke ideeën over het bestemmingsplan. Dat kan voorkomen dat wij later via de gemeenteraad moeten aandringen op verwerping van het bestemmingsplan of juridische procedures moeten starten.

Liever direct geïnformeerd? U kunt rechtstreeks bericht van de werkgroep NO Hoek Groen! ontvangen, wanneer u dat meldt via no-groen@ziggo.nl.