ALV op 14 maart in Semmelstee – 10 jaar jubileum

Groningen – Het Bestuur van Bewonersvereniging Meer Buren nodigt haar leden uit voor de tiende Algemene ledenvergadering die  op maandag 14 maart aanstaande wordt gehouden in De Semmelstee (zaal 2). Aanvang 20:00 uur.

De agenda en vergaderstukken zijn reeds via e-mail aan de leden verstuurd. Mocht u nog niets hebben ontvangen, neem dan even contact op met de secretaris (zie onder).

In de pauze gaan we het 10-jarig bestaan van Meer Buren vieren, en na de pauze zal de heer G. Zeemans, projectleider Waterberging en beekherstel bij het waterschap Noorderzijlvest, een presentatie over De Onlanden geven.

Wij hopen veel leden te mogen begroeten!

 • Adres van De Semmelstee, het nieuwe buurtcentrum voor de Hoornse Wijken: Semmelweisstraat 182, bij de rotonde Laan Corpus den Hoorn. Zie www.semmelstee.nl
 • Voor meer informatie over De Onlanden:  www.natuurindeonlanden.nl

Namens het Bestuur

Jacqueline de Nooy

 • Secretariaat bewonersvereniging Meer Buren
 • Postadres: A.J.Lutulistraat 7, 9782 WT Groningen
 • E-mail: info@meerburen.nl

Bezwaren omwonenden Hampshire ongegrond

Groningen – De gemeente Groningen verklaart nagenoeg alle bezwaren van omwonenden tegen het bestemmingsplan noordoosthoek Hoornsemeer ongegrond.Masterplan Hampshirehotel

In het gebied wil het Hampshire hotel uitbreiden, het komt nagenoeg aan het water te liggen en er verrijst een paviljoen. Enkele tientallen omwonenden vrezen voor de ecologische waarde van het gebied en extra verkeer. Ze vinden daarvoor te weinig gehoor bij de gemeente.

Bron: Dagblad van het Noorden

 

Redactioneel commentaar: Kennelijk leert de overheid niet van ervaringen met het inpassen een horeca-paviljoen nabij woonwijken (bijvoorbeeld … Paviljoen Kaap Hoorn waarmee de bewoners in o.a. de Hoornsewijken, Eelderwolde en De Wijert ervaring hebben opgedaan)

Zienswijze Meer Buren op plannen bij Hampshire

Groningen – Het Bestuur van Meer Buren dient bij de gemeente Groningen de volgende zienswijzen in over het ter inzage liggende ontwerp­bestemmingsplan ‘Noordoosthoek Hoornse Meer’ (zie ook: de procedure).

Dit zijn onze vier zienswijzen (verkorte versie):Masterplan Hampshirehotel

Zienswijze 1 – Bewonersparticipatie: Meer Buren moet helaas constateren dat er wel is gesproken met, maar niet geluisterd naar de bewoners.

Zienswijze 2 – Belangenafweging:  Het lijkt erop dat ons meergebied uitgebaat wordt als verdienmodel voor (horeca)ondernemers. Dit gaat ten koste van de belangen van omwonenden, recreanten en de natuur.

Zienswijze 3 – Belangenafweging \ akoestische woonkwaliteit Meer Buren heeft grote zorgen voor de borging van de akoestische woonkwaliteit. Veel van onze leden hebben vaak wakker gelegen door geluidsoverlast vanuit Paviljoen Kaap Hoorn. Dit plan maakt extra potentiële bronnen van geluidsoverlast mogelijk. Volgens Meer Buren zou de gemeente zich moeten verplichten om:

 • geen ontheffingen te verlenen voor “boven het toegestane geluidsniveau” en expliciet normen te hanteren voor een gebied met natuurwaarden;
 • de geluidsnormen strikt te handhaven;
 • de status van het gebied als gebied met natuurwaarden niet te wijzigen.

Zienswijze 4 – Financiële onderbouwing /economische uitvoerbaarheid: Er wordt onvoldoende inzicht gegeven in de financiële onderbouwing c.q. de economische uitvoerbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling. Worden hier gronden van het Meerschap worden overgedragen aan of ter beschikking gesteld van het Hampshire Hotel? Welke bedragen? Liggen de de kosten van het beheer en onderhoud bij het Meerschap? Kan dit wel? Iedereen weet dat het Meerschap  stevig moet bezuinigen. Meer Buren is van mening dat zowel de financiële onderbouwing als de economische uitvoerbaarheid feitelijk ontbreken en dientengevolge niet open en transparant, laat staan aangetoond zijn.

 

Lees hier onze volledige zienswijzen: Meer Buren – Zienswijzen ontw.best.plan Noordoosthoek Hoornse Meer FW 2015-09-20.

 

 

 

15 Juni AB vergadering Meerschap

Groningen – Op 15 juni aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde op haar locatie in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46, te Haren. Twee weken voor de Meerschap logo 2010vergadering worden de agenda en bijbehorende stukken op de website van het Meerschap geplaatst. Hier vindt u ook informatie over eerdere AB vergaderingen.

Bron: Meerschap Paterswolde

Nauwelijks wijzigingen plannen Hampshire

Groningen – Afgelopen januari heeft de werkgroep Noordoosthoek logo-gemeente-groningenGroen! (NOG!) met uw steun bezwaar gemaakt tegen het voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer. Deze week heeft de gemeente Groningen haar eindverslag over deze inspraakronde toegestuurd aan de personen die hadden gereageerd.

Gelet op de vele reacties zijn deze door de gemeente per thema samengevat. Daarbij zijn reacties geherformuleerd en vervolgens grotendeels door de gemeente verworpen. Op de wezenlijke bezwaren van de werkgroep NOG! is inhoudelijk amper ingegaan. De doelstelling van onze (!) gemeente met de bestemmingsplanwijziging blijft gericht op verbetering van de exploitatiemogelijkheden van het Hampshire hotel, in plaats van een opwaardering van de noordoosthoek van het Hoornse Meer.

Op 4 juni verschijnt het ontwerp bestemmingsplan op de website van de gemeente Groningen. Alle belanghebbenden hebben dan tot en met 15 juli de tijd om te reageren met een “zienswijze”. Op grond daarvan kán de gemeente haar definitieve voorstel nog aanpassen, voordat deze ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Uit het eindverslag blijkt dat het belangrijk is dat de werkgroep NOG! bij de volgende inspraakronde van haar achterban de juiste naam, adres en ook handtekening krijgen bij ondersteuning van een gezamenlijke zienswijze, zodat het aantal niet weer gebagatelliseerd kan worden.Masterplan Hampshirehotel

Zoals de werkgroep NOG! u onlangs (o.a. via deze website) heeft laten weten overlegt de werkgroep intussen ook nog met gemeente en Hampshire Hotel over verandering van de plannen. Als dat positieve resultaten heeft zal de gemeente die verwerken in het definitieve voorstel van het bestemmingsplan.

U kunt binnenkort weer activiteiten van de werkgroep Noordoosthoek Groen verwachten, want we zijn er nog lang niet.

U kunt rechtstreeks bericht van de werkgroep NO Hoek Groen! ontvangen, wanneer u dat meldt via no-groen@ziggo.nl.

Werkgroep Noordoosthoek Groen!

 

10 maart a.s. ALV Meer Buren

Groningen – De negende jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Meer Buren wordt gehouden op dinsdagavond 10 maart a.s.

 • Noteert u alvast de datum
 • Locatie*: Hampshire Hotel-Plaza, Laan Corpus den Hoorn 330, Groningen
 • Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:45)
 • Toegang: uitsluitend voor leden (evt. ter plaatse inschrijven).
 • Gastspreker: De heer Verdonk, voormalig stadsbouwmeester van de gemeente Groningen, geeft een presentatie over de totstandkoming van de wijk Hoornse Meer.
 • Middels een e-mail krijgen de leden nadere informatie toegestuurd.
 * De locatie is t.o.v. eerdere berichtgeving gewijzigd. Bovenstaande is definitief. De naam van de zaal waar wij vergaderen staat bij binnenkomst van het hotel op het zalenbord vermeld.

 

Visie Meer Buren op plannen Noordoosthoek

Groningen – Hierbij geeft het bestuur van bewonersvereniging Meer Buren haar visie op de plannen van het Hampshire Hotel en daarmee op het Voorontwerp Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer.

Het plan en de aanloopMasterplan Hampshirehotel

In de plannen komen het nieuwe paviljoen en het beoogde terras tamelijk dicht bij de woonbebouwing te liggen. Ook is er sprake van herinrichting van groen. De aanbiedingsbrief bij het voorontwerpplan maakt daarbij gewag van de toename van natuurwaarden en de verbetering van biodiversiteit. In het plan is (onder andere) sprake van uitbreiding van het terras aan de waterkant, de bouw van een paviljoen – bedoeld als restaurant – en mogelijk uitbreiding van de parkeerplaats achter het hotel, die grenst aan de groenstrook en de bebouwing van de Den Uylstraat.

Een aantal bewoners in dit gebied maakt zich grote zorgen over deze plannen, met name op het punt van geluidsoverlast, parkeerdruk, verlies van groen en natuur en daarmee van natuurlijke waarde.

De informatie naar de buurt toe is nogal rommelig geweest: naast twee informatiebijeenkomsten was er overleg met kleine groepjes en individuen.

 

Onze visie

Het Hoornse Meergebied is destijds ingericht als een gebied waar wonen, recreatie en natuur naast elkaar bestaan. We signaleren dat horecagelegenheden soms erg dominant aanwezig kunnen zijn (zie bijvoorbeeld Kaap Hoorn). We willen voorkomen dat het gebied afglijdt naar een vestigingslocatie voor horeca. Daarmee zou het zijn karakter verliezen, en veel van de waarden die bewoners en bezoekers zo aanspreken. Dat kan geenszins de bedoeling zijn, ook niet volgens de vigerende beleids- bestemmingsplannen.

In de Beleidsvisie 2012 van het Meerschap Paterswoldse Meer worden natuurlijke en landschappelijke waarden als randvoorwaarde gesteld bij de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Daar zijn wij het geheel mee eens, maar mét de toevoeging dat woonwaarden net zo belangrijk zijn in dit gebied. Woonwaarden vormen net als de landschappelijke en natuurwaarden een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van voorzieningen. ‘ Dit zou – als randvoorwaarde – direct van toepassing moeten zijn op de plannen van Hampshire.

Wij pleiten er daarom voor dat de gemeente in haar bestemmingsplan de garantie inbouwt dat het nieuwe plan niet kan leiden tot geluidsoverlast voor omgeving. Wij beseffen dat dit ook geenszins de bedoeling is van het Hampshire Hotel, maar je kunt van te voren niet weten welke nieuwe ontwikkelingen zich in de toekomst voordoen. Het nieuw te bouwen paviljoen krijgt een ‘horeca-2 aanduiding’, dat wil zeggen, een ‘horecabedrijf gericht op het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants, bistro’s en daarmee vergelijkbare horecabedrijven’. Uitwassen à la dancefeesten van Kaap Hoorn en andere lawaai-activiteiten lijken daarmee uitgesloten. Dit is in onze ogen een absolute voorwaarde voor een nieuwe horecagelegenheid in de Noordoosthoek van het meer.

Verder zijn wij van mening dat dit plan van het Hampshire Hotel niet mag leiden tot nog meer horecagelegenheden in dit gebied. Dat zou strijdig zijn met het uitgangspunt in de Beleidsvisie 2012 van het Meerschap om aan de oostzijde van het meer de natuurlijk waarden te versterken én met de belangen van de wijkbewoners, namelijk een rustige en plezierige woonomgeving.

Wat betreft de verwachte toename van natuurwaarde en biodiversiteit: we begrijpen dat dit misschien best mogelijk is, maar dat er dan wél blijvend natuuronderhoud gepleegd moet worden, wanneer het plan is gerealiseerd. In hoeverre is dit in de plannen ingebouwd? Zo niet, dan zou dit alsnog moeten.

Als het paviljoen een succes wordt, zou dit kunnen leiden tot toename van autoverkeer en parkeerdruk, aan de kant van de buurt, maar ook bij de Hoornse Dijk. Wordt dit in het bestemmingsplan adequaat opgelost?

Last but not least: wij pleiten ervoor, dat gemeente en Hampshirehotel bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen in gesprek blijven met de wijkbewoners.

 

Kortom

Wij delen de zorgen van de bewoners rond de Noordoosthoek van het meer, waar het gaat om het risico van geluidsoverlast, parkeeroverlast en mogelijke aantasting van groen en natuur.

Als het Hampshire hotel een paviljoen met restaurantmogelijkheden wil, zorg er dan voor dat dit een gelegenheid wordt die rust uitstraalt, met respect voor de ligging in een natuurlijke omgeving én die rekening houdt met de bewoners die in de omgeving wonen. Houd het klein(schalig)!

Blijf in gesprek en blijf zorgen voor de natuur in het gebied, ook op het terrein van Hampshire.

 

Bedenkingen uitbreiding Hoornsemeer bij Hampshire hotel

GRONINGEN – Namens omwonenden van het Hoornsemeer heeft ook de Bewonersvereniging Meer Buren twijfels over de geplande uitbreiding van het water. De omwonenden vrezen voor het verdwijnen van flora en fauna en vinden de plannen te veel op het Hampshire hotel gericht.Masterplan Hampshirehotel

Het bouwproject behelst het Noordoostelijke deel van het Hoornsemeergebied rond het hotel. Het idee: een uitbreiding van het meer tot aan het hotel, dat een terras krijgt met daarlangs een boulevard, plus een restaurant op een eilandje in het meer. Ook moet er een vaarweg komen die de groene ‘landtong’, nu gelegen voor een aantal appartementencomplexen ten westen van het hotel, doormidden snijdt. Omwonenden uitten zich op 6 en 8 maart dit jaar zorgelijk tijdens twee informatiebijeenkomsten over de gezamenlijke plannen van het Hampshire Hotel, de gemeente Groningen en het Meerschap Paterswolde. Ze vinden ze te zeer gericht op het behoud van het hotel. Bovendien is het nog maar de vraag of de beloofde natuurlijke oevers en nieuwe beplanting de te verdwijnen flora en fauna compenseert. De heer Jan Legters, als adviseur bij het project betrokken, laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat de publieke opinie in de planvorming wordt meegenomen. Zo komt vermoedelijk een brug over de beoogde vaarweg, in plaats van een pontje. Ook verzekert de heer Legters behoud van de ecologische waarden.

Lees meer in:

Artikel Gezinsbode

Nieuwsbrief Legters & Partners

Hampshire hotel / informatiebijeenkomsten

Feesten op Kaap Hoorn 2014

Haren – Kaap Hoorn heeft van de gemeente Haren toestemming om 3 of 4 x per jaar een openluchthousefeest te organiseren. Bij zo’n feest mag er tot 01.00 uur buiten muziek gemaakt worden. De gemeente Haren controleert of de muziek de maximaal toegestane geluidssterkte niet overschrijdt. Ook ziet zij er op toe dat het feest na 01.00 uur binnen wordt voortgezet.logo-haren

In 2014 zijn er drie feesten gepland, te weten: 17 mei, 28 juni en 6 september.

De milieu-inspecteur van Haren schreef ons:

” Zaterdag 17 mei 2014 wordt de festiviteit St. Tropez Beach House georganiseerd bij Kaap Hoorn.Ik zal die avond bij het paviljoen gaan kijken en op geluid gaan controleren. Heel de avond controleer ik op diverse meetpunten rondom Kaap Hoorn waar, per meetpunt, een maximum aan de geluidswaarde is gesteld. Per sms heb ik contact met de geluidmensen bij Kaap Hoorn of ik zoek ze even op. Ook zal ik de eindtijd van 01.00 uur controleren dat de festiviteit buiten afgelopen moet zijn. Binnen mag het feest best door gaan mits ze aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit voldoen (want die gelden dan weer na 01.00 uur). Wij meten vaak bij de fietsbrug (nabij Hammerskjoldstraat), Dreesflat e.d. Dit vanwege het feit dat er meestal zuidwesten wind is. 

Voor klachten of vragen ben ik die avond tussen circa 21.00 uur en 01.30 uur bereikbaar op 06-15043902. Omdat ik die avond alleen ben kan het zijn dat ik niet iedere klacht direct aan kan nemen omdat ik ook het geluidniveau moet meten of bij het paviljoen ben. Zoveel als mogelijk zal ik dan de klager terug bellen. Ik hoop natuurlijk dat de omgeving geen hinder ondervindt van de festiviteit of het als hinderlijk ervaart.   

Vriendelijke groeten, 

Richard Wiersma, milieu-inspecteur Gemeente Haren”

 

Met stad in gesprek over strategie evenementenbeleid

Groningen – Op 22 januari 2014 spreekt de raadscommissie Beheer en Verkeer van de gemeente Groningen over evenementen in de Stad. 

Het collège van B&W heeft aangegeven met de Stad in gesprek te willen over het strategische evenementenbeleid en een toekomstvisie op de Drafbaan als evenementenlocatie. Doel van het gesprek is het versterken van de positie van de stad Groningen als toplocatie voor evenementen. Daarnaast moet deze aanpak leiden tot een betere balans tussen feestplezier en overlast. Het college wil komen tot een betere spreiding van evenementen en zij wil bekijken welke andere maatregelen nodig zijn om overlast te beperken.

De vergadering van de commissie Beheer en Verkeer is openbaar :
 • Datum:woensdag 22 januari 2014
 • Aanvang:16:30 uur
 • Locatie:Oude raadzaal
 • Voorzitter:dhr. J.P.A. van Rooij
 • Griffier:dhr. W.T. Meijer t.(050) 367 77 26

Inspreken is mogelijk, regels hiervoor leest u hier.

Voor Meer Buren is met name agendapunt B1 Inhoudelijk deel “Strategisch evenementenbeleid en toekomstvisie op de Drafbaan – bespreking uitgangspunten”  van belang. De bijbehorende stukken vindt u hier (agenda van de gemeenteraad).

Meer Buren roept belangstellenden op naar deze Raadscommissievergadering te komen om uw stem te laten horen. Meer Buren zal van de mogelijkheid gebruik maken om in te spreken.