Vastgesteld: Bestemmingsplan Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof

Voor de wijken Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof is door de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld. Dit plan ligt zes weken ter inzage (beroepstermijn). Lees daarvoor de volledige bekendmaking. Het plan is te bekijken op de digitale kaart. De scan van het papieren plan is ook als pdf-bestand in te zien en te downloaden.

 

Stadsberichten 3 november 2011

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2011 het bestemmingsplan Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof  heeft vastgesteld. Het plan heeft ten doel de bestaande en/of juridische situatie vast te leggen en te beschermen. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen geprojecteerd. Het plangebied omvat globaal de wijken Piccardthof inclusief de Piccardthofplas, Hoornse Park en Hoornse Meer alsmede de Veenweg. De groengebieden Hoornse Schans en Onlandse Dijk en de volkstuinencomplexen Bruilweering en Piccardthof vallen buiten het plangebied.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen van 20 mei tot en met 30 juni 2011. In overeenstemming met het huidige bestemmingsplan Veenweg is het bouwvlak aan de zuidwestzijde van de Veenweg verlengd en is aan de Veenweg maximaal één woning per bouwperceel toegestaan. Ook is aan de Veenweg en aan de M.L.Kingstraat een overbodig bebouwingspercentage van 100% van de plankaart geschrapt.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 4 november tot en met 15 december 2011 ter inzage bij:
– het Loket Bouwen en Wonen van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, Gedempte Zuiderdiep 98, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur
– en in het Gemeentelijk Informatiecentrum GIC, Kreupelstraat 1 (Prefectenhof), op maandag van 13.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur, op donderdag bovendien van 18.00 tot 20.00 uur.

Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.
U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.bestemmingsplannen.groningen.nl

Daar vindt u de ‘papieren versie’ als pdf-bestand onder de knop Overzicht bestemmingsplannen.
De kaart met klikbare gegevens vindt u onder de knop Naar de kaart. Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.

Van 4 november tot en met 15 december 2011 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:
– een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerp- bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
– een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
– een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan die zijn aangebracht bij de vaststelling ervan.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Groningen, 3 november 2011