Bewoners NO-hoek vinden geen gehoor bij gemeente

Groningen –  Begin mei heeft de Werkgroep NO-Groen u gemeld dat zij aan het Hampshire Hotel en de gemeente een plan hadden voorgelegd voor een ecologische groenzone tussen hotel en Hoornse Meer. Doel van de werkgroep Nooroosthoek Groen! was een natuurlijke strook te behouden, die voor bewoners van wijk en stad als rustig wordt ervaren en die toch ook voor hotelgasten aantrekkelijk is. Pas in juli kon de werkgroep haar voorstel bespreken met dhr Legters (projectleider voor Hampshire Hotel) en dhr Corzaan (projectleider voor de gemeente).

De werkgroepleden verwachtten over haar eigen voorstel te mogen discussiëren, maar al heel snel bleek dat zij het plan wederom volledig onacceptabel vonden:Masterplan Hampshirehotel

  • NO-Groen had zich niet aan de afspraken gehouden (dat is aantoonbaar niet waar),
  • De procedure is volgens Legters al te ver gevorderd (het ontwerpbestem­mingsplan bevindt zich nog niet eens in de inspraakfase),
  • De provincie, de gemeente, het Meerschap en het Waterschap vinden een ecologische zone tussen hotel en meeruitbreiding niet nodig (onduidelijk is wanneer iets wel ‘nodig’ zou zijn).

Vervolgens hebben dhr Legters en dhr Corzaan aan de stadsecoloog dhr Van Nierop gevraagd om een plan op te stellen voor een natuurvriendelijke uitvoering van de plannen van het hotel. Hij kreeg de opdracht zich te houden aan de door het hotel geschetste contouren van het bestemmingsplan. Van Nierop ziet wel mogelijkheden om de plannen voor terras en boulevard van het hotel te ‘vergroenen’. Het paviljoen in het water valt er buiten.

Dit compromisplan is nog onvolledig en wordt door de werkgroep ervaren als een doekje voor het bloeden.

Kortom, het Hampshire Hotel is niet bereid na te denken over een andere opzet dan hun eigen plannen. De gemeente laat zich volledig door het hotel sturen bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dat al bij de raad ligt.

Er valt niet te overleggen over een alternatieve opzet als die afwijkt van de plannen van de gemeente zoals verwoord in het ontwerp bestemmingsplan, ondanks het feit dat de gemeente haar burgers serieus inspraak wil geven en daar ook een verantwoordelijkheid in heeft.

Een van de werkgroepleden is op 14 juli j.l. geïnterviewd door OOG TV rond het thema: ” inspraak, een lachertje” . U kunt deze uitzending bekijken via deze link.

Aan de werkgroep NO-Groen is toegezegd dat het vergroende hotelplan, dat zij in juli kreeg toegelicht, uitgewerkt zal worden tot een duidelijke situatieschets. Zodra deze schets wordt dit aan u gemeld. De werkgroep zou het op prijs stellen als u uw mening aan haar kunt geven wanneer u het plan van de werkgroep, dat begin mei bekend werd en onder belangstellenden is verspreid,  vergelijkt met dat van het vergroende hotelplan. Het grote verschil zit in de afstand van het hotel tot het water en een paviljoen in het water of aan het water dichterbij het hotel.

Op grond van de schets van het hotelplan en uw opmerkingen maakt de werkgroep een officiële zienswijze als inspraak op het ontwerpbestemmingsplan. Dat staat na 18 augustus a.s. te gebeuren, want dan komt het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar voor de inspraak en is er een termijn van 6 weken om een zienswijze in te dienen. U kunt deze dan ondertekenen of zelf opsturen met een bericht aan de werkgroep, zodat we weten hoeveel mensen het met de werkgroep eens zijn.

Hopend op uw steun en medewerking.

Vriendelijke groeten

Carla Prop

Namens de werkgroep NO-groen

P.S.

In december heeft de PvdA een wijkscan over het plan uitgevoerd. WijDe werkgroepleden zijn in die periode ook aanwezig geweest bij een wijkbijeenkomst van de PvdA. Over een resultaat van die scan is toen niets gemeld. Veel later hebben wij vernomen, onder andere van de heer Loopstra van de PvdA op een AB-vergadering van het Meerschap en via de Zuidwester dat uit die scan duidelijk zou zijn dat er een zwijgende meerderheid in de Hoornse Meer wijk is die het plan van het Hampshire Hotel prima vindt. Kent u mensen die iets gevraagd is, geef dan aan de werkgroep door wat hen gevraagd is en liefst ook in welk deel van de wijk ze wonen. Misschien is de omgekeerde vraag ook interessant: Hebben ze u niets gevraagd en in welk deel van de wijk woont u?