Meerschap aansprakelijk voor duikongeval

Groningen – De rechtbank in Groningen houdt het Meerschap Paterswolde aansprakelijk voor de gevolgen van een tragisch duikongeval. Dat is de uitkomst van een rechtszaak, aangespannen door de 24-jarige Marcel Bos uit Groningen.

Bos brak in mei 2012 zijn nek, na een duik in het ondiepe water van het Hoornsemeer. Hij liep een dwarslaesie op en raakte blijvend verlamd.

Onvoldoende veiligheidsmaatregelen
Volgens de rechter heeft het Meerschap onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. ‘Het is een feit van algemene bekendheid dat het duiken in ondiep water zeer ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Bij een zwemplas ingericht als recreatiegebied zijn derhalve maatregelen noodzakelijk ter voorkoming van ernstige persoonlijke schade’, zo oordeelt de rechtbank.

‘Op de plek van het ongeluk wordt niet gewaarschuwd’
Door op de plek van het ongeluk geen duikverbod in te stellen of waarschuwingsborden te plaatsen, heeft het Meerschap volgens de rechter een situatie in het leven geroepen die gevaarlijk is.

‘De beheerder kent de gevaren en heeft niets gedaan’
De rechter acht het Meerschap voor 80 procent aansprakelijk, de overige 20 procent komt voor rekening van Marcel Bos zelf.

Schadevergoeding 
De rechtbank veroordeelt het Meerschap ook tot het betalen van de schade, zowel materieel als immaterieel.
Over de hoogte van het schadebedrag heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan. ‘Maar het gaat toch al snel over een bedrag dat de tonnen zal overschrijden’ aldus huisadvocaat van Pals Letselschade, Arvin Kolder.

Wijze les voor andere recreatiegebieden
De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is ook een wijze les voor andere beheerders van recreatiegebieden, aldus Kolder. ‘De situatie op de plek van het ongeluk is inmiddels aangepast. Maar de uitspraak laat zien dat beheerders van natuur- en recratiegebieden zich altijd bewust moeten zijn van de risico’s die de bezoekers lopen. Tref daarom maatregelen, om ongelukken in de toekomst te voorkomen.’

Meerschap Paterswolde teleurgesteld
Directeur Gerrit Pots van het Meerschap Paterswolde reageert teleurgesteld op het vonnis van de rechtbank. ‘Ik heb de indruk dat we de zaken hier goed voor elkaar hebben. We willen de uitspraak eerst goed bestuderen, voordat we met een inhoudelijke reactie komen.’

Het Meerschap Paterswolde kan tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in beroep.

Lees het volledige artikel op RTV Noord en meer op Dagblad van het Noorden

Uitbreiding Hoornsemeer mag door

Den Haag – Uitbreiding en modernisering van recreatie in de noordoosthoek van het Hoornsemeer in Groningen is een stap dichterbij gekomen.

Een groep protesterende bewoners van de nabijgelegen J.M. den Uylstraat heeft een spoedeisend verzoek aan de Raad van State om de procedure richting werkzaamheden stil te leggen op alle fronten verloren. Voorzieningenrechter J.A. Hagen vindt het algemeen belang van de opwaardering van de noordoosthoek belangrijker dan het belang van een op grote afstand wonende kleine groep buurtbewoners.

De rechter verwacht ook niet dat de protesterende groep bewoners in een bodemprocedure alsnog gelijk krijgt.  De rechter heeft alle argumenten tegen de plannen van tafel geveegd en komt verder tot het oordeel dat zowel de gemeente Groningen als de directie van het Hampshire Hotel op alle aspecten van het plan zorgvuldig heeft gehandeld.

Nu de rechter van de Raad van State heeft gesproken en de bodemprocedure weinig kans van slagen lijkt te hebben, kunnen het Hampshire Hotel en het Meerschap Paterswolde de vergunningen aanvragen. De verwachting is dat de werkzaamheden over een half jaar kunnen beginnen.

Lees hier het volledige artikel

Bron: Dagblad van het Noorden

Zienswijze Meer Buren op plannen bij Hampshire

Groningen – Het Bestuur van Meer Buren dient bij de gemeente Groningen de volgende zienswijzen in over het ter inzage liggende ontwerp­bestemmingsplan ‘Noordoosthoek Hoornse Meer’ (zie ook: de procedure).

Dit zijn onze vier zienswijzen (verkorte versie):Masterplan Hampshirehotel

Zienswijze 1 – Bewonersparticipatie: Meer Buren moet helaas constateren dat er wel is gesproken met, maar niet geluisterd naar de bewoners.

Zienswijze 2 – Belangenafweging:  Het lijkt erop dat ons meergebied uitgebaat wordt als verdienmodel voor (horeca)ondernemers. Dit gaat ten koste van de belangen van omwonenden, recreanten en de natuur.

Zienswijze 3 – Belangenafweging \ akoestische woonkwaliteit Meer Buren heeft grote zorgen voor de borging van de akoestische woonkwaliteit. Veel van onze leden hebben vaak wakker gelegen door geluidsoverlast vanuit Paviljoen Kaap Hoorn. Dit plan maakt extra potentiële bronnen van geluidsoverlast mogelijk. Volgens Meer Buren zou de gemeente zich moeten verplichten om:

  • geen ontheffingen te verlenen voor “boven het toegestane geluidsniveau” en expliciet normen te hanteren voor een gebied met natuurwaarden;
  • de geluidsnormen strikt te handhaven;
  • de status van het gebied als gebied met natuurwaarden niet te wijzigen.

Zienswijze 4 – Financiële onderbouwing /economische uitvoerbaarheid: Er wordt onvoldoende inzicht gegeven in de financiële onderbouwing c.q. de economische uitvoerbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling. Worden hier gronden van het Meerschap worden overgedragen aan of ter beschikking gesteld van het Hampshire Hotel? Welke bedragen? Liggen de de kosten van het beheer en onderhoud bij het Meerschap? Kan dit wel? Iedereen weet dat het Meerschap  stevig moet bezuinigen. Meer Buren is van mening dat zowel de financiële onderbouwing als de economische uitvoerbaarheid feitelijk ontbreken en dientengevolge niet open en transparant, laat staan aangetoond zijn.

 

Lees hier onze volledige zienswijzen: Meer Buren – Zienswijzen ontw.best.plan Noordoosthoek Hoornse Meer FW 2015-09-20.

 

 

 

Bewoners NO-hoek vinden geen gehoor bij gemeente

Groningen –  Begin mei heeft de Werkgroep NO-Groen u gemeld dat zij aan het Hampshire Hotel en de gemeente een plan hadden voorgelegd voor een ecologische groenzone tussen hotel en Hoornse Meer. Doel van de werkgroep Nooroosthoek Groen! was een natuurlijke strook te behouden, die voor bewoners van wijk en stad als rustig wordt ervaren en die toch ook voor hotelgasten aantrekkelijk is. Pas in juli kon de werkgroep haar voorstel bespreken met dhr Legters (projectleider voor Hampshire Hotel) en dhr Corzaan (projectleider voor de gemeente).

De werkgroepleden verwachtten over haar eigen voorstel te mogen discussiëren, maar al heel snel bleek dat zij het plan wederom volledig onacceptabel vonden:Masterplan Hampshirehotel

  • NO-Groen had zich niet aan de afspraken gehouden (dat is aantoonbaar niet waar),
  • De procedure is volgens Legters al te ver gevorderd (het ontwerpbestem­mingsplan bevindt zich nog niet eens in de inspraakfase),
  • De provincie, de gemeente, het Meerschap en het Waterschap vinden een ecologische zone tussen hotel en meeruitbreiding niet nodig (onduidelijk is wanneer iets wel ‘nodig’ zou zijn).

Vervolgens hebben dhr Legters en dhr Corzaan aan de stadsecoloog dhr Van Nierop gevraagd om een plan op te stellen voor een natuurvriendelijke uitvoering van de plannen van het hotel. Hij kreeg de opdracht zich te houden aan de door het hotel geschetste contouren van het bestemmingsplan. Van Nierop ziet wel mogelijkheden om de plannen voor terras en boulevard van het hotel te ‘vergroenen’. Het paviljoen in het water valt er buiten.

Dit compromisplan is nog onvolledig en wordt door de werkgroep ervaren als een doekje voor het bloeden.

Kortom, het Hampshire Hotel is niet bereid na te denken over een andere opzet dan hun eigen plannen. De gemeente laat zich volledig door het hotel sturen bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan dat al bij de raad ligt.

Er valt niet te overleggen over een alternatieve opzet als die afwijkt van de plannen van de gemeente zoals verwoord in het ontwerp bestemmingsplan, ondanks het feit dat de gemeente haar burgers serieus inspraak wil geven en daar ook een verantwoordelijkheid in heeft.

Een van de werkgroepleden is op 14 juli j.l. geïnterviewd door OOG TV rond het thema: ” inspraak, een lachertje” . U kunt deze uitzending bekijken via deze link.

Aan de werkgroep NO-Groen is toegezegd dat het vergroende hotelplan, dat zij in juli kreeg toegelicht, uitgewerkt zal worden tot een duidelijke situatieschets. Zodra deze schets wordt dit aan u gemeld. De werkgroep zou het op prijs stellen als u uw mening aan haar kunt geven wanneer u het plan van de werkgroep, dat begin mei bekend werd en onder belangstellenden is verspreid,  vergelijkt met dat van het vergroende hotelplan. Het grote verschil zit in de afstand van het hotel tot het water en een paviljoen in het water of aan het water dichterbij het hotel.

Op grond van de schets van het hotelplan en uw opmerkingen maakt de werkgroep een officiële zienswijze als inspraak op het ontwerpbestemmingsplan. Dat staat na 18 augustus a.s. te gebeuren, want dan komt het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar voor de inspraak en is er een termijn van 6 weken om een zienswijze in te dienen. U kunt deze dan ondertekenen of zelf opsturen met een bericht aan de werkgroep, zodat we weten hoeveel mensen het met de werkgroep eens zijn.

Hopend op uw steun en medewerking.

Vriendelijke groeten

Carla Prop

Namens de werkgroep NO-groen

P.S.

In december heeft de PvdA een wijkscan over het plan uitgevoerd. WijDe werkgroepleden zijn in die periode ook aanwezig geweest bij een wijkbijeenkomst van de PvdA. Over een resultaat van die scan is toen niets gemeld. Veel later hebben wij vernomen, onder andere van de heer Loopstra van de PvdA op een AB-vergadering van het Meerschap en via de Zuidwester dat uit die scan duidelijk zou zijn dat er een zwijgende meerderheid in de Hoornse Meer wijk is die het plan van het Hampshire Hotel prima vindt. Kent u mensen die iets gevraagd is, geef dan aan de werkgroep door wat hen gevraagd is en liefst ook in welk deel van de wijk ze wonen. Misschien is de omgekeerde vraag ook interessant: Hebben ze u niets gevraagd en in welk deel van de wijk woont u?

15 Juni AB vergadering Meerschap

Groningen – Op 15 juni aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde op haar locatie in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46, te Haren. Twee weken voor de Meerschap logo 2010vergadering worden de agenda en bijbehorende stukken op de website van het Meerschap geplaatst. Hier vindt u ook informatie over eerdere AB vergaderingen.

Bron: Meerschap Paterswolde

Meerschap Paterswolde zoekt vrijwilligers

Groningen –  Wie wil het Meerschap helpen om ons gebied mooi te houden?  Er zijn veel verschillende werkzaamheden die verricht moeten worden. Misschien bent u de persoon die ons wil Meerschap logo 2010komen ondersteunen. Het Meerschap Paterswolde is op zoek naar enthousiaste mensen die op vrijwillige basis werkzaamheden willen verrichten. Waar denken wij aan? Mensen die incidenteel of regelmatig werkzaamheden willen helpen. Wij staan open voor suggesties. Neem gerust contact met ons op, wij willen graag met u doornemen wat de mogelijkheden zijn.

U kunt een mail sturen naar info@meerschap-paterswolde.nl

Of bellen met 050-5255381

 

Lees hier alles over het Meerschap

Gemeent al jaren eerder akkoord met Hampshire

Bewoners voeren een achterhoedegevechtlogo-gemeente-groningen

Groningen – Het College van B&W heeft zich, zo blijkt uit hun brief van 18 november, voorgenomen de noordoosthoek van het Hoornse Meer te laten verbouwen tot een horecagebied. Met als  argument dat dit de recreatiemogelijkheden  zou verbeteren en het gebied zou “opwaarderen”. Wethouder Van der Schaaf geeft zelfs hoog op van de ecologische verbetering die deze bouwplannen zouden betekenen en van de mooie “overgang” die hotel en paviljoen zouden gaan vormen met de groenstrook aan de oostkant van het meer. Een grote groep bewoners van de omringende wijk denkt daar heel anders over. Die wil het gebied groen en rustig houden. Het is prachtig zoals het is, in het groen wordt volop gerecreëerd, er is meer dan genoeg horeca rondom het Hoornse Meer.

De bewoners willen niet dat het bos, water en groen plaats moeten maken voor een consumptieve pretstrook. Het steekt hun ook dat ze tot nu toe stelselmatig buiten de discussie  worden gehouden. Een discussie die, zo blijkt uit de brief van het College, in feite een achterhoedegevecht is omdat de gemeente Groningen al jaren eerder met de plannen van Hampshire akkoord is gegaan.

De bewoners hebben middels een brief hun beklag gedaan bij de Raadscommissie Ruimte en Wonen van de gemeente Groningen. ZieBrief raadscie RW 3 dec 2014 .

AB Meerschap buigt zich over plannen Hampshire

Meerschap logo 2010Groningen – Op 25 september jongstleden heeft het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde in besloten kring de nieuwe inrichting van de noord-oosthoek (bij het Hampshire hotel) van het recreatiegebied onder ogen gekregen. De plannen leven al een jaar en zijn in maart dit jaar aan de buurtbewoners gepresenteerd. Meer Buren ziet uit naar de publicatie van de plannen door het Meerschap. Of met de zorgen van omwonenden ook rekening is gehouden in de plannen kunnen we dan zien. Het bestuur van Meer Buren blijft alert en zal opkomen voor de belangen van omwonenden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bedenkingen uitbreiding Hoornsemeer bij Hampshire hotel

GRONINGEN – Namens omwonenden van het Hoornsemeer heeft ook de Bewonersvereniging Meer Buren twijfels over de geplande uitbreiding van het water. De omwonenden vrezen voor het verdwijnen van flora en fauna en vinden de plannen te veel op het Hampshire hotel gericht.Masterplan Hampshirehotel

Het bouwproject behelst het Noordoostelijke deel van het Hoornsemeergebied rond het hotel. Het idee: een uitbreiding van het meer tot aan het hotel, dat een terras krijgt met daarlangs een boulevard, plus een restaurant op een eilandje in het meer. Ook moet er een vaarweg komen die de groene ‘landtong’, nu gelegen voor een aantal appartementencomplexen ten westen van het hotel, doormidden snijdt. Omwonenden uitten zich op 6 en 8 maart dit jaar zorgelijk tijdens twee informatiebijeenkomsten over de gezamenlijke plannen van het Hampshire Hotel, de gemeente Groningen en het Meerschap Paterswolde. Ze vinden ze te zeer gericht op het behoud van het hotel. Bovendien is het nog maar de vraag of de beloofde natuurlijke oevers en nieuwe beplanting de te verdwijnen flora en fauna compenseert. De heer Jan Legters, als adviseur bij het project betrokken, laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat de publieke opinie in de planvorming wordt meegenomen. Zo komt vermoedelijk een brug over de beoogde vaarweg, in plaats van een pontje. Ook verzekert de heer Legters behoud van de ecologische waarden.

Lees meer in:

Artikel Gezinsbode

Nieuwsbrief Legters & Partners

Hampshire hotel / informatiebijeenkomsten

Donitas Beach

Groningen – Op zaterdag 17 mei 2014 zal de vijftiende editie van Donitas Beach plaatsvinden. Bij de Hoornse Plas in Groningen zal op twintig velden gevolleybald worden op alle niveaus: van vierde klasse tot en met A/B league. Volgens de organisatie belooft het weer een gezellig en sportief toernooi te worden. Voorgaande jaren was het toernooi een groot succes. Kijk op donitasbeach voor informatie.

Het Meerschap heeft een vergunning heeft verleend voor dit evenement op 17 mei, van 10:00 uur tot 18:00 uur. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen naar 050 5255381 (werkdagen, overdag) of 050-5263583 of mailen naar info@meerschap-paterswolde.nl. Het 2e telefoonnummer is buitenwerkdagen en in de avonduren bereikbaar indien er voor diezelfde avond ook een vergunning met versterkt geluid is afgegeven door het Meerschap.

Bron: Meerschap Paterswolde