Algemeen Bestuur Meerschap blijft!

Haren – Het was een levendige vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde afgelopen maandag. Punt vijf op de agenda (Voorstel Wijziging Bestuursmodel) maakte veel los bij de zeer betrokken leden van het AB. Ook vanuit de publieke tribune werd dankbaar gebruik gemaakt van de inspreek mogelijkheid om steun te geven voor het behouden van het AB in haar huidige vorm.

Namens Meer Buren heeft voorzitter Ferry Wester benadrukt tevreden te zijn met het huidige model waar bestuur dichtbij de omwonenden staat. Ook stelt hij de vraag of de wijziging daadwerkelijk tot meer efficiency voor de gemeenteraden leidt. Ook meldt Ferry dat de afspraken en betrokkenheid van de Klank Bord Groep niet helder zijn. Tenslotte ziet Ferry nog niet een absoluut einde aan de gebiedsontwikkeling zoals in het voorstel wordt gesuggereerd en benadrukt hij dat er bij omwonenden ook dan opnieuw zorgen kunnen ontstaan (o.a. geluidsoverlast). Lees hier de volledige tekst.

Duidelijk werd dat alle AB-leden zich zeer betrokken voelen bij het besturen van het Meerschap. Vanuit deze verantwoordelijkheid werd door AB-leden uitdrukkelijk gepleit voor het handhaven van het bestaande bestuursmodel. Volgens Jetze Luhoff (D66, Groningen) hebben de drie gemeenten bevoegdheden aan het Meerschap gedelegeerd en het AB is er om democratische controle uit te oefenen op het Dagelijks Bestuur (DB). Niet alleen voor wat betreft beleid en strategie maar zeker ook voor dagelijkse problemen, aldus Jan Spakman (PvdA, Groningen). Het ” inwisselen”  van het AB en deze controletaak te vervangen door behandeling in de drie (volledige) gemeenteraden wordt niet als een efficiëntere werkwijze gezien zegt Ton Sprenger (PvdA, Haren).  Ook werd benadrukt dat het contact en de betrokkenheid met gebruikers en omwonenden in de huidige opzet goed is geregeld. De afstand tussen politiek (bestuur) en maatschappij wordt hiermee verkleind.

Voorzitter Jan Seton  (CDA, Groningen), maakte bekend, na een korte schorsing, dat het DB haar Voorstel tot Wijziging Bestuursmodel had ingetrokken. Wel merkte hij op dat het DB samen mét het AB de komende periode na moet denken over de wijze van bestuur over circa 15 jaar (rekening houdende met gemeentelijke herindeling, red.)

Meer Buren is tevreden over dit genomen besluit.