Visie Meer Buren op plannen Noordoosthoek

Groningen – Hierbij geeft het bestuur van bewonersvereniging Meer Buren haar visie op de plannen van het Hampshire Hotel en daarmee op het Voorontwerp Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer.

Het plan en de aanloopMasterplan Hampshirehotel

In de plannen komen het nieuwe paviljoen en het beoogde terras tamelijk dicht bij de woonbebouwing te liggen. Ook is er sprake van herinrichting van groen. De aanbiedingsbrief bij het voorontwerpplan maakt daarbij gewag van de toename van natuurwaarden en de verbetering van biodiversiteit. In het plan is (onder andere) sprake van uitbreiding van het terras aan de waterkant, de bouw van een paviljoen – bedoeld als restaurant – en mogelijk uitbreiding van de parkeerplaats achter het hotel, die grenst aan de groenstrook en de bebouwing van de Den Uylstraat.

Een aantal bewoners in dit gebied maakt zich grote zorgen over deze plannen, met name op het punt van geluidsoverlast, parkeerdruk, verlies van groen en natuur en daarmee van natuurlijke waarde.

De informatie naar de buurt toe is nogal rommelig geweest: naast twee informatiebijeenkomsten was er overleg met kleine groepjes en individuen.

 

Onze visie

Het Hoornse Meergebied is destijds ingericht als een gebied waar wonen, recreatie en natuur naast elkaar bestaan. We signaleren dat horecagelegenheden soms erg dominant aanwezig kunnen zijn (zie bijvoorbeeld Kaap Hoorn). We willen voorkomen dat het gebied afglijdt naar een vestigingslocatie voor horeca. Daarmee zou het zijn karakter verliezen, en veel van de waarden die bewoners en bezoekers zo aanspreken. Dat kan geenszins de bedoeling zijn, ook niet volgens de vigerende beleids- bestemmingsplannen.

In de Beleidsvisie 2012 van het Meerschap Paterswoldse Meer worden natuurlijke en landschappelijke waarden als randvoorwaarde gesteld bij de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Daar zijn wij het geheel mee eens, maar mét de toevoeging dat woonwaarden net zo belangrijk zijn in dit gebied. Woonwaarden vormen net als de landschappelijke en natuurwaarden een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van voorzieningen. ‘ Dit zou – als randvoorwaarde – direct van toepassing moeten zijn op de plannen van Hampshire.

Wij pleiten er daarom voor dat de gemeente in haar bestemmingsplan de garantie inbouwt dat het nieuwe plan niet kan leiden tot geluidsoverlast voor omgeving. Wij beseffen dat dit ook geenszins de bedoeling is van het Hampshire Hotel, maar je kunt van te voren niet weten welke nieuwe ontwikkelingen zich in de toekomst voordoen. Het nieuw te bouwen paviljoen krijgt een ‘horeca-2 aanduiding’, dat wil zeggen, een ‘horecabedrijf gericht op het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants, bistro’s en daarmee vergelijkbare horecabedrijven’. Uitwassen à la dancefeesten van Kaap Hoorn en andere lawaai-activiteiten lijken daarmee uitgesloten. Dit is in onze ogen een absolute voorwaarde voor een nieuwe horecagelegenheid in de Noordoosthoek van het meer.

Verder zijn wij van mening dat dit plan van het Hampshire Hotel niet mag leiden tot nog meer horecagelegenheden in dit gebied. Dat zou strijdig zijn met het uitgangspunt in de Beleidsvisie 2012 van het Meerschap om aan de oostzijde van het meer de natuurlijk waarden te versterken én met de belangen van de wijkbewoners, namelijk een rustige en plezierige woonomgeving.

Wat betreft de verwachte toename van natuurwaarde en biodiversiteit: we begrijpen dat dit misschien best mogelijk is, maar dat er dan wél blijvend natuuronderhoud gepleegd moet worden, wanneer het plan is gerealiseerd. In hoeverre is dit in de plannen ingebouwd? Zo niet, dan zou dit alsnog moeten.

Als het paviljoen een succes wordt, zou dit kunnen leiden tot toename van autoverkeer en parkeerdruk, aan de kant van de buurt, maar ook bij de Hoornse Dijk. Wordt dit in het bestemmingsplan adequaat opgelost?

Last but not least: wij pleiten ervoor, dat gemeente en Hampshirehotel bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen in gesprek blijven met de wijkbewoners.

 

Kortom

Wij delen de zorgen van de bewoners rond de Noordoosthoek van het meer, waar het gaat om het risico van geluidsoverlast, parkeeroverlast en mogelijke aantasting van groen en natuur.

Als het Hampshire hotel een paviljoen met restaurantmogelijkheden wil, zorg er dan voor dat dit een gelegenheid wordt die rust uitstraalt, met respect voor de ligging in een natuurlijke omgeving én die rekening houdt met de bewoners die in de omgeving wonen. Houd het klein(schalig)!

Blijf in gesprek en blijf zorgen voor de natuur in het gebied, ook op het terrein van Hampshire.

 

Algemeen Bestuur Meerschap blijft!

Haren – Het was een levendige vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde afgelopen maandag. Punt vijf op de agenda (Voorstel Wijziging Bestuursmodel) maakte veel los bij de zeer betrokken leden van het AB. Ook vanuit de publieke tribune werd dankbaar gebruik gemaakt van de inspreek mogelijkheid om steun te geven voor het behouden van het AB in haar huidige vorm.

Namens Meer Buren heeft voorzitter Ferry Wester benadrukt tevreden te zijn met het huidige model waar bestuur dichtbij de omwonenden staat. Ook stelt hij de vraag of de wijziging daadwerkelijk tot meer efficiency voor de gemeenteraden leidt. Ook meldt Ferry dat de afspraken en betrokkenheid van de Klank Bord Groep niet helder zijn. Tenslotte ziet Ferry nog niet een absoluut einde aan de gebiedsontwikkeling zoals in het voorstel wordt gesuggereerd en benadrukt hij dat er bij omwonenden ook dan opnieuw zorgen kunnen ontstaan (o.a. geluidsoverlast). Lees hier de volledige tekst.

Duidelijk werd dat alle AB-leden zich zeer betrokken voelen bij het besturen van het Meerschap. Vanuit deze verantwoordelijkheid werd door AB-leden uitdrukkelijk gepleit voor het handhaven van het bestaande bestuursmodel. Volgens Jetze Luhoff (D66, Groningen) hebben de drie gemeenten bevoegdheden aan het Meerschap gedelegeerd en het AB is er om democratische controle uit te oefenen op het Dagelijks Bestuur (DB). Niet alleen voor wat betreft beleid en strategie maar zeker ook voor dagelijkse problemen, aldus Jan Spakman (PvdA, Groningen). Het ” inwisselen”  van het AB en deze controletaak te vervangen door behandeling in de drie (volledige) gemeenteraden wordt niet als een efficiëntere werkwijze gezien zegt Ton Sprenger (PvdA, Haren).  Ook werd benadrukt dat het contact en de betrokkenheid met gebruikers en omwonenden in de huidige opzet goed is geregeld. De afstand tussen politiek (bestuur) en maatschappij wordt hiermee verkleind.

Voorzitter Jan Seton  (CDA, Groningen), maakte bekend, na een korte schorsing, dat het DB haar Voorstel tot Wijziging Bestuursmodel had ingetrokken. Wel merkte hij op dat het DB samen mét het AB de komende periode na moet denken over de wijze van bestuur over circa 15 jaar (rekening houdende met gemeentelijke herindeling, red.)

Meer Buren is tevreden over dit genomen besluit.

Commentaar op visie Meerschap: Meer harmonie!

Onlangs heeft het bestuur van onze vereniging haar commentaar op de aangepaste Beleidsvisie 2012 van het Meerschap ingediend. Deze formele mededeling geschiedde in het kader van de inspraakprocedure op de concept Beleidsvisie. Meer Buren hoopt hiermee een concstructieve bijdrage geleverd te hebben zodat de Beleidsvisie voor het Meerschapsgebied uiteindelijk meer in harmonie wordt gebracht met het wonen in de wijk.

Lees hier de originele versie van het commentaar op de concept Beleidsvisie 2012

 

Zunneriepe: mooie boulevard of uitgaansgebied?

Het Meerschap vindt dat de Zunneriepe, de verbinding tussen de zuidelijkste stadswijken en Kaap Hoorn, moet uitgroeien tot een boulevard, zo lezen we op 20 februari j.l. in het het Dagblad van het Noorden. Er wordt onder andere gedacht aan winkels, horcea en watersportvoorzieningen. Deze en andere voornemens vindt u in de concept Beleidsvisie waarvoor op 16 februari j.l. de inspraakprocedure is gestart.

Voor omwonenden van het Recreatiegebied Paterswoldsemeer/Hoornsemeer is het wellicht raadzaam om alert te zijn. Vers in het geheugen ligt nog de desastreus verlopen “inspraakavond” van oktober 2008 over de visie van het Meerschap op toekomstige ontwikkelingen. De toenmalig voorzitter van het Meerschap, de heer Mark Boumans, heeft de plannen daarop snel ingetrokken. Ook het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap vond de Visie en de gevolgde procedure niet sterk (…). Bevestigd werd dat draagvlak cruciaal was voor verandering.

Om in de toekomst draagvlak voor grote (beleids-) wijzigingen te krijgen heeft het Meerschap in 2009 (AB vergadering d.d.7.12.2009) nieuw beleid voor Communicatie vastgesteld. Afgesproken werd om een Klankbordgroep (vertegenwoordiging diverse belanghebbenden) actief te betrekken bij totstandkoming van nieuw beleid/visie. Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Meerschap neemt een advies van de Klankbordgroep mee in haar voorstel aan het AB. Indien het DB wil afwijken van het advies van de Klankbordgroep zal zij dit motiveren.

We zijn benieuwd naar de processtappen van het Meerschap om deze nu voorliggende concept Visie te ontwikkelen en uiteraard horen we graag meer over de mening van de Klankbordgroep.

Lees hier het artikel 2012-02-20 DvhN – Zuneriepe wordt boulevard.

Bron: Dagblad van het Noorden

AB Meerschap 12 december a.s.

Noteert u alvast de avond van 12 december in uw agenda? Dan staat nl. de eerstvolgende openbare vergadering van het Algemeen Bestuur gepland (12 december vanaf 16.30 uur) in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

De agenda en stukken zullen rond 1 december op de website van het Meerschap worden gepubliceerd.

 


14 maart ALV Meer Buren in Wall House

De Algemene Ledenvergadering van Meer Buren wordt gehouden op maandag 14 maart a.s. om 20.00 uur in het Wallhouse. Aansluitend is er een lezing over het Wall House.

Onze voorzitter Wim Tichelaar en ons bestuurslid Henk Odijk, geluidspecialist, zullen aftreden. Zijn er enthousiaste leden die hun stokje willen overnemen? Zij kunnen zich vooraf melden bij het secretariaat of op de avond zelf.

De (concept)agenda:

1. opening huishoudelijke mededelingen

2. vaststellen verslag ALV 8 maart 2010

3. bestuursmededelingen

4. financiële verantwoording 2010

5. kascommissie

6. Bestuur: aftredend (voorzitter en  alg. bestuurslid), verkiezing nieuwe bestuursleden

7. Koers 2011 + klankbordgroep + TRIP

8. Rondvraag / Sluiting

Lezing: De directeur van het Wallhouse, de heer Kie Ellens, zal ons aan het eind van de vergadering iets vertellen over de huidige en toekomstige activiteiten in en rond het Wallhouse.

7 maart AB vergadering Meerschap

De openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde vindt plaats op maandag 7 maart 2011 vanaf 16.30u. in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Voor alle vergaderstukken zie de website van het Meerschap

Concept-agenda

1. Opening/vaststelling conceptagenda.
2. Rondvraag (eventuele insprekers).
3. Conceptverslag AB 6 december 2010 en DB besluitenlijst 8 november 2010
4. Mededelingen/Ingekomen stukken.

  • – Jaarverslag 2010 Ombudsvrouw Meerschap Paterswolde.
  • – Gebruiksregeling vaarwegen en Sluis Waterwijk – Paterswoldsemeer.
  • – Een eigen blik: De Visie van bewonersvereniging Meer Buren op het
  • Meerschapsgebied (aan alle bestuursleden uitgereikt).
  • – Schaatsen en IJsvegen (evaluatie winter jl.).
  • – Onderzoek Watersysteem Paterswoldsemeer.
  • – Bijeenkomst klankbordgroep 15 februari jl. (mondeling).

5. Compromis ‘Huisjes in de Leegte ‘
6. Project TRIP, stand van zaken.
7. Actieplan 2011, voortgangsrapportage.
8. Plan van Aanpak (PVA) nieuw beleidsplan.
9. Voorstel wijziging APVM 2008 in verband met aanleg Camperplaats.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

 

 

Meer Buren herkent zich niet in berichtgeving

 
Het bestuur van Meer Buren is verrast door het artikel  “Buren: Weg met Kaap Hoorn”, gepubliceerd in het stadskatern van het Dagblad van het Noorden van 16 december jongstleden.

Het bestuur van Meer Buren doet afstand van de gesuggereerde negatieve houding van de vereniging ten opzichte van Kaap Hoorn. De  krant draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het artikel, welke zonder tussenkomst van Meer Buren tot stand is gekomen.

 

Vacatures in het bestuur

De bestuursleden Wim Tichelaar (voorzitter) en Henk Odijk (algemeen, oud-secretaris) hebben aangegeven vanaf volgend jaar hun functie te beëindigen. Hierdoor komen er twee plaatsen vrij in het bestuur. Op de komende algemene ledenvergadering op 14 maart a.s. zullen nieuwe bestuursleden gekozen worden. Wie van onze leden heeft interesse in een bestuursfunctie bij Meer Buren?

Het nieuwe bestuur is in 2011 en 2012 onder andere actief in de Klankbordgroep. Meer Buren wil met het Meerschap meedenken en een bijdrage leveren aan de herziening van beleid voor de ontwikkeling, de realisatie, het beheer van het gehele Meerschapsgebied (herziening Beleidsplan 2000). Het bepalen van deze strategische koers is een exercitie die slechts één keer per 10 jaar plaatsvindt. De klankbordgroep heeft expliciet een belangrijke functie hierin gekregen.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via secretariaat@meerburen.nl. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie.

Project TRIP in beeld via YouTube

Bent u ook geïnteresseerd in de veranderingen in het Meerschapsgebied bekend onder projectnaam Toeristische recreatieve infrastructuur Paterswoldsemeergebied (TRIP)?  Het Meerschap Paterswolde heeft een video gemaakt waarin fase 1 van het project TRIP wordt gepresenteerd.

De voorzitter van het Meerschap, mw. Janny Visscher licht de plannen toe. Verder komen ook de secretaris van het Meerschap, de heer Klaas Haverdings, en namens zeilvereniging VWDTP, de heer Peter Nannenberg aan het woord.

Meerschap Paterswolde project TRIP fase 1.

Heeft u een mening over dit onderwerp, laat ons dat weten via deze website of stuur een e-mail naar secretariaat@meerburen.nl.