ALV Meer Buren 12 maart 2018

Groningen – Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de bewonersvereniging Meer Buren welke wordt gehouden op maandagavond 12 maart aanstaande. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Ook dit jaar is er een lezing gekoppeld aan de ALV. De titel van deze lezing is “Natuur(mogelijkheden) in de wijk Hoornse Meer” spreekster is Carla Prop, natuurliefhebber.

De ALV begint om 20.00 uur  bij De Semmelstee (Semmelweisstraat 182). De agenda en overige informatie wordt binnenkort via deze site bekend gemaakt. Daarnaast zal de secretaris de leden de vergaderstukken vooraf via e-mail toesturen.

Noorderzijlvest zorgt voor schoner water in het meer

Groningen – Zoals ieder jaar had het Bestuur ook een gastspreker uitgenodigd voor een informatieve lezing aansluitend op de ALV van 6 maart jl. Spreker was mevrouw Carla Alma, bestuurslid van het Waterschap Noorderzijlvest met in haar portefeuille onder andere watersysteem Zuid (Onlanden, Paterswoldsemeer enz). De oorsprong van het Waterschap (ook wel Heemraad of Zijlvest  genoemd) gaat vele eeuwen terug toen Nederland met regelmaat overstroomde met dikwijls vele slachtoffers. Van oorsprong was de rol van grondbezitters (boeren, kerk) dominant maar tegenwoordig wordt het bestuur op democratische wijze gekozen (gelijktijdig met verkiezing Provinciale Staten). In de loop der tijd zijn taken veranderd, ging het eerst om inpoldering en afwatering en bescherming tegen hoog water. Tegenwoordig is dat aangevuld met waterbergingen in combinatie met natuurbeheer en versterking van ecologische waarden. Allemaal om mens en dier droge voeten te garanderen.

Mevrouw Alma had zich goed voorbereid en zij had een minder goed en -gelukkig ook- een goed bericht voor ons. Eerst maar het slechte bericht: de waterkwaliteit van het Hoornsemeer, de Hoornseplas en het Paterswoldsemeer is slecht. De afgelopen decennia is er geen oog geweest voor waterkwaliteit van het Meerschapsgebied. Er zitten teveel fosfaten in het water (oorzaak: bemesting en urine/fecaliën) en door teveel slib op de bodem krijgen waterplanten geen kans. Dit alles heeft tot gevolg dat het biologisch evenwicht is verstoord, de processen zijn tot stilstand gekomen en kunnen niet meer op natuurlijke wijze herstellen.

Nu dan het goede bericht: Gelukkig is daar sinds enkele jaren door het Waterschap Noorderzijlvest (toetsing waterkwaliteit) in samenwerking met het Meerschap Paterswolde (verantwoordelijk voor dit gebied) onderzoek naar gedaan en er ligt nu een plan om het water schoner en gezonder te maken. Om water schoner te krijgen moet je diepere plekken creëren en heb je meer plantengroei nodig. Dus meer waterplanten en zgn. moeraszones (ondiep water + planten zuivert!). Deze plannen volgen een proces met zorgvuldige belangen afwegingen want het is een intensief recreatiegebied en naast schoon water wil je gebruikers zoals zeilers niet in de weg zitten.  Met de volgende zaken wordt nu daadwerkelijk een start gemaakt:

 1. Kwaliteitsverbetering oevers nabij Hampshire
 2. Lage wal realisatie moeras zone.
 3. Vers water inlaat (thv Friescheveen,  schoon water van oude Drentse Aa.)
 4. Ecowatch: meetapparaat voor detectie blauwalg t.h.v. De Lijete

De genoemde vier maatregelen zullen langzaam maar zeker de waterkwaliteit verbeteren. Zijn we er dan? Nee, er zijn altijd nog wensen. Door het Meerschapsgebied loopt de ecologische hoofdstructuur en in de toekomst zou er onder andere nog een vispassage moeten komen bij de stuw achter de Meerschapsboerderij.

Agenda ALV Meerburen

Groningen – De (concept) agenda van de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging Meer Buren is bekend. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur ook dit jaar voor na het formele deel weer een interessante lezing op het programma gevonden. Mevrouw Alma, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, zal ons onder andere vertellen over de visie van het waterschap en het beleid voor waterbeheer van het Paterswoldsemeer/Hoornsemeer en de omgeving.

De ALV wordt gehouden op 6 maart aanstaande en begint om 20.00 uur  bij De Semmelstee (Semmelweisstraat 182). De secretaris zal de leden de vergaderstukken vooraf via e-mail toesturen.

Agenda (download agenda)

 1. Opening
 2. Huishoudelijke mededelingen
 3. Verslag ALV 2016
 4. Financieel
 5. Terugblik
 6. Stand van zaken Hampshire Plaza
 7. Mutaties in het bestuur
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

PAUZE van 20:45 tot 21:00 uur.

Lezing van het Waterschap Noorderzijlvest.

Lees meer op www.noorderzijlvest.nl en www.waternatuurlijk.nl

 

 

ALV Meerburen op 6 maart

Groningen – Het Bestuur van Bewonersvereniging Meer Buren nodigt haar leden uit voor de elfde Algemene ledenvergadering die  op maandag 6 maart aanstaande wordt gehouden in De Semmelstee. Aanvang 20:00 uur.

De agenda en vergaderstukken worden vooraf via e-mail aan de leden verstuurd.

 • Adres van De Semmelstee, het nieuwe buurtcentrum voor de Hoornse Wijken: Semmelweisstraat 182, bij de rotonde Laan Corpus den Hoorn. Zie www.semmelstee.nl

ALV op 14 maart in Semmelstee – 10 jaar jubileum

Groningen – Het Bestuur van Bewonersvereniging Meer Buren nodigt haar leden uit voor de tiende Algemene ledenvergadering die  op maandag 14 maart aanstaande wordt gehouden in De Semmelstee (zaal 2). Aanvang 20:00 uur.

De agenda en vergaderstukken zijn reeds via e-mail aan de leden verstuurd. Mocht u nog niets hebben ontvangen, neem dan even contact op met de secretaris (zie onder).

In de pauze gaan we het 10-jarig bestaan van Meer Buren vieren, en na de pauze zal de heer G. Zeemans, projectleider Waterberging en beekherstel bij het waterschap Noorderzijlvest, een presentatie over De Onlanden geven.

Wij hopen veel leden te mogen begroeten!

 • Adres van De Semmelstee, het nieuwe buurtcentrum voor de Hoornse Wijken: Semmelweisstraat 182, bij de rotonde Laan Corpus den Hoorn. Zie www.semmelstee.nl
 • Voor meer informatie over De Onlanden:  www.natuurindeonlanden.nl

Namens het Bestuur

Jacqueline de Nooy

 • Secretariaat bewonersvereniging Meer Buren
 • Postadres: A.J.Lutulistraat 7, 9782 WT Groningen
 • E-mail: info@meerburen.nl

Steun in Raad vóór plannen Hampshire Hotel

Groningen – Het lijkt erop dat het Hampshire Hotel kan uitbreiden. Een meerderheid van de logo-gemeente-groningengemeenteraad lijkt voor de plannen van het Hampshire Hotel te stemmen. Dit bleek woensdag 3 februari jongstleden bij de raadscommissie Ruimte en Wonen (lees hier de stukken). De noordoosthoek van het Hoornsemeer wordt groter gemaakt zodat het hotel aan het water komt te liggen.

Er zijn plannen voor een paviljoen annex restaurant, een terras en jachthaven. Volgens het college wordt hierdoor de recreatieve waarde van dit deel van het meer vergroot en worden de natuurlijke waarden zelfs verbeterd. Veel omwonenden zijn echter bang voor meer autoverkeer en geluidsoverlast.
‘Doe het niet’
Vanuit de oppositie vallen minder positieve woorden. Sommige fracties maken zich zorgen over de natuur of mogelijke geluidsoverlast. ‘Doe het niet. Dit is één van de laatste stukjes ongerepte natuur in de stad’, zegt raadslid Jimmy Dijk (SP). Ook de Partij voor de Dieren en het CDA zijn tegen. De laatste partij heeft vooral kritiek over de manier waarop het plan tot stand is gekomen.

Collegepartij GroenLinks en oppositiepartijen ChristenUnie, Stadspartij houden de kaarten nog tegen de borst. Inge Jongeman (ChristenUnie): ‘Ik wil alles nog eens wegen in de fractie. Wel opvallend vind ik dat er vanavond ook veel positieve insprekers waren van bewoners die voor het plan zijn. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt de afgelopen jaren.’

Buurtbewoner Ferry Wester, voorzitter van Bewonersvereninging Meer Buren, heeft zijn hoop gevestigd op de raadsvergadering: ‘We zijn heus niet tegen alle elementen in het plan, maar we willen gewoon meer garanties dat ons lawaaioverlast bespaard blijft. Een aantal fracties hebben we aan onze zijde.’

De gemeenteraad praat later voorjaar opnieuw over de plannen. Als de raad akkoord gaat ligt het bestemmingsplan vanaf augustus zes weken ter inzage.

Bron: OOGTV

Ook op RTV Noord

Meer Buren teleurgesteld in college Groningen

Groningen – De voorzitter van Meer Buren, Ferry Wester, geeft volgende week in de raadscommissie van 3 februari aanstaande een formele reactie op het besluit van de gemeente op de ingediende zienswijzen door omwonenden waaronder Meer Buren en ook Werkgroep Noordoosthoek Groen. Meer Buren heeft haar reactie verwoord in een brief die naar alle raadsfracties en de gemeenteraad is gestuurd.

Per saldo is Meer Buren zeer teleurgesteld, ongelofelijk dat de gemeente zo weinig van onze Masterplan Hampshirehotelzienswijzen en die van andere omwonenden heeft overgenomen.

Meer Buren vindt de volgende onderwerpen niet erkend in het ontwerp:

 1. Burgerparticipatie is door de gemeente en ook Meer Buren bepleit. Helaas is na overleg tussen gemeente en omwonenden, bij de gemeente geen enkele intentie te bespeuren dat zij haar burgers gehoord heeft en serieus neemt.
 1. Natuurwaarden wil Meer Buren behouden, dat is hier onze grote zorg. Mooie woorden van de gemeente beschouwt Meer Buren met scepsis. Wij vrezen dat de mooie woorden niet waargemaakt kunnen worden door aanhoudende bezuinigingen bij de gemeente en het Meerschap. Als de gemeente zo zeker en positief is waarom geeft de zij geen garantie?
 1. Reëel risico op geluidsoverlast mag niet worden onderschat vindt Meer Buren. In het ontwerp ligt in het gebied met natuurwaarden een nieuw paviljoen met klein restaurant. Misschien valt de overlast mee maar de ervaring leert ons anders. Bij Kaap Hoorn werd aanvankelijk ook verondersteld dat het louter om koffie en thee ging totdat duidelijk werd dat de vergunning ruimte bood aan house/dance feesten met bijkomende overlast. Waarom geeft de gemeente de omwonenden geen waarborgen waarmee overlast voorkomen wordt.

Kortom Meer Buren zet grote vraagtekens bij de objectieve beoordeling van de ingediende zienswijzen.

Meer Buren spreekt haar hoop uit dat zij in de komende raadscommissie bevredigende antwoorden op haar vragen krijgt.

 

Locatie AZC’ s Groningen bekend

Groningen – De gemeente Groningen heeft twee locaties voor asielzoekerscentra  aangewezen. Het gaat om een terrein naast het voormalige Suikerunieterrein bij de meubelboulevard en de
voormalige Simmerenlocatie aan de Ulgersmaweg.

Het gaat om grote AZC’s. In totaal is er plaats voor 1200 asielzoekers; verspreid over beide locaties. Bij de keuze voor deze terreinen is volgens PvdA-wethouder Roeland van der Schaaf rekening gehouden met ‘een evenwichtige verdeling over de stad’.

AZC Bijlage-3_azc-groningen_locaties-1024x7261

Gesprekken met omwonenden
De komende weken gaat de gemeenten in gesprek met de omwonenden. Voor deze bijeenkomsten worden zo’n 9.000 mensen uitgenodigd.

Burgemeester Peter den Oudsten verwacht daar geen grote problemen. ‘We gaan de voorlichting uiterst zorgvuldig regelen,’ kondigt hij aan.

Tijdelijke woonruimte
De verwachting is dat de nieuwe AZC’s aan het eind van volgend jaar in gebruik genomen kunen worden.
COA centraal opvang asielzoekers
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt blij te zijn met deze nieuwe AZC’s in de stad Groningen. ‘Het zijn grote locaties. En dat kunnen we heel goed gebruiken,’ reageert COA-manager Henk Wolthof.

Noodopvang Van Swietenlaan – informatie 21/9 in Martiniplaza

GRONINGEN – De noodopvang voor maximaal 550 vluchtelingen in de stad Groningen komt dichtbij het Martini Ziekenhuis in een kantoorpand aan de Van Swietenlaan 23.

De eerste bewoners zullen volgende week rond deze tijd in het gebouw gehuisvestlogo-gemeente-groningen zijn, verwacht het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Dat is donderdag bekendgemaakt op een persconferentie op het stadhuis van Groningen. Het gaat om kortdurende opvang voor een jaar, met een optie om te verlengen met nog een half jaar.

Den Oudsten: ,,Tussen nu en een week proberen we de vergunning te verstrekken en het gebouw op veiligheid te controleren. Alles moeten we nu heel snel voor elkaar boksen.”

Wethouder Roeland van der Schaaf laat weten dat er voor omwonenden (o.a. uit Corpus, Hoornse Meer, Hoornse Park, Piccardhof) komende maandag (21 september) een openbare bijeenkomst is in Martiniplaza. Die begint om 19.30 uur. Bewoners van Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof hebben donderdag voorafgaand aan de persconferentie een brief ontvangen waarin het besluit kenbaar wordt gemaakt.

COA en gemeente Groningen zijn al een poosje in gesprek over een noodopvang. Ook vindt overleg plaats over twee locaties voor een asielzoekerscentrum met elk plek voor 600vluchtelingen.

 

Mocht u na afloop van de Informatiebijeenkomst van maandagavond 21 september nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid de bijeenkomst te bezoeken, dan kunt u vanaf dinsdag 22 september contact opnemen met de gemeente Groningen via telefoonnummer 14050. Mailen kan natuurlijk ook: noodopvang@groningen.nl

 

 

Bron: DvhN en COA Noodopvang Groningen