Noorderzijlvest zorgt voor schoner water in het meer

Groningen – Zoals ieder jaar had het Bestuur ook een gastspreker uitgenodigd voor een informatieve lezing aansluitend op de ALV van 6 maart jl. Spreker was mevrouw Carla Alma, bestuurslid van het Waterschap Noorderzijlvest met in haar portefeuille onder andere watersysteem Zuid (Onlanden, Paterswoldsemeer enz). De oorsprong van het Waterschap (ook wel Heemraad of Zijlvest  genoemd) gaat vele eeuwen terug toen Nederland met regelmaat overstroomde met dikwijls vele slachtoffers. Van oorsprong was de rol van grondbezitters (boeren, kerk) dominant maar tegenwoordig wordt het bestuur op democratische wijze gekozen (gelijktijdig met verkiezing Provinciale Staten). In de loop der tijd zijn taken veranderd, ging het eerst om inpoldering en afwatering en bescherming tegen hoog water. Tegenwoordig is dat aangevuld met waterbergingen in combinatie met natuurbeheer en versterking van ecologische waarden. Allemaal om mens en dier droge voeten te garanderen.

Mevrouw Alma had zich goed voorbereid en zij had een minder goed en -gelukkig ook- een goed bericht voor ons. Eerst maar het slechte bericht: de waterkwaliteit van het Hoornsemeer, de Hoornseplas en het Paterswoldsemeer is slecht. De afgelopen decennia is er geen oog geweest voor waterkwaliteit van het Meerschapsgebied. Er zitten teveel fosfaten in het water (oorzaak: bemesting en urine/fecaliën) en door teveel slib op de bodem krijgen waterplanten geen kans. Dit alles heeft tot gevolg dat het biologisch evenwicht is verstoord, de processen zijn tot stilstand gekomen en kunnen niet meer op natuurlijke wijze herstellen.

Nu dan het goede bericht: Gelukkig is daar sinds enkele jaren door het Waterschap Noorderzijlvest (toetsing waterkwaliteit) in samenwerking met het Meerschap Paterswolde (verantwoordelijk voor dit gebied) onderzoek naar gedaan en er ligt nu een plan om het water schoner en gezonder te maken. Om water schoner te krijgen moet je diepere plekken creëren en heb je meer plantengroei nodig. Dus meer waterplanten en zgn. moeraszones (ondiep water + planten zuivert!). Deze plannen volgen een proces met zorgvuldige belangen afwegingen want het is een intensief recreatiegebied en naast schoon water wil je gebruikers zoals zeilers niet in de weg zitten.  Met de volgende zaken wordt nu daadwerkelijk een start gemaakt:

  1. Kwaliteitsverbetering oevers nabij Hampshire
  2. Lage wal realisatie moeras zone.
  3. Vers water inlaat (thv Friescheveen,  schoon water van oude Drentse Aa.)
  4. Ecowatch: meetapparaat voor detectie blauwalg t.h.v. De Lijete

De genoemde vier maatregelen zullen langzaam maar zeker de waterkwaliteit verbeteren. Zijn we er dan? Nee, er zijn altijd nog wensen. Door het Meerschapsgebied loopt de ecologische hoofdstructuur en in de toekomst zou er onder andere nog een vispassage moeten komen bij de stuw achter de Meerschapsboerderij.

Meerschap aansprakelijk voor duikongeval

Groningen – De rechtbank in Groningen houdt het Meerschap Paterswolde aansprakelijk voor de gevolgen van een tragisch duikongeval. Dat is de uitkomst van een rechtszaak, aangespannen door de 24-jarige Marcel Bos uit Groningen.

Bos brak in mei 2012 zijn nek, na een duik in het ondiepe water van het Hoornsemeer. Hij liep een dwarslaesie op en raakte blijvend verlamd.

Onvoldoende veiligheidsmaatregelen
Volgens de rechter heeft het Meerschap onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. ‘Het is een feit van algemene bekendheid dat het duiken in ondiep water zeer ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Bij een zwemplas ingericht als recreatiegebied zijn derhalve maatregelen noodzakelijk ter voorkoming van ernstige persoonlijke schade’, zo oordeelt de rechtbank.

‘Op de plek van het ongeluk wordt niet gewaarschuwd’
Door op de plek van het ongeluk geen duikverbod in te stellen of waarschuwingsborden te plaatsen, heeft het Meerschap volgens de rechter een situatie in het leven geroepen die gevaarlijk is.

‘De beheerder kent de gevaren en heeft niets gedaan’
De rechter acht het Meerschap voor 80 procent aansprakelijk, de overige 20 procent komt voor rekening van Marcel Bos zelf.

Schadevergoeding 
De rechtbank veroordeelt het Meerschap ook tot het betalen van de schade, zowel materieel als immaterieel.
Over de hoogte van het schadebedrag heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan. ‘Maar het gaat toch al snel over een bedrag dat de tonnen zal overschrijden’ aldus huisadvocaat van Pals Letselschade, Arvin Kolder.

Wijze les voor andere recreatiegebieden
De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is ook een wijze les voor andere beheerders van recreatiegebieden, aldus Kolder. ‘De situatie op de plek van het ongeluk is inmiddels aangepast. Maar de uitspraak laat zien dat beheerders van natuur- en recratiegebieden zich altijd bewust moeten zijn van de risico’s die de bezoekers lopen. Tref daarom maatregelen, om ongelukken in de toekomst te voorkomen.’

Meerschap Paterswolde teleurgesteld
Directeur Gerrit Pots van het Meerschap Paterswolde reageert teleurgesteld op het vonnis van de rechtbank. ‘Ik heb de indruk dat we de zaken hier goed voor elkaar hebben. We willen de uitspraak eerst goed bestuderen, voordat we met een inhoudelijke reactie komen.’

Het Meerschap Paterswolde kan tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in beroep.

Lees het volledige artikel op RTV Noord en meer op Dagblad van het Noorden

Sensor meet blauwalgen op Paterswoldsemeer

Haren – Een speciale sensor gaat de zwemwaterkwaliteit van het Paterswoldsemeer meten. Zo wordt continu in de gaten gehouden of blauwalgen ontstaan.

De paal is een opvallende verschijning bij het strandje De Lijte. Een primeur. De zogenoemde Ecowatch staat namelijk nog nergens anders, hoewel wereldwijde interesse bestaat.

Op donderdag 7 april staat een delegatie van waterschap Noorderzijlvest, Meerschap Paterswolde en het bedrijf dat de camera ontwikkelde stil bij de plaatsing.

Lees het volledige artikel op www.dvhn.nl

Bron: Dagblad va het Noorden

15 Juni AB vergadering Meerschap

Groningen – Op 15 juni aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde op haar locatie in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46, te Haren. Twee weken voor de Meerschap logo 2010vergadering worden de agenda en bijbehorende stukken op de website van het Meerschap geplaatst. Hier vindt u ook informatie over eerdere AB vergaderingen.

Bron: Meerschap Paterswolde

Meerschap Paterswolde zoekt vrijwilligers

Groningen –  Wie wil het Meerschap helpen om ons gebied mooi te houden?  Er zijn veel verschillende werkzaamheden die verricht moeten worden. Misschien bent u de persoon die ons wil Meerschap logo 2010komen ondersteunen. Het Meerschap Paterswolde is op zoek naar enthousiaste mensen die op vrijwillige basis werkzaamheden willen verrichten. Waar denken wij aan? Mensen die incidenteel of regelmatig werkzaamheden willen helpen. Wij staan open voor suggesties. Neem gerust contact met ons op, wij willen graag met u doornemen wat de mogelijkheden zijn.

U kunt een mail sturen naar info@meerschap-paterswolde.nl

Of bellen met 050-5255381

 

Lees hier alles over het Meerschap

Zunneriepe: mooie boulevard of uitgaansgebied?

Het Meerschap vindt dat de Zunneriepe, de verbinding tussen de zuidelijkste stadswijken en Kaap Hoorn, moet uitgroeien tot een boulevard, zo lezen we op 20 februari j.l. in het het Dagblad van het Noorden. Er wordt onder andere gedacht aan winkels, horcea en watersportvoorzieningen. Deze en andere voornemens vindt u in de concept Beleidsvisie waarvoor op 16 februari j.l. de inspraakprocedure is gestart.

Voor omwonenden van het Recreatiegebied Paterswoldsemeer/Hoornsemeer is het wellicht raadzaam om alert te zijn. Vers in het geheugen ligt nog de desastreus verlopen “inspraakavond” van oktober 2008 over de visie van het Meerschap op toekomstige ontwikkelingen. De toenmalig voorzitter van het Meerschap, de heer Mark Boumans, heeft de plannen daarop snel ingetrokken. Ook het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap vond de Visie en de gevolgde procedure niet sterk (…). Bevestigd werd dat draagvlak cruciaal was voor verandering.

Om in de toekomst draagvlak voor grote (beleids-) wijzigingen te krijgen heeft het Meerschap in 2009 (AB vergadering d.d.7.12.2009) nieuw beleid voor Communicatie vastgesteld. Afgesproken werd om een Klankbordgroep (vertegenwoordiging diverse belanghebbenden) actief te betrekken bij totstandkoming van nieuw beleid/visie. Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Meerschap neemt een advies van de Klankbordgroep mee in haar voorstel aan het AB. Indien het DB wil afwijken van het advies van de Klankbordgroep zal zij dit motiveren.

We zijn benieuwd naar de processtappen van het Meerschap om deze nu voorliggende concept Visie te ontwikkelen en uiteraard horen we graag meer over de mening van de Klankbordgroep.

Lees hier het artikel 2012-02-20 DvhN – Zuneriepe wordt boulevard.

Bron: Dagblad van het Noorden

Inspraakprocedure Meerschap op Beleidsvisie 2012

In de gemeenteberichten van de stad Groningen van 16 februari j.l. heeft het dagelijks bestuur (DB) van het Meerschap Paterswolde een inspraakprocedure gemeld. Het DB is nl. voornemens om een nieuwe beleidsvisie voor het Meerschap Paterswolde ter vaststelling aan haar algemeen bestuur (AB) voor te leggen. Lees verder op de website van het Meerschap of de Stadsberichten 16 februari j.l.

Doelstelling van het opstellen van de beleidsvisie 2012, is het duidelijk aangeven op welke wijze het Meerschap de komende jaren vorm wil geven aan het Meerschapsgebied. De beleidsvisie is zowel leidraad voor acties van het Meerschap als toetsingskader voor acties binnen het plangebied van andere partijen.

Voordat het algemeen bestuur een besluit over de conceptvisie neemt, willen zij graag de mening horen van de ingezetenen van Groningen, Haren en Tynaarlo en van belanghebbenden bij ons gebied.

Mondelinge zienswijzen kunnen na telefonische afspraak via telefoonnummer 050-5255381 ingebracht worden ten kantore van het Meerschap aan de Veenweg 46, 9752 XS te Haren, bij de heer K. Haverdings, secretaris, of de heer G. Schalkoort, adjunct-secretaris.

Bewoners en belanghebbenden kunnen hun eventuele schriftelijke zienswijze tot zaterdag 17 maart sturen naar: Dagelijks Bestuur Meerschap Paterswolde, Veenweg 46, 9752 XS te Haren.U kunt ook mailen naar: db@meerschap-paterswolde.nl

Controlerende taak AB wegbezuinigd?

“Meerschap Paterswolde moet broekriem aanhalen” meldt het Dagblad van het Noorden deze week. Het Meerschap Paterswolde gaat zich, als gevolg van bezuinigingen, ernstig bezinnen op de toekomst.

Omdat de deelnemende gemeenten in het Meerschap (Groningen, Haren en Tynaarlo) minder willen bijdragen dient het Meerschap rekening te houden met een lagere begroting. Het Dagelijks Bestuur (DB) overweegt een stap terug te doen en zich te beperken tot een beheersorganisatie. Dit voorjaar komt het DB daarom met een voorstel om rond te komen met een kleinere beurs. In dit voorstel wordt onder andere het bestaande dualistische bestuursmodel opgeheven. In het huidige model wordt het DB wordt gecontroleerd door het Algemeen Bestuur (AB; bestaat uit gemeenteraadsleden).

Het AB zorgt bij het Meerschap voor het -in politiek en openbaar bestuur- zo gewenste dualisme en brengt de kiezer dichterbij de overheid. Legitimiteit en draagvlak van het reilen en zeilen is met dit onafhankelijke AB geborgd. De afgelopen jaren is de toegevoegde waarde van een alert en constructief functionerend AB veelvuldig gebleken. Bijvoorbeeld bij behandeling van de begroting maar ook ten aanzien van beleidswijzigingen en lange termijn keuzes. In voornoemde gevallen heeft het DB meerdere keren onder druk van AB haar voornemen moeten bijstellen.

Kan dit dualisme zomaar aan de kant worden gezet? Hoe is het in de beoogde situatie gesteld met de transparantie? Hoe is de kwaliteit van besluiten en een duurzame uitvoering van beheerstaken geborgd? Hoe denkt het DB over het zo vaak gememoreerde draagvlak bij omwonenden en betrokkenen? Is de twee jaar geleden in het leven geroepen klankbordgroep al eens geevalueerd met AB en klankbordgroepleden? Is iedereen positief hierover?

Er zijn nog veel vragen te beantwoorden alvorens je kunt besluiten om het huidige bestuursmodel zomaar omver te werpen. Recente bestuurlijke missers en tegenvallers bij de gemeente Groningen en haar publieke instellingen geven eerder aanleiding tot stengere controle dan op het afschaffen ervan. Uiteindelijk is het de belastingbetaler die de rekening krijgt. In het kader van verantwoord openbaarbestuur is dit nieuwe voornemen weer een nieuwe uitdaging voor de leden van het AB en DB komend voorjaar. Meer Buren zal de ontwikkelingen voor u volgen.

Lees hier het DvhN artikel Meerschap moet broekriem aanhalen (2012-02-16 dvhn)

Schade oevers Paterswoldsemeer

HAREN -Op diverse plekken rond het Paterswoldsemeer zorgt de hoge waterstand voor schade aan de oevers. De beschoeiing van het meer vertoont op diverse plekken achterstallig onderhoud.  Daardoor slaat nu de aarde achter de beschadigde beschoeiing weg.

 

Op een plek dreigde een gevaarlijke situatie te ontstaan doordat hoog water en storm het zand onder een de kade van het Hoornsemeer wegsloegen. De kade ter hoogte van de Dreesflat in de Hoornemeerwijk in Groningen dreigt in te storten.

 

Het Meerschap Paterswolde heeft het gebied inmiddels afgezet en houdt de situatie in de gaten.

Bron: Harener Weekblad

Oproep: Evaluatie Evenementen 2011

Het Meerschap heeft de Rapportage Evenementen 2011 openbaar gemaakt. Zij nodigt de leden van Meer Buren uit het Evaluatieformulier Evenementen 2011 in te vullen (dit jaar kan het ook digitaal: klik hier).  Een print/lees-exemplaar vindt u hier. De uiterste datum waarop u uw persoonlijke evaluatie kunt inzenden is 1 januari 2012.

Vanaf volgende week worden Rapportage en Evaluatieformulier op de website van het Meerschap gepubliceerd.