Dijkdoorbraak – uitbreiding Hoornsemeer gerealiseerd

Groningen – In de wijkkrant De Zuidwester lezen we deze week over de aankondiging van een dijkdoorbraak op dinsdag 17 december aanstaande. Deze keer hoeven we niet ongerust te worden. Het betreft de afronding van het uitbreidingsplan bij het Best Western Plaza Hotel (voorheen Hampshire Hotel) in de Noordoosthoek van het Hoorsnemeer waardoor je nu met een boot tot aan het hotel kunt komen voor voetgangers en fietsers is een brug over de nieuwe vaarverbinding gemaakt.

Op dinsdagmiddag 17 december zal om ca 14.00 uur de dijkdoorbraak met kleine ceremonie worden verricht (ca thv de ronde parkeerplaats aan de Hoornsedijk). Daarmee is de uitbreiding van de Noordoosthoek definitief gerealiseerd.

Wil je meer weten? Lees dan De Zuidwester (op pagina 9).

15 Juni AB vergadering Meerschap

Groningen – Op 15 juni aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde op haar locatie in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46, te Haren. Twee weken voor de Meerschap logo 2010vergadering worden de agenda en bijbehorende stukken op de website van het Meerschap geplaatst. Hier vindt u ook informatie over eerdere AB vergaderingen.

Bron: Meerschap Paterswolde

Meerschap Paterswolde zoekt vrijwilligers

Groningen –  Wie wil het Meerschap helpen om ons gebied mooi te houden?  Er zijn veel verschillende werkzaamheden die verricht moeten worden. Misschien bent u de persoon die ons wil Meerschap logo 2010komen ondersteunen. Het Meerschap Paterswolde is op zoek naar enthousiaste mensen die op vrijwillige basis werkzaamheden willen verrichten. Waar denken wij aan? Mensen die incidenteel of regelmatig werkzaamheden willen helpen. Wij staan open voor suggesties. Neem gerust contact met ons op, wij willen graag met u doornemen wat de mogelijkheden zijn.

U kunt een mail sturen naar info@meerschap-paterswolde.nl

Of bellen met 050-5255381

 

Lees hier alles over het Meerschap

AB Meerschap buigt zich over plannen Hampshire

Meerschap logo 2010Groningen – Op 25 september jongstleden heeft het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde in besloten kring de nieuwe inrichting van de noord-oosthoek (bij het Hampshire hotel) van het recreatiegebied onder ogen gekregen. De plannen leven al een jaar en zijn in maart dit jaar aan de buurtbewoners gepresenteerd. Meer Buren ziet uit naar de publicatie van de plannen door het Meerschap. Of met de zorgen van omwonenden ook rekening is gehouden in de plannen kunnen we dan zien. Het bestuur van Meer Buren blijft alert en zal opkomen voor de belangen van omwonenden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Paterswoldsemeer 2028: roeibaan van olympische klasse?

Stelt u zich het volgende eens voor: in 2028 snellen roeiboten over het meer, oranje supporters joelen langs de kant. Het Paterswoldsemeer als hart van de watersport.

Een officiele wedstrijdbaan is 2.150 meter lang, ruim 130 meter breed en 3 meter diep. Met name dat laatste is nu niet het geval. Het Meerschap en de Groninger Roeibond zien kansen voor beide partijen en dit jaar laten zij een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Lees verder: 2012-02-21 DvhN – Olympische roeibaan Paterswoldsemeer

Bron: Dagblad van het Noorden

Zunneriepe: mooie boulevard of uitgaansgebied?

Het Meerschap vindt dat de Zunneriepe, de verbinding tussen de zuidelijkste stadswijken en Kaap Hoorn, moet uitgroeien tot een boulevard, zo lezen we op 20 februari j.l. in het het Dagblad van het Noorden. Er wordt onder andere gedacht aan winkels, horcea en watersportvoorzieningen. Deze en andere voornemens vindt u in de concept Beleidsvisie waarvoor op 16 februari j.l. de inspraakprocedure is gestart.

Voor omwonenden van het Recreatiegebied Paterswoldsemeer/Hoornsemeer is het wellicht raadzaam om alert te zijn. Vers in het geheugen ligt nog de desastreus verlopen “inspraakavond” van oktober 2008 over de visie van het Meerschap op toekomstige ontwikkelingen. De toenmalig voorzitter van het Meerschap, de heer Mark Boumans, heeft de plannen daarop snel ingetrokken. Ook het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap vond de Visie en de gevolgde procedure niet sterk (…). Bevestigd werd dat draagvlak cruciaal was voor verandering.

Om in de toekomst draagvlak voor grote (beleids-) wijzigingen te krijgen heeft het Meerschap in 2009 (AB vergadering d.d.7.12.2009) nieuw beleid voor Communicatie vastgesteld. Afgesproken werd om een Klankbordgroep (vertegenwoordiging diverse belanghebbenden) actief te betrekken bij totstandkoming van nieuw beleid/visie. Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Meerschap neemt een advies van de Klankbordgroep mee in haar voorstel aan het AB. Indien het DB wil afwijken van het advies van de Klankbordgroep zal zij dit motiveren.

We zijn benieuwd naar de processtappen van het Meerschap om deze nu voorliggende concept Visie te ontwikkelen en uiteraard horen we graag meer over de mening van de Klankbordgroep.

Lees hier het artikel 2012-02-20 DvhN – Zuneriepe wordt boulevard.

Bron: Dagblad van het Noorden

Controlerende taak AB wegbezuinigd?

“Meerschap Paterswolde moet broekriem aanhalen” meldt het Dagblad van het Noorden deze week. Het Meerschap Paterswolde gaat zich, als gevolg van bezuinigingen, ernstig bezinnen op de toekomst.

Omdat de deelnemende gemeenten in het Meerschap (Groningen, Haren en Tynaarlo) minder willen bijdragen dient het Meerschap rekening te houden met een lagere begroting. Het Dagelijks Bestuur (DB) overweegt een stap terug te doen en zich te beperken tot een beheersorganisatie. Dit voorjaar komt het DB daarom met een voorstel om rond te komen met een kleinere beurs. In dit voorstel wordt onder andere het bestaande dualistische bestuursmodel opgeheven. In het huidige model wordt het DB wordt gecontroleerd door het Algemeen Bestuur (AB; bestaat uit gemeenteraadsleden).

Het AB zorgt bij het Meerschap voor het -in politiek en openbaar bestuur- zo gewenste dualisme en brengt de kiezer dichterbij de overheid. Legitimiteit en draagvlak van het reilen en zeilen is met dit onafhankelijke AB geborgd. De afgelopen jaren is de toegevoegde waarde van een alert en constructief functionerend AB veelvuldig gebleken. Bijvoorbeeld bij behandeling van de begroting maar ook ten aanzien van beleidswijzigingen en lange termijn keuzes. In voornoemde gevallen heeft het DB meerdere keren onder druk van AB haar voornemen moeten bijstellen.

Kan dit dualisme zomaar aan de kant worden gezet? Hoe is het in de beoogde situatie gesteld met de transparantie? Hoe is de kwaliteit van besluiten en een duurzame uitvoering van beheerstaken geborgd? Hoe denkt het DB over het zo vaak gememoreerde draagvlak bij omwonenden en betrokkenen? Is de twee jaar geleden in het leven geroepen klankbordgroep al eens geevalueerd met AB en klankbordgroepleden? Is iedereen positief hierover?

Er zijn nog veel vragen te beantwoorden alvorens je kunt besluiten om het huidige bestuursmodel zomaar omver te werpen. Recente bestuurlijke missers en tegenvallers bij de gemeente Groningen en haar publieke instellingen geven eerder aanleiding tot stengere controle dan op het afschaffen ervan. Uiteindelijk is het de belastingbetaler die de rekening krijgt. In het kader van verantwoord openbaarbestuur is dit nieuwe voornemen weer een nieuwe uitdaging voor de leden van het AB en DB komend voorjaar. Meer Buren zal de ontwikkelingen voor u volgen.

Lees hier het DvhN artikel Meerschap moet broekriem aanhalen (2012-02-16 dvhn)

Onbetrouwbaar ijs!

De ijsdikte op het Paterswoldsemeer is maximaal 8cm. Er zijn een aantal windwakken dichtgevroren met daarop een dun laagje sneeuw waardoor het niet opvalt dat het ijs ter plaatse zo dun is. Het wordt afgeraden om op het ijs te gaan. Zie ook de RTV Noord beelden van een man die door het ijs is gezakt.

Het is voor het Meerschap niet mogelijk zelf vast te stellen of het ijs overal betrouwbaar is om te betreden. Het Meerschap bericht uitsluitend over het parcours voor toertochten zoals dat door de ijsmeester van de Schaatsvereniging Scharlakenhof uit Haren wordt gemeten.

Kijk voor de meest recente informatie op de website van het Meerschap

Het Hoornsemeer is vanwege gasvorming uit de bodem zeer onbetrouwbaar! Het Hoornsemeer valt buiten de controle en berichtgeving zoals hierboven bedoeld.

Informatie over schaatsen op natuurijs en diverse tips vindt u hier.

 

 

Agenda AB Meerschap 12 december a.s.

Conceptagenda:

Vergadering Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde van 12 december 2011

  1. Opening/vaststelling conceptagenda.
  2. Rondvraag (eventuele insprekers).
  3. Conceptverslag AB 3 oktober 2011 en DB besluitenlijst 05 september 2011.
  4. Mededelingen/Ingekomen stukken. (Brief Provincie Groningen over begroting 2012)
  5. Prognose rekening 2011.
  6. Voortgangsrapportage TRIP (no. 5).
  7. Concept Actieplan 2012.
  8. Voortgangsrapportage Actieplan 2011 (no. 4).
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.
Voor meer informatie en bijbehorende stukken zie website Meerschap Paterwolde

Oproep: Evaluatie Evenementen 2011

Het Meerschap heeft de Rapportage Evenementen 2011 openbaar gemaakt. Zij nodigt de leden van Meer Buren uit het Evaluatieformulier Evenementen 2011 in te vullen (dit jaar kan het ook digitaal: klik hier).  Een print/lees-exemplaar vindt u hier. De uiterste datum waarop u uw persoonlijke evaluatie kunt inzenden is 1 januari 2012.

Vanaf volgende week worden Rapportage en Evaluatieformulier op de website van het Meerschap gepubliceerd.