Experiment voor minder geluidoverlast Kaap Hoorn

Groningen – Komende zaterdag 16 september is er weer een feest bij Kaap Hoorn.  Wij hebben van de Omgevings Dienst Groningen een brief ontvangen omdat wij een klacht hebben ingediend over  en daarin verzocht hebben om aanpassing van de geluidnormen voor evenementen georganiseerd bij Kaap Hoorn.

Namens de gemeente Haren meldt de Omgevingsdienst Groningen (ODG) dat diverse acties zijn en nog worden ondernomen om de ervaren geluidhinder terug te dringen. Hieronder een samenvatting van de brief van OGD:

Veel klachten hadden vooral betrekking de lage tonen, de bassen, die op grote afstand te horen waren. Klachten kwamen zelfs vanuit het dorp Haren nabij de Hortus. 

Na overleg met vele betrokkenen (gem. Haren, OGD, Kaap Horn, Glamour Events en enkele  omwonenden met hinder-ervaring ) hebben alle partijen voorgenomen om vrijwillig mee te werken aan een proef, een ‘pilot’ om hinder te beperken. 

De proef bestaat uit

  1. Lage tonen “richten”: Normaal verspreiden de lage tonen zich in alle richtingen. Dit is voor een deel met een speciale techniek op te lossen. Op deze manier verwachten we dat de hinder in de richting van de Oude Badweg aanzienlijk zal verminderen. 
  2. Hanteren dB© norm: Naast controle op de dB(A) norm óók op de dB(C) norm gecontroleerd worden. Deze dB© controle waarde is specifiek berekend voor Kaap Hoorn. OGD verwacht dat de hinder in de richting van de woningen rondom de Hoornse meer zal verminderen. 

De OGD merkt op dat het in beide gevallen gaat om een proef op vrijwillige basis. De ervaringen zullen meegenomen worden in de herziening van het geluidbeleid waarmee de gemeente Haren momenteel bezig is. OGD benadrukt dat het geluid zal ook met deze maatregelen nog steeds waarneembaar zijn.

Meer Buren is afwachtend en hoopt natuurlijk dat de pilot succesvol is en dat alle omwonenden op 16 september minder en het liefst geen geluidshinder zullen ervaren.

Uw ervaring helpt

Om te kunnen bepalen of we met deze maatregelen op de goede weg zijn kunnen we uw hulp goed gebruiken. Naast de metingen die de Omgevingsdienst zal uitvoeren, zouden wij graag uw ervaring over het evenement op 16 september a.s. horen.

Heeft u de indruk dat het geluid minder hinderlijk is? Ervaart u het evenement als prettiger dan anders? Of bent u van mening dat er juist veel meer geluid was dan anders?

  • OGD: Als u mee wilt doen dan kunt u uw bevindingen per e-mail sturen aan gemeente@haren.nl met als onderwerp “Pilot Kaap Hoorn”. Alle mensen die reageren zullen in elk geval op de hoogte gehouden worden over de uitkomst van deze pilot.
  • Meer Buren: Het bestuur van Meer Buren is uiteraard heel benieuwd naar hoe u een en ander ervaart, en stelt het op prijs als u ons op de hoogte stelt van uw bevindingen en van uw eventuele reacties. U kunt uw ervaringen sturen per e-mail naar info@meerburen.nl

Meerschap: Positieve effecten handhaving: einde vrijstaat!

Haren/Groningen – Bijna dagelijks wordt rond het Paterswoldsemeer en de Hoornseplas een bekeuring uitgeschreven door buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Tussen augustus 2012 en augustus van dit jaar zijn 313 bonnen uitgedeeld aan overtreders. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven aan hondenbezitters die hun viervoeter niet aangelijnd hadden en aan automobilisten die hun wagen fout parkeerden.

Voorheen leek het Meerschapsgebied welhaast een vrijstaat waarin bezoekers in de veronderstelling verkeerden dat alles werd gedoogd. Sinds de handhaving door specifieke inzet van boa’s is het tij gekeerd. Onder andere loslopende honden kom je nauwelijks nog tegen.

Sekstoerisme blijft een toenemende zorg. Ondanks genomen ontmoedigende maatregelen. De ordehandhavers zijn zelden in het gebied wanneer de seks-“recreanten” elkaar daar treffen.

Gezien de goede effecten wil het Meerschap doorgaan met het toezicht. Openbare orde en veiligheid is echter niet een taak van het Meerschap maar van de drie deelnemende gemeenten t.w. Groningen, Haren en Tynaarlo.

Bron: Dagblad van het Noorden 2 oktober 2013 (Stad & Haren)

Lees hier het DvhN artikel

Meer info over boa’s in Groningen

Vergadering AB Meerschap 8 oktober 2013

Haren – De eerstvolgende openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde, zal plaatsvinden op dinsdag (afwijkende dag!) 8 oktober 2013, in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren. Aanvang 16.30 uur.

Er is voor het publiek (zij het beperkt) ruimte om in te spreken.

O.a. de volgende onderwerpen staan op de concept-agenda:

  • Conceptverslag AB 17 juni en besluitenlijst DB vergadering 16 april.
  • Actieplan 2013: Voortgangsrapportage no.2.
  • TRIP: Voortgangsrapportage no.11
  • Vervolg Handhaving Openbare Orde en Veiligheid APVM.
  • Vergaderrooster 2014.

De volledige (concept) agenda alsook de vergaderstukken vindt u op de website van het Meerschap

Bron: Website Meerschap Paterswolde

Voortzetting proef speciale norm bastonen

Evaluatie evenementenstad 2011

Het College van burgemeester en wethouders kijkt aan het eind van 2011 terug hoe Groningen het als bruisende evenementenstad doet. Sinds het begin van dit jaar gelden er nieuwe spelregels voor het organiseren van een evenement, ondermeer voor eindtijden en geluid. Omdat omwonenden van een evenement vooral last kunnen hebben van bastonen, is als proef een speciale norm voor bastonen vastgesteld. Deze proef wordt in 2012 voortgezet. De conclusie aan het eind van dit evementenseizoen is dat zowel organisatoren als bewoners baat hebben bij de nieuwe spelregels.  

Minder hinder van de bas
Wat klachten betreft lijkt 2011 een vergelijkbaar beeld op te leveren met 2010. Opvallend is dat verhoudingsgewijs veel klachten worden ingediend bij evenementen in buitenwijken. Geluidnormen zijn een vast onderdeel van het Groningse evenementenbeleid waarbij de balans tussen feest en overlast voorop staat. Bij dance-events zorgen vooral de bastonen voor overlast. Daarom is er in 2011 voor het eerst gewerkt met een ander type geluidnorm waarmee organisatoren van dance-events uit de voeten kunnen en bewoners minder hinder ervaren.

Bron: persbericht 21/12/2011 Gemeente Groningen

Oproep: Evaluatie Evenementen 2011

Het Meerschap heeft de Rapportage Evenementen 2011 openbaar gemaakt. Zij nodigt de leden van Meer Buren uit het Evaluatieformulier Evenementen 2011 in te vullen (dit jaar kan het ook digitaal: klik hier).  Een print/lees-exemplaar vindt u hier. De uiterste datum waarop u uw persoonlijke evaluatie kunt inzenden is 1 januari 2012.

Vanaf volgende week worden Rapportage en Evaluatieformulier op de website van het Meerschap gepubliceerd.

Oproep: Evaluatie Evenementen 2010

Het Meerschap heeft de Rapportage Evenementen 2010 openbaar gemaakt. Zij nodigt de leden van Meer Buren uit het Evaluatieformulier Evenementen 2010 in te vullen.  Een exemplaar vindt u hier. De uiterste datum waarop u uw persoonlijke evaluatie kunt inzenden is 24 oktober 2010.

Vanaf volgende week worden Rapportage en Evaluatieformulier op de website van het Meerschap gepubliceerd.